GELY?YM » FYZYKSEL GELY?YM

« önceki sayfaya dön

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .
 
Do?um öncesi geli?imden sonra, bedensel geli?imin en hyzly oldu?u dönem, do?umdan sonraki ilk yyldyr. Bu ya?yn sonunda çocuk, do?um boyunun yakla?yk yarysy kadar uzamy?, muhtemelen 75 cm olmu?tur. 2 ya?yna kadar ise do?u?taki boyunun üçte ikisini kazanyr. Görüldü?ü gibi, boyca uzama ilk yyldan sonra giderek azalmaktadyr .
 
Ortalama olarak erkek bebekler, kyzlara göre tüm beden oranlary bakymyndan biraz daha büyüktürler. Do?umdan itibaren ba?yn en hyzly geli?en organ oldu?u görülür. Örne?in, do?umda ba?yn bedene olan orany ¼ iken bu oranyn eri?kinlikte 1/8′e dü?tü?ü görülür.
 
Do?umdan 1 ya?yna kadar gövde en hyzly büyüyen alany olu?tururken, bacaklardaki hyzly büyümenin bir ya?la ergenlik arasynda gerçekle?ti?i görülür. Bedence büyümenin hyzy, sosyo-ekonomik ko?ullara ve beslenmeye büyük ölçüde ba?lydyr .
 
A?yrlykça artma da do?umdan sonraki ilk yylda çok hyzlydyr. Fakat 2 ya?yna do?ru bu hyzda azalma meydana gelir. Bebek, 6 aylykken do?umdaki kilonun muhtemelen iki katyna, bir ya?ynda üç katyna, 2,5 ya?ynda ise dört katyna ula?yr . Yeni do?mu? bir bebekte kemikler, kykyrdak halindedir. Kykyrdak dokular, zamanla kemikle?mektedir. Kemiklerin olgunla?masy kyzlarda daha çabuk olmaktadyr.
 
Kemiklerin olgunla?ma derecesi, kemik ya?y olarak tanymlanmaktadyr. Kemik olgunla?masy, normal büyüyen bir çocukta kronolojik ya?a e?ittir .
 
Di? tabakalary embriyon döneminde olu?maya ba?lamaktadyr. Genellikle 5 ve 10.aylar arasynda alt kesici di?ler öncelikle çykmaktadyr. Birinci ya?yn sonlarynda ön di?ler tamamlanyr, nadir hallerde alt veya üt kesici di?lerle do?an bebekler oldu?u gibi, 15.ay civarynda ilk di?ini çykaran bebekler de vardyr. Genetik özellikler ve tiroid hormonu di? geli?imini etkileyen etkenlerin ba?ynda gelmektedir.
 
6 ayly?a kadar solunum sistemi, özellikle burun delikleri ve akci?erler güçlenir ve koordineli hale gelir. Salgylary, organizmanyn çaly?masynda önemli olan bir çok iç salgy bezi aktif hale gelir. Beyin geli?imini sürdürür. Fetüsün beyninin 28-30.haftalarda ya da 7.-8.aylarda çaly?maya ba?lady?y iddia edilmektedir .
 
Yeni do?an bir bebe?in, solunum sistemi, yeti?kinlerinkinden farklydyr. Bebek, do?du?unda dakikadaki solunum sayysy, 40-60 iken, 12 ayda solunum sayysy 30-35′e dü?er. Ylk aylardaki hyzly solunuma kaburga kemiklerinin yatay durumda olmasy neden olmaktadyr .
 
Bebe?in sindirim sistemi ise, anne sütünde bulunan besinleri sindirecek özelliktedir ve midenin hacmi do?u?ta 30-90cm3 kadar iken, 2 ya?ynda 500cm3′e ula?yr. Daha sonra, sindirim sistemi di?er yiyecekleri de sindirecek hale gelir .
 
Do?u?ta beynin a?yrly?y, 300-350 gr arasynda de?i?mektedir. Beyni, henüz tam olgunla?mamy?tyr . Bebe?in, sinir sistemi de geli?im ilkelerine uygun bir ?ekilde merkezden uçlara, içerden dy?a do?ru bir geli?im gösterir. Ba?taki sinirler, ayaktaki sinirlere göre daha geli?mi?tir.
 
Ayryca, dola?ym sisteminin geli?i incelendi?inde, bebe?in kan basyncy do?u?ta çok dü?üktür, altyncy haftadan sonra, artmaya ba?lar. Kalp, vücuda göre daha büyüktür. Kalp aty?y, bebeklikte, yeti?kinlerin yakla?yk iki kadardyr.
 
Bebe?in bo?altym sisteminin özelliklerine gelince böbreklerin vücuttan zararly maddeleri atacak güçtedir. Ancak, sidik torbasynyn kontrol altyna alynmasy, 12-30.aylar arasynda gerçekle?ebilmektedir .
 
Ylk iki yyl çocu?un fizik ve zihin geli?imlerinin de hyzla ilerledi?i bu geli?melerin temellerinin atyldy?y yyllardyr. Beslenme ve bakymyn yeterlili?i, duyu programlarynyn i?lerlili?i ve uyarycy niteli?i olan bir çevre ile etkinlik içinde bulunma olanaklarynyn sa?lanasy, çocu?un fiziksel oldu?u kadar zihinsel geli?iminin de besleyicisidir.
 
Çocu?un fiziksel geli?imi ile zihinsel geli?imi arasynda syky bir ili?ki vardyr. Toplumumuzun özdeyi?lerinden olan “sa?lam kafa, sa?lam vücutta bulunur” sözünü, ara?tyrma sonuçlary do?rulamaktadyr.
 
Ylk yyl içinde çocu?un zihinsel geli?imi, duyularyn geli?ip çaly?masyyla syky bir ili?ki içindedir. Kas hareketleri ve duyu organlary arasyndaki i?birli?inin artmasyyla çocu?un zihinsel geli?iminin temelleri atylyr.
 
Zihinsel geli?imde, “duygusal-devinim” dönemi olarak adlandyrylan ilk iki yyl içinde hareket olanaklarynyn kysytlanmasy ve uyarycy yetersizli?i, çocukta ileri ya?larda ö?renme güçlüklerine neden olabilmektedir .
 
Çocuklaryn, 17 ya?yna kadar olan zihinsel geli?iminin !%50′sinin 4 ya?yna, %30′unun 4 ya?yndan 8 ya?yna, %20′sinin ise 8 ya?yndan 17 ya?yna kadar olu?tu?u, buna mukabil çocuklaryn 18 ya?yna kadar gösterdikleri okul ba?arysynyn %33′ünün 0-6 ya? arasynda almy? olduklary e?itime ba?ly oldu?u görülmü?tür .
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi