GELY?YM » FYZYKSEL GELY?YM

« önceki sayfaya dön

Fiziksel Geli?im Nedir?

Tanymy
Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.
 
Fiziksel geli?im; bedenin a?yrlykça artmasy ve boyca uzamasy yanynda, bedeni olu?turan tüm alt sistemlerin de büyümesi ve olgunla?masyny içeren bir geli?im alanydyr.
Alt sistemler kapsamynda; kemiklerin büyümesi(iskelet olu?umu), kaslaryn büyümesi(kemiklerin hareket kazanmasy), beynin büyümesi ve geli?imi, di?lerin, duyu organlarynyn ve iç salgybezlerinin ve tüm iç organlaryn a?yrlyk ve hacim yönünden geli?imi yer almaktadyr. 
 
Geli?im, kalytym ve çevre etkile?iminin bir ürünüdür. 
 
Çocu?un fiziksel geli?iminin sa?lykly olabilmesi için 
• Yeterli ve dengeli beslenmeye, 
• Düzenli uyku ve dinlenmeye, 
• Temizlik ve hastalyklardan korunmaya, 
• Açyk hava ve bedensel aktivitelere ihtiyacy vardyr. 
 
Çocuklarda vücudun kontrolü, fiziksel hareket ve yeteneklerinin geli?imi ile aktif ya?am stili kazanmalary önemsenmeli ve desteklenmelidir

Özellikleri 
  0-2 Ya?
Fiziksel geli?imin en hyzly oldu?u dönemdir. Do?umda 3–3,5 kg a?yrly?ynda olan bebe?in a?yrly?y, do?umdan sonra hyzla artmaya ba?lar. Ylk dört ayyn sonunda bebe?in a?yrly?y, do?um a?yrly?ynyn yakla?yk iki katy olur. Ylk yylyn sonunda(1 ya?ynda) a?yrlyk, do?um a?yrly?ynyn yakla?yk üç katyna ula?yr(9–10 kg). Ykinci yylda a?yrlyk arty?  hyzy biraz yava?lar. Bunun nedeni; yürüme, ko?ma gibi enerji harcatan etkinliklerin ba?lamasynyn yany  syra büyüme hyzynyn yava?lamasy gösterilir. 
 
Do?du?unda 48–53 cm olan boy uzunlu?u, ilk yyllar hyzla artar. Ancak ya? ilerledikçe bu hyzda gittikçe yava?lama görülür.
Ylk yylyn sonunda bebe?in boyu ortalama 73–78 cm’ye ula?yr. Ykinci yylyn sonunda ise ortalama 83–88 cm’ye ula?yr. 
 
Erkek bebeklerin a?yrly?y ve boy uzunlu?u kyz bebeklere göre biraz daha fazladyr. 
 
Kemiklerin büyümesi ve geli?mesi, hareket geli?imi için çok önemlidir. Do?umda, bebeklerin kemikleri olgunla?mady?y için kykyrdak halindedir. Kykyrdaklaryn kemi?e dönü?mesi ilk iki yyl süresince devam eder. Bu nedenle parmak, kol, el gibi organlarda kolay incinme ve çykma görülebilece?inden çok dikkatli olmak gerekmektedir.
 
Kaslar kemiklerin hareketini sa?lar ve uzayyp kysalarak organlary hareket ettirirler. Kas geli?imi yeti?kinli?e kadar devam eder.
 
Bebeklikte ba? ve boyuna yakyn kaslar, gövde, kol ve bacak kaslaryna oranla daha geli?mi? durumdadyr. 
¾ Geli?im ba?tan aya?a ve içten dy?a do?rudur. 
¾ Geli?im nöbetle?e devam eder. 
Ayryca süt di?lerinin hepsi bu dönemde geli?imini tamamlar. Oturma, emekleme, 
yürüme, ko?ma gibi fiziksel-motor hareketlerin geli?imi de bu dönemde görülmektedir. 
 
Masa ve sandalyeler, çocu?un boyuna ve gücüne uygun olmalydyr.
 
2-6 Ya?
Bu dönemde fiziksel geli?im hyzy, 0–2 ya?a göre azalmy?tyr. Sinir sistemi geli?imi büyük ölçüde tamamlanyr.
Kalbin büyümesi alty ya?yna kadar çok hyzlydyr. Kalp aty?  hyzy da giderek azalyr, alty ya?yn sonunda yeti?kinlerinkine benzer hale gelir.
Solunum sisteminin özellikle de akci?erlerin kapasitesinin geli?imi oldukça yava?tyr. Sindirim sistemi yiyecekleri sindirebilir hale gelmi?tir. 
 
2–6 ya? çocuklary büyük kaslaryny küçük kaslaryna göre daha iyi kullanyrlar. Bu dönemde çocu?un hareketlerinin sayysynda ve niteli?inde bir artma gözlenir.   
Geli?im süreklidir ve belli a?amalarda gerçekle?ir.
 
2-6 ya? çocuklarynyn hareketlerinin sayysynda ve niteli?inde artma görülür. 
¾ Geli?im, genelden özele do?rudur. 
¾ Geli?im bir bütündür. 7
Dönemin ba?ynda çocu?un görme duyumu ve küçük kaslary tam olarak geli?memi?tir. 
Bu nedenle 2-4 ya? çocuklary el-göz koordinasyonu gerektiren etkinliklerde zorlanyrlar ve 
daha uzun süre çaly?arak yaparlar.  
 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi