AKTYVYTELER » SPOR

« önceki sayfaya dön

Binicilik

Binicilik Nedir ?

Binicilik, kysaca ata binme becerisi olarak tanymlanabilir. Binicili?in tarihi çok eski zamanlara kadar uzanyr. Binicilik tarihine damgasyny vuranlar, belki de sava?larda önemli rol oynayan, süvari de denen atly askerlerdir. Ylk süvari birliklerini YÖ 2600´de Çinlilerin kurduklary bilinmektedir. Ama binicilikte asyl geli?me, 5. yüzyylda eyerin bulunmasyndan sonra gerçekle?ti. Daha önceleri çyplak atyn syrtyna binilir ya da atyn syrtyna bir kilim ve battaniye atylarak oturulurdu.

Günümüzde askeri amaçly binicilik gerilerken, spor amaçly binicilik önem kazanmy?tyr. Binicilikte ba?lyca iki biçim vardyr: Yngiliz ve Baty binicili?i. Yngiliz binicili?i spor amacyyla yapylan biniciliktir. Baty binicili?i ise Amerika kytalarynda kovboy denen sy?yr çobanlaryna özgü biniciliktir. Kovboylar, uzun üzengili a?yr eyerler kullanyr ve bacaklary düz duracak biçimde ata binerler. Yngiliz binicili?i ise, binicinin güvenli?ini, binicinin aty denetimini ve atyn rahatly?yny dikkate alan bir anlayy?a dayanyr. Çocuklaryn ata binmeyi ö?renmelerinin en iyi yolu, genellikle boylaryna uygun, yere sa?lam basan midillilere binmektir.

 Ata binme ve attan inme 

 Ata, atyn sol tarafyndan binilir. Atyn hareketsiz kalmasyny sa?lamak için dizgin sol elde tutulur. Binici, sol omzu atyn sol tarafyna gelecek biçimde, syrty atyn kuyruk tarafyna gelecek ?ekilde durur. Sol elini atyn iki kürek kemi?i arasyndaki bo?lu?a koyar. Sol aya?yny üzengiye geçirir ve aya?yyla bastyrarak üzengiyi kolanyn altyna do?ru iter. Sonra ata do?ru döner ve eyerin ortasyny ya da öte yandaki kenaryny tutarak hafifçe syçrar. Sa? baca?yny atyn üzerinden a?yrarak yava?ça eyere oturur. Sa? aya?yny da üzengiye geçirerek rahat bir oturu? sa?lar ve dizginleri denetimi altyna alyr. Ata binerken sa? elle eyeri tutup çekmek, eyerin yerinden çykmasyna yol açabilece?i için yanly? bir harekettir. Ata binmenin temeli dengeli bir biçimde syçramaya ve sa? aya?yny atyn üzerinden seri biçimde a?yrmaya dayanyr. Attan de?i?ik biçimlerde inilebilir. Binici genellikle aty durduktan sonra, dizginleri ve varsa kamçyyy sol eline alyr. Ayaklaryny üzengilerden çykaryr ve öne do?ru hafifçe e?ilerek sol elini atyn boynuna, sa? elini eyerin ön bölümüne dayar. Sa? baca?yny atyn syrtyndan sol tarafyna a?yrarak yere atlar. Binici yava?ça parmak uçlary üzerine ve atyn biraz açy?yna inmelidir. Daha sonra dizginler sa? ele alynyr ve at kysa mesafeden tutulur. Attan inmeden önce dikkat edilecek en önemli nokta, her iki aya?yn da üzengilerden çykarylmy? olmasydyr.

 Binicilikte duru?lar

 Pek çok binicilik stili ve bu stillerin kendilerine özgü duru?lary vardyr. Fakat dünya çapynda kullanylan ortak kurallar bulunmaktadyr. Binicilikte ata yapylan do?al yardymlar syrasyyla, dizgin, baldyr ve a?yrlyktyr. Bu ana unsurlaryn dy?ynda ses, kamçy ve mahmuz gibi ek araçlar da kullanylyr. Atyn syrtynda duru? çok önemlidir ve binicili?in temelini olu?turur. Binicinin eyerin üstünde, ba?y ve vücudu dik biçimde oturmasy gerekir. Eyerin en derin kysmyna yerle?mek önemlidir. Üzengi binicinin atyn syrtynda güvenle durmasyna ve dengesini sa?lamasyna yardymcy olur. Ayaklar üzengide yakla?yk 45° açyyla dy?aryya dönük olmaly, topuklar ayak ucundan biraz a?a?yda ve dizler eyere de?ecek biçimde durmalydyr. Dizginler sol elde ya da her iki elde ayry ayry tutulur. Dizginler ne gev?ek ne de gergin olmalydyr. Gev?ek tutuldu?unda atyn denetimi zorla?yr. Dizginleri germek de atyn rahat olmasyny engeller. Acemi biniciler aya?ynyn tümünü üzengiye yerle?tirir ve böylece kendilerini daha güvende hissederler. Oysa usta biniciler yalnyzca aya?yn tarak kemi?i hizasyndan üzengiye basarlar. Bu bini? biniciye daha iyi bir denetim olana?y verir ve baldyrlar ile topuklaryny etkili bir biçimde kullanylabilmesini sa?lar.Ayryca üzengiyi aya?yn tamamyna sokmak , tehlikeli bir zamanda , mesela dü?erken üzenginin ayakta kalarak binicinin sürüklenebilmesine neden olur. Her yürüyü? ?ekline ve binilen stile göre farkly duru?lar oldu?u için bunlary tek bir ba?lyk altynda toplamak yanly? olacaktyr.

Atyn yürüyü? biçimleri  

 Atlaryn de?i?ik yürüyü? biçimleri vardyr. Atyn bazy yürüyü? biçimleri do?u?tan gelir. Bazy yürüyü? biçimleri de ata sonradan ö?retilebilir. Her atyn üç do?al yürüyü?ü vardyr. Bunlar adeta, süratli ve dörtnal olarak adlandyrylyr. Ayryca atlar sonradan da yürüyü? biçimleri edinebilirler. Rahvan, e?kin gibi yürüyü? biçimleri atlaryn sonradan edindi?i yürüyü?lerdir. Do?al yürüyü? biçimlerinin en yava?y adetadyr. Bu yürüyü?, acemi binicilerin kendilerini en rahat hissetti?i biçimdir. Adeta yürüyü? biçiminde at önce bir yanyndaki, sonra da öbür yanyndaki ayaklaryny ileri atar. Yürüyü? boyunca ayaklary yere çok yakyn kalyr. Süratli, atyn biraz daha hyzly bir yürüyü? biçimidir. Bu yürüyü? biçiminde atyn çaprazyndaki bacaklar birlikte hareket eder. Süratlide at binicisini syçratyr ve bundan dolayy binici ayaklaryny üzengiye basarak eyer üzerinden kendini hafifçe kaldyrmalydyr. Ya da adi süratli denilen yürüyü? biçimi için binici , eyere hiç kalkmadan oturacak ve baldyrlary ile aty syky?tyracaktyr. Dörtnal, atyn do?al yürüyü?ünün en hyzlysydyr. At dörtnalda önce arka ayaklardan birini ileri atar, ikinci adymda öbür arka ayakla birlikte ona çapraz ön aya?yny, üçüncü adymda da öteki ön aya?yny ileri atar. Bu noktada atyn bütün ayaklary yerden kesilir. At ilk atty?y ön aya?yny yere bastyktan sonra bütün bu hareketleri tekrarlar. At, dizginler hafifçe çekilerek ve baldyrlarla biraz syky?tyrylarak durdurulur.

 Atlaryn ve midillilerin bakymy 

 Atlar do?aya byrakyldy?ynda otla beslenirler ve do?al beslenme biçimi budur. Ama kapaly alanlarda beslenen atlara ba?ta yulaf, saman ve kepek verilir. Ayryca atlar ve midilliler ha?lanmy? arpa, mysyr, havuç, elma, salatalyk ve öteki sebzeleri de severek yerler. Midilliler düzenli aralyklarla günde üç kez beslenir. Ama temiz su kabynda taze suyu her zaman bulundurmak gerekir. Hayvan terliyken so?uk su içirilirse, hastalanmasyna yol açabilir. Ama serinlemesi için biraz su verilebilir. Midilliler a?yr i? gördükleri zaman yulafla beslenmelidir. Y?e ko?ulmadyklary zamanlar yulaf verilirse, bu alkollü içki gibi ba?laryna vurur. Atlaryn ve midillilerin sa?lyklaryna dikkat edilmelidir. Yemlerini i?tahla yemeleri, tüylerinin ipek gibi parlak ve kaygan olmasy hayvanlaryn sa?lykly oldu?unu gösterir. Atlar açyk havaya çykarylmaly ve mümkünse çayyrda otlatylmalydyr. Atlaryn tüylerini temizlemek için yapylan i?leme tymar denir. Atlar ba?yndan kuyru?una do?ru çekilen bir fyrçayla tymar edilir. Arka bacaklar tymar edilirken, kuyru?u yukaryda tutmak gerekir. Böylece atyn kuyru?unu savurmasy ya da çifte atmasy önlenmi? olur. Tymar fyrçasy da ka?a?yyla temizlenebilir. Bacaklara yapy?my? kuru çamuru temizlemek için sert fyrça, yele, kuyruk ve gövdenin daha duyarly bölümleri için ise yumu?ak fyrça kullanylmalydyr. Fyrçalama bittikten sonra pamuklu ya da ketenden bir bezle hayvanyn bütün vücudu ovulmalydyr. Göz ve burun delikleri ile kuyruk alty süngerle silinmeli, ama ayry süngerler kullanylmalydyr. Atlaryn ve midillilerin ahyr ya da barynaklary kuru, temiz ve havadar olmalydyr. Altlaryn altlaryna saman ya da tala? serilmeli ve her gün de?i?tirilmelidir.

Binicili?in tarihi 

Günümüzden 4 bin yyl önce Orta Asya’daki göçebe topluluklaryn (?una Türkler demiyorsunuz da...) aty binek hayvany olarak kullandyklary bilinmektedir. Ata sa?lam oturmanyn ve üzenginin önemini ise ilk olarak Yskitler kavramy?lardyr. At syrtynda sava?an ve avlanan en eski topluluk olarak Hititler tarihe geçmi?tir. Ksenophon’un Hippike (Binicilik) adly kitaby, binicilik konusunda yazylan ilk kitaptyr. Bugün de kullandy?ymyz yöntemlerle atyn zor kullanmadan e?itilebilece?ini ilk ileri süren ki?i, Ecolé de Cavalerie (Atlaryn E?itimi) adly kitabyn yazary François Robichon de la Guérinière’dir. Türkler, Orta Asya´da göçebe olarak ya?adyklary eskiça?larda iyi biniciydiler. Eski Türklerin çö?en, cirit gibi at syrtynda oynanan oyunlarda usta olduklary bilinmektedir. Ama yerle?ik ya?ama geçildikçe ve Osmanly döneminde, özellikle kentlerde binicilik önemini yitirdi ve askeri amaçlarla synyrly kaldy. 1913´te Sipahi Oca?y´nyn kurulmasyyla binicili?e yeniden önem verilmeye ba?landy. Özellikle Cumhuriyet döneminde binicilik sivillerin de ilgi gösterdi?i bir spor haline geldi. Türk biniciler uluslararasy yary?malara ilk kez 1931’de katyldy ve Yüzba?y Cevat Mustafa bireysel syralamada üçüncülük elde etti. Ertesi yyl Te?men Saim Polatkan Nice konkurhipiklerinde “Kysmet” adly atyyla ikinci oldu. Türk biniciler arasynda uluslararasy kar?yla?mada ilk altyn madalyayy 1934’te Viyana konkurhipiklerinde Te?men Cevat Gürkan aldy. Uluslararasy kar?yla?malarda adyny duyuran ilk kadyn binici Hayal Gönenli’dir ve 1971 yylynda Balkan ?ampiyonasynda gümü? madalya kazanmy?tyr. Sonraki tarihlerde, özellikle Balkan ülkeleri arasyndan yapylan kar?yla?malarda pek çok Türk binici madalya almy?tyr.

 TÜRKYYE BYNYCYLYK FEDERASYONU    www.binicilik.org.tr/

 Adana Atlyspor Kulübü

 Ba?kan: Dr.Bülent Büyükiz

Müdür: Resul Ensonra

Telefon: 0322 344 10 10 - 344 01 90

Fax: 0322 344 04 17

E-posta: info@adanaatlispor.com

Adres: Ky?la Mah. M. Özhan Bulvary Üzeri No: 163 Yüre?ir / ADANA

Ankara Atlyspor Kulübü

 Ba?kan: Sencer Güne?soy

Müdür: Metin Uzun

Telefon: 0 312 213 21 92

Fax: 0 312 212 79 78

E-posta: aask@aask.org.tr

Adres: Çiftlik cad. No: 22 Be?tepe / ANKARA

Web: www.aask.org.tr

B.B Ankara Spor Kulübü Derne?i

Ba?kan: Kadir Ramazan Co?kun

Müdür: M. Nevzat Gürer

Telefon: 0 312 430 64 72

Fax: 0 312 435 04 34

E-posta: info@bbankarasporkulubu.com

Adres: Ataç 1 sok. No:4 Syhiye / ANKARA

Web: www.bbankarasporkulubu.com

Ankara Binicilik Yhtisas Kulübü

Ba?kan: Ylker Tuncay

Müdür: Mehmet Azizo?lu

Telefon: 0 312 222 74 95

Fax: 0 312 222 74 95

E-posta: info@abik.org.tr

Adres: Çiftlik Cad No:34 Be?tepe / ANKARA

Web: www.abik.org.tr

Ba?kent Binicilik Kulübü

Ba?kan: Mahmut Servet Kyzylkaplan

Müdür: Önder Önce

Telefon: 0 312 499 40 72

Fax: 0 312 499 40 61/130

E-posta: bbk@capitalcountry.com

Adres: Haymana Bulvary Ballyk Pynar Mah. Çevik bir cad. No:141 Gölba?y / ANKARA

Koçak Uluslararasy Binicilik Kulübü 

Ba?kan: Hasan Hüseyin Koçak

Müdür: Hilal koçak

Telefon: 0 312 491 00 00

Fax: 0 312 491 49 00

E-posta: info@kocakbinicilik.com

Adres: Eymir Gölü yany Yaylaba? mah. Koçak Küme Evleri No:1 Gölba?y / ANKARA

Web: www.kocakbinicilik.com

Atlas Binicilik

Ba?kan: Mustafa Yollu

Müdür: Mustafa Yollu

Telefon: 0 312 619 00 05

E-posta: mustafayollu@gmail.com

Adres: Karao?lan Koyu N:75 Gölba?y / Ankara

Akhal-Teke

Ba?kan: Ercihan Dilari

Müdür: Bülent Açykgöz

Telefon: 0 384 511 51 71

Fax: 0 384 511 33 70

E-posta: info@akhal-tekehorsecenter.com

Adres: Aydyn Alty Mahallesi Gesteri? Mevkii No:21 50500/AVANOS 

Web: www.akhal-tekehorsecenter.com

 Antalya Akdeniz Genç. ve Spor Klb.

Ba?kan: Mehmet Koca

Müdür: Ferhat Zeybek

Telefon: 0 242 332 64 10

Fax: 0 242 425 20 55

E-posta: ferhatzeybek@yahoo.com

Adres: Bagana Horse Club Düzlerçamy mevki Yukarykaraman köyü/ ANTALYA

Antalya Polis Gücü Spor Kulübü

Ba?kan: Cengiz Akar

Müdür: Erol Demir

Telefon: 0 242 419 22 61

Fax: 0 242 227 68 38

E-posta: zekiyeararat@hotmail.com 

Adres: E?itim ve Sosyal Hizmet Binasy Uncaly/ ANTALYA

Lara Horse Club

Ba?kan: Hülya Parlakyalçyn

Telefon: 0 242 352 23 36/37 ? 0 530 884 95 16

E-posta: b.gana@hotmail.com

Adres: Lara Trzm. Bölg. Titanic Futbol Akedemisi yany Lara / ANTALYA

Montana Atly Spor Kulübü

Ba?kan: ?eref Ay

Müdür: Roland Caep

Telefon: 0 535 244 29 13 / 0 507 232 70 73

Adres: Zümrüt Mah.Kuruçay Mevkii ?akyrlar Giri?i / ANTALYA

Berke Ranch

Ba?kan: Mustafa Ayberk Bozkurt

Ba?kan Vekili: 0242 818 03 33

Müdür: Ufuk Uraz

Yetkili: 0242 818 05 60

E-posta: ufuk@hotelberkeranch.com

Adres: Akçagöz Mevkii Merkez Mh. N:15 Cam Yuva Kemer / ANTALYA

Orfe Atlyspor Kulübü 

Ba?kan: Serdar Saryyar

Müdür: Ömer Saryyar

Telefon: 0 242 443 17 20

Fax: 0 242 443 17 21

E-posta: info@antalyaorfe.com

Adres: Ye?ilbayyr Beldesi / ANTALYA

Web: www.antalyaorfe.com

Bursa Atlyspor Kulübü

Ba?kan: Selçuk Yedikarde?

Müdür: Mustafa Özcan

Telefon: 0 224 250 08 93

Fax: 0 224 271 51 18

E-posta: info@bursaatlispor.com

Adres: Veysel Karani Cad. Atycylar Mah. 16260 Osmangazi / BURSA 

Web: www.bursaatlispor.com

Bursa Binicilik Yhtisas Kulübü

Ba?kan: ?aziye Sezginer

Müdür: Selçuk Sava?

Telefon: 0 224 331 74 74

Fax: 0 224 331 74 74

E-posta: saziyesezginer@mynet.com

Adres: Karapynar Mah. Karapynar Cad. No:135 Yyldyrym / BURSA

Uluda? Üniversitesi Spor Kulübü

Ba?kan: Prof. Dr. Selçuk Küçüko?lu

Müdür: Emine Kurt

Telefon: 0 224 294 00 11

Fax: 0 224 442 82 10

E-posta: profdrkamil@gmail.com

Adres: Uluda? Üniv. Spor Müdürlü?ü Görükle Kampüsü / BURSA

Balat Binicilik Kulübü 

Ba?kan: ?aziye Sezginer

Müdür: Aziz Ender Sezginer

Telefon: 0 535 220 39 00

E-posta: info@balatbinicilik.com

Adres: Mutlu Sok.Sezginer Ltd.?ti / BURSA

Web: www.balatbinicilik.com

Bursa Halfinger Çiftli?i

Ba?kan: Ahmet Sary 

Telefon: 0 224 248 62 66 / 0532 587 18 18

E-posta: guzelatlardiyari@hotmail.com

Adres: Çeltik mah. Yeniyol Cad. No:29 Osmangazi / BURSA

Do?u?lu Binicilik

Ba?kan: Sytky Do?u?lu

Müdür: Ysmail Do?u?lu

Telefon: 0 532 314 54 35

E-posta: s.do?u?lu@hotmail.com

Adres: Bursa 20.Km Dürdane Mevkii Osmangazi / Bursa

Nilüfer Binicilik Pony Kulübü

Ba?kan: Cenk Ba?aran

Telefon: 0 224 293 11 88

E-posta: nilüferbinicilik@hotmail.com

Adres: Orahaneli Yolu Total Benzinlik Arkasy Osmangazi-Bursa

Meral Sultan Harasy

Ba?kan: Levent Dilmaç

Müdür: Hasan Güner

Telefon: 0 266 762 78 27

Fax: 0 266 762 10 59

E-posta: meralsultanharasi@hotmail.com

Adres: Dilmaç Çiftli?i Balya Yolu 4. km. Haralar mevkii 10900 GÖNEN / BALIKESYR

Kyvylcym Atly Spor

Ba?kan: Oktay Eken

Telefon: 0 507 662 41 54

Adres: EDYRNE

Tekintay Binicilik

Ba?kan: Nazmi Tekinel

Telefon: 0 545 892 85 30

Adres: Lozan Cd. Karaa?aç Köprüsü Yany Karaa?aç / EDYRNE

Eski?ehir Atlyspor Kulübü

Ba?kan: Ahmet Kale

Müdür: Ümit Taner Kiraz

Telefon: 0 222 413 21 21

Fax: 0 222 413 22 94

E-posta: calpdemir@etigida.com.tr 

Adres: Eski?ehir Kütahya Kara Yolu Üzeri 18.Km Takmak köyü mevki /ESK?EHYR 

Gaziantep Atly Spor ve Binicilik Yhtisas Kulübü

Ba?kan: Cihan Da?cy

Müdür: Vet.Hek.Serhat Erdural

Telefon: 0 342 336 29 29 / 0 342 339 31 31

Fax: 0 342 339 31 31

E-posta: serhat@gasbik.org.tr

Adres: Pancarly Mah. Bahriye Üçok Bulvary N:15 ?ehitkamil /GAZYANTEP

Web: www.gasbik.org.tr 

At Köyü Binicilik Spor Kulübü

Ba?kan: Meryem Hüseyinova

Müdür: Sevgin Demir Sali

Telefon: 0 216 435 84 36

Fax: 0 216 435 84 36

E-posta: atkoyu@gmail.com

Adres: Merkez mah. Narçiçe?i cad. No:65-67 Yüksel Çiftli?i Syrapynar Köyü Ömerli /YSTANBUL 

Ballyca Atlyspor Kulübü

Ba?kan: Nur Turkay

Müdür: Saadet Yyldyrym

Telefon: 0 216 437 70 77 - 78

Fax: 0 216 437 70 80

E-posta: horseland@superonline.com

Adres: Ballyca Köyü Pendik / YSTANBUL

Ystanbul Binicilik Kulübü

Ba?kan: Mustafa Siyok

Müdür: Keriman Tataro?lu

Telefon: 0 216 484 47 80

Fax: 0 216 484 47 81

E-posta: info@istanbulbinicilik.com

Adres: Turgut Özal Bulvary No:4 Çekmeköy / YSTANBUL

Web: www.istanbulbinicilik.com
Kenan Bey Binicilik Atlyspor Gençlik Kulübü

Ba?kan: Kenan Erturgut

Müdür: Kenan Erturgut

Telefon: 0 216 311 06 63

Fax: 0 216 561 71 09

E-posta: kenanbeybinicilik@gmail.com

Adres: Eyüp Sultan Mah. Osmangazi Cd.. Kalender Sk. NO:34 Samandyra-Sancaktepe/YSTANBUL  
Samandyra Atlyspor Kulübü

Ba?kan: Sabahattin Horasan

Müdür: Erdem Aysan

Telefon: 0 216 311 43 33

Fax: 0 216 311 63 19

E-posta: sencerhorasan@hotmail.com

Adres: Ertu?rul mah. Ebubekir cad. Seven Et Kom. Samandyra / YSTANBUL

Göllü Binicilik

Ba?kan: Haluk Kayacan

Müdür: Esen Kayacan

Telefon: 0 216 433 33 96

Fax: 0 216 433 31 24

E-posta: info@gollubinicilik.com 

Adres: Göllü Köyü Derekenary 52/A ? Beykoz / YSTANBUL

Web: www.gollubinicilik.com 

Kasaba Atlyspor

Ba?kan: ?ener Yanyk

Müdür: Ertu?rul Fyrçasygüzel

Telefon: 0 216 435 22 39

E-posta: lokanta@kasabasitesi.com

Adres: Ayvalyk Çiftlik Mevkii Ömerli- Çekmeköy / YSTANBUL

Pegasus Binicilik Kulübü

Ba?kan: Cengiz Güngör

Müdür: Muzaffer Yuva

Telefon: 0 216 434 61 59 

Fax: 0 216 434 61 49

E-posta: info@pegasusbinicilik.com

Adres: Hüseyinli Köyü Ayazma Mevkii No:30 Beykoz / YSTANBUL

Web: www.pegasusbinicilik.com

Saklyköy Country Club

Ba?kan: Burak Akçaly

Telefon: 0 216 434 55 22

Fax: 0 216 434 50 47

E-posta: info@saklikoy.com.tr

Adres: Isakli Köyü Ovasy Bayram Köprü mevkii No: 2 Beykoz / YSTANBUL

Web: www.saklikoy.com.tr

Syrapynar Atlyspor Kulübü

Ba?kan: Hakan Tepeba?y

Müdür: Kubilay Tepeba?y

Telefon: 0 535 743 18 19

Fax: 0 216 435 53 63

E-posta: atakan582@hotmail.com

Adres: Syrapynar Köyü Opet Kar?ysy Syrapynar / YSTANBUL

?ahlan Binicilik Kulübü

Ba?kan: Em. Alb. Ergün Orgun

Telefon: 0 216 311 19 40

Fax: 0 216 561 15 21

E-posta: sahlanhakki@hotmail.com

Adres: Samandyra Mezarly?y Kar?ysy ?ahlan Binicilik Okulu Samandyra / YSTANBUL

Dila Country Club

Ba?kan: Altan Kyraç

Müdür: Korhan Kyraç

Telefon: 0 216 434 61 26

Fax: 0 216 434 61 29

E-posta: info@dilacountryclub.com

Adres: Fatih Sultan Mehmet Cd. N:9 Yshakly Köyü / YSTANBUL

Web: www.dilacountryclub.com

Melisa Binicilik Spor Kulübü Derne?i

Ba?kan: Gamze Berberci Çelik

Müdür: Bilun Baykal

Telefon: 0 212 323 21 00

Fax: 0 212 323 02 85

E-posta: info@s-binicilik.com

Adres: S U.A Binicilik Merkz. Ystinye Yoku?u Tepeüstü sok. No:1 34460 Ystinye / YSTANBUL 

Murat Mete Binicilik 

Ba?kan: Nadir Öztan

Müdür: Nadir Öztan

Telefon: 0 212 323 03 88

E-posta: irge@mmbinicilik.com

Adres: Ystinye Yoku?u Tepeüstü Sk. N:2 Ystinye / YSTANBUL

Web: www.mmbinicilik.com

Ystanbul Avcylyk ve Atycylyk Kulübü 

Ba?kan: Fikri Kurtulu?

Müdür: Songül Kanbero?lu

Telefon: 0 212 277 89 05

Fax: 0 212 277 48 67

E-posta: info@istav.org

Adres: Poligon mah. Poligon cad. No:1 Ystinye / YSTANBUL

Web: www.istav.org

Tulya Kurtulan Atlyspor Kulübü

Ba?kan: Tulya Kurtulan

Müdür: Tulya Kurtulan

Telefon: 0 212 203 83 32

Fax: 0 212 203 85 47

E-posta: info@ponyclubist.com

Adres: Gümü?dere Köyü Saryyer / YSTANBUL

Göçmen Ranch Binicilik Tesisi

Telefon: 0 212 202 78 29

Fax: 0 212 202 78 26

E-posta: info@gocmenranch.com

Adres: Garanti Koza Çar?ysy Saryyer / YSTANBUL

Web: www.gocmenranch.com

Fule Binicilik Kulübü

Ba?kan: Filiz Do?an

Müdür: Beycan Hasanov

Telefon: 0212 202 51 75

Fax: 0212 202 51 74

E-posta: bilgi@fulebinicilik.com

Adres: Uskumru Köy Yukary Mh. N:13 Saryyer / YSTANBUL 

Sipahi Oca?y Binicilik Kulübü

Ba?kan: Kasym Kolcuo?lu

Müdür: Altan Demirel

Telefon: 0 212 276 22 21

Fax: 0 212 276 29 95

E-posta: so1913@hotmail.com

Adres: Üçyol Mevkii 80670 Maslak / YSTANBUL 

Ystanbul Atlyspor Kulübü

Ba?kan: Ali Ersin

Müdür: Ay?e Dani?mend Üstünel

Telefon: 0 212 276 20 56

Fax: 0 212 276 27 26

E-posta: info@iask.org.tr

Adres: Üçyol Mevkii 34398 Maslak / YSTANBUL

Web: www.iask.org.tr

Galatasaray Spor Kulübü Binicilik ?ubesi

Ba?kan: Adnan Polat (GS Yön. Kurulu Ba?kany )

Telefon: 0212 286 99 64

Fax: 0212 286 99 84

Adres: Nevzat Özgörkey Tesisleri 3 Yol Mevkii Maslak / YSTANBUL 

Alkuzu Çiftli?i 

Ba?kan: Figan Ersan

Telefon: 0 212 360 26 21

E-posta: figan@alkuzu.com

Adres: Pirinçi Köyü Yolu Kumsu Sokak No:10 Kemerburgaz-YSTANBUL

Web: www.alkuzu.com

Atlybey Binicilik 

Ba?kan: Ylker Altun

Telefon: 0 212 217 49 59

Fax: 0 212 211 62 77

E-posta: roberbekar@yahoo.com

Adres: Biracylar Sk. N:10 M.köy / YSTANBUL

Kemer Golf & Country Club

Ba?kan: Mustafa Karamysyr

Müdür: Jenni Sunnanvader

Telefon: 0 212 239 72 00

Fax: 0 212 239 81 71

E-posta: mustafainanc@kemercountry.com

Adres: : KG&CC Uzun Kemer Mevkii Göktürk Beldesi Atlyspor Tesisleri Eyüp / YSTANBUL 

Ans E?itim Köyü 

Ba?kan: Ali Kayagil

Müdür: Ogün Özkan

Telefon: 0 212 669 80 75

Fax: 0 212 669 80 76

E-posta: Ynfo@ansbinicilik.com

Adres: Isparta Kule Mevkii Bahçe?ehir-Gölet 125. Ada Parcel-Ba?ak?ehir / YSTANBUL Web: www.ansbinicilik.com

Gürman Binicilik ve Spor Kulübü

Ba?kan: Burak Gürman

Müdür: Fulya Gürman

Telefon: 0 212 850 80 62

Fax: 0 212 850 80 46

E-posta: burakgurman@gmail.com

Adres: Karaa?aç Mah. Eskice mevkii Gürman Çiftli?i Büyükçekmece / YSTANBUL

Dünya Gençlik ve Spor Kulübü (World Point)

Ba?kan: Bayram Tanryverdi

Müdür: Hakan Açyktepe

Telefon: 0 212 856 00 00

E-posta: info@world.point.com.tr

Adres: Pynartepe Mh. Orhangazi Cd. N:27 Büyükçekmece / YSTANBUL

Web: www.world.point.com.tr

Klassis Golf & Country Club Binicilik 

Ba?kan: Serpil Eren

Müdür: Mustafa Eren

Telefon: 0 212 710 13 63

Fax: 0 212 710 13 72

E-posta: info@klassisbinicilikmerkezi.com

Adres: Seymen Köyü Altyntepe Mevkii 34490 Silivri / YSTANBUL

Web: www.klassisbinicilikmerkezi.com 

Erkanly Binicilik Tesisleri 

Ba?kan: Yavuz Erkanly

Telefon: 0 212 734 35 23

Fax: 0 212 734 35 22

E-posta: info@erkanlibinicilik.com 

Adres: Erkanly Turizm tatil koyu Ortaköy / SYLYVRY

Web: www.erkanlibinicilik.com 

Mustang Range

Ba?kan: Serpil Eren

Müdür: Mustafa Eren

Telefon: 0 533 816 28 86 / 0 538 236 54 88

E-posta: info@mustang-range.com / serpilmustang@hotmail.com

Adres: Gazitepe Köyü Yolu Silivri / YSTANBUL

Web: www.mustang-range.com

Yzmir Atlyspor Kulübü

Ba?kan: Arif Kurtel

Müdür: Adnan Tokdemir

Telefon: 0 232 487 31 95

Fax: 0 232 426 85 51

E-posta: izmiratlispor@hotmail.com

Adres: U?ur Mumcu cad. No: 126 Buca / YZMYR 

Kar?yyaka Belediyesi Tay Park Tesisleri

Ba?kan: Cevat Durak

Müdür: Ça?layan Ynanly

Telefon: 0 232 324 44 19

E-posta: vtrnr67@hotmail.com

Adres: Aziz Nesin Bulvary No:70 Mavi?ehir-Kar?yyaka/YZMYR

 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Okçuluk

Okçuluk. Kökeni insano?lunun avcylyk günlerine dayanan, oku bir yay aracyly?yyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor daly. Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimp... » Devamını Okuyun!

Uzakdo?u Sporlary

Birçok sporun kökeni dövü?e dayanyr, ama Çin´de ve Japonya´da dövü? sporlary çok uzun bir za*man dilimi içinde geli?erek manevi, hatta dinsel bir boyu... » Devamını Okuyun!

Antalya Oyuncak Müzesi

?Oyunca?y küçümseyen bir toplumun gelece?i olamaz."... » Devamını Okuyun!

Çocuk Kütüphaneleri

http://www.ekutuphane.org/web/catalog/search.php http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Binicilik

Ata bini? ve çaly?tyrma kurallaryny içine alan bir e?itim sporu. insanla at arasyndaki yakynlyk binlerce yyl önce ba?lamy?tyr. Bu yakynlyk, bir sanat ... » Devamını Okuyun!

Ara?tyrma Kütüphaneleri

http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Bale Müzik ve Dans Kurslary

Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarynyn ileri standartta birle?tirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanymlanabilir. Asyl eleman olar... » Devamını Okuyun!

Dans

DANS, en eski sanatlardan biridir. Ylk insanlar isteklerini içgüdüsel bazy ritmik hareketlerle anlatyrlardy. Aslynda, dansyn insanly?yn yeryüzünde var... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi