GELY?YM » DYL GELY?YMY

« önceki sayfaya dön

Kekemelik

Kekemelik, ortalama 7 ya?yndan önce ortaya çykan bir konu?ma bozuklu?udur. Belli bir ya?a kadar düzgün ve akycy konu?an çocuk , yava? yava? ya da birden tutulur. Önceleri belli sözlerde, daha sonra her sözcükte takylyr. Ylk heceleri çykarmakta zorlanyr, sözü uzatyr. Sykylyr, bunalyr, el, ba?yny oynatarak konu?maya u?ra?yr.

Kekemelikte çok ?a?yrtycy de?i?me, dalgalanmalar olur. Kimi çocuk okulda ve büyüklerin yanynda kekeler. Kimisi ise gergin, tedirgin oldu?u zamanlarda takylyr. Kendi ba?yna düzgün konu?an çocuk, ba?kalarynyn yanynda takylmadan konu?amaz. Kimi kekemeler ise ?arky söylerken, hecelerken ya da fysyltyyla konu?urken hiç tutulmazlar.

Ara?tyrmalar, kekemelikte ruhsal etkenlerin büyük ölçüde payy oldu?una , hiç ku?ku byrakmamaktadyr. Kekemeli?i ba?latabilecek olaylara örnek olarak; anne babanyn kavgasyna tanyk olma, sünnetten korkma, evde yalnyz kalma, ?iddet görme, korkutulma vb. verebiliriz.

Kekeme çocuklaryn ailelerinde, anababalaryn a?yry titiz ve kuralcy oldu?u gözlenmi?tir. Bu anababalaryn çocuklaryndan beklentileri yüksektir, sürekli denetim altynda tutarlar. Sürekli ele?tirilir, ya?ynyn üzerinde usluluk ve düzen beklerler.

Kekemeliklerin ço?u geçicidir. 2- 3 ya?larynda beliren kekemeliklerin büyük bir ço?unlu?u kysa sürede düzelip, tümden geçebilir. Ancak hangi kekemeli?in ne sürede geçece?ini kestirmek zordur. Anababa tutumlary önemli ölçüde yanly? de?ilse çocukta korkaklyk, güvensizlik gibi belirtiler yoksa, kekemeli?in geçme olasyly?y yüksektir.

 
 Çocuk Geli?imcisi Ebru AYYILDIZ 
(Yörüko?lu,A: Çocuk Ruh Sa?ly?y, Ystanbul-2000)
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi