0-12 YA? » BESLENME

« önceki sayfaya dön

Bebe?inize sakyn bunu yedirmeyin

Bala Avrupa Birli?i kriteri geliyor. Bu kapsamda ´´bebeklere bal yedirmeyin´´ uyarysy, etiketlerde yer alacak.

Sa?lyk Bakanly?y’nyn ve doktorlaryn alerjin maddeleri içermesi nedeniyle bir ya?yndan küçük bebeklere bal yedirilmemesi uyarysy, Gyda Tarym ve Hayvancylyk Bakanly?y’nca etiketlere ta?ynacak.

Gyda Tarym ve Hayvancylyk Bakanly?y’nca hazyrlanarak görü?e açylan bal tebli?i tasla?yna göre, bal etiketlerinde ´´1 ya?yndan küçük çocuklara bal yedirilmemelidir´´ ifadesi yer alacak.

AB´ye uyum çerçevesinde hazyrlanan tasla?a göre bala gyda katky maddeleri de dahil olmak üzere dy?arydan hiçbir madde katylamayacak. Bal do?al bile?iminde bulunmayan organik ve/veya inorganik maddelerden ari olacak. Bala hiç bir katky maddesi ve aroma verici katylmayacak.

Fyryncylyk baly dy?ynda bal, bala ait olmayan yabancy tat ve kokuda, fermantasyonu ba?lamy?, asitli?i yapay olarak de?i?tirilmi? veya içerdi?i do?al enzimleri parçalayacak ya da önemli düzeyde inaktive edecek ?ekilde ysytylmy? olmayacak.

Filtre edilmi? bal ile ilgili hükümler sakly kalmak kaydyyla yabancy organik veya inorganik maddelerin ayrylmasy syrasynda kaçynylmaz olan kayyplar dy?ynda balda polen veya di?er bala özgü bile?enler uzakla?tyrylamayacak.

Bal, Türk Gyda Kodeksi ?eker Tebli?inde yer alan ?ekerleri içermeyecek.

Balyn tady ve aromasy, balyn kayna?yna ve üretildi?i bitkinin türüne ba?ly olarak de?i?mekle birlikte, bal kendine özgü koku ve tada sahip olacak.) Balyn rengi su beyazyndan koyu amber renge kadar de?i?ebilecek.

Temel petekte balmumunun do?al yapysynda bulunmayan, parafin, serezin, iç ya?y, reçine, oksalik asit gibi organik maddeler ile a?artycy maddeler gibi inorganik maddeler bulunmayacak.

Etiketinde orijin aldy?y çiçek, bitki, bölge veya co?rafya belirtilen ballara filtre bal ilave edilmeyecek. Petekli ballarda, pete?in en az yüzde 80´i syrlanmy? olmasy gerekecek.

Etiketinde botanik orijini belirtilen ballarda, ballaryn bu özellikleri polen analizi ile uyumlu olacak.

ETYKETLERDE YER ALACAK
Bal etiketlerinde de ´´1 ya?yndan küçük çocuklara bal yedirilmemelidir´´ ifadesi yer alacak.

Çerçeveli balda net miktarda çerçeve a?yrly?y dahil edilmeyecek. Çerçevelere arycylaryn i?letme tescil numaralary yazylacak. Etikette balyn orijini, salgy baly veya çiçek baly oldu?u, bal ifadesinin yanynda ayny punto ile belirtilecek.

Etikette balyn hasat yyly, üretim tarihi olarak balyn ambalajlandy?y tarih, dolum/paketleme tarihi olarak ifade edilecek.

Filtre edilmi? ballar ve fyryncylyk ballary hariç olmak üzere, balyn botanik kayna?y belirli ise ve bal bu kayna?a ait duyusal fiziksel, kimyasal ve mikroskopik özellikleri belirgin ?ekilde ta?yyorsa, ürün ismi, ´´ayçiçe?i baly, yhlamur baly´´ gibi orijin aldy?y çiçek veya bitkinin ady ile desteklenebilecek.

Filtre edilmi? ballar ve fyryncylyk ballary hariç olmak üzere, bala üretildi?i bölgenin florasyna ait özellikleri belirgin ?ekilde ta?ydy?y sürece o bölgenin bölgesel, co?rafi ve topografik ady ürün ismi ile birlikte kullanylabilecek.

Fyryncylyk ballarynyn etiketinde ´´sadece pi?irme amaçly´´ ifadesi ürün ismine yakyn ve kolayca görülebilir bir ?ekilde yer alacak.

Hammadde ambalajy üstünde Arycylyk Kayyt Sistemine kayytly olan i?letme hammaddenin kayna?yna i?aret edecek ´´Türk-Vet sistemi´´nden alynan i?letme numarasy bulundurulacak.

Ballar paketleme, dolum noktasyndan tüketiciye ula?tyrylana kadar tüm a?amalarda temiz ve kuru yerlerde kokulardan ari biçimde, do?rudan güne? y?y?yndan korunacak ve 25 dereceyi a?mayacak ?ekilde muhafaza edilecek.

Ballarda pestisit kalynty miktarlary ile veteriner ilaç kalyntylary, Türk Gyda Kodeksi Pestisit Kalyntylary ve Veteriner Ylaç Kalyntylary Yönetmeli?inde yer alan hükümlere uygun olacak.

ÜÇ AYLIK UYUM SÜRECY
Halen faaliyet gösteren ve tebli? kapsamyndaki ürünleri üreten ve satan i?yerlerine tebli?in yayymy tarihinden itibaren 3 aylyk uyum süreci tanyndy, buna göre üretici ve i?yerleri tebli?in yayymyndan 3 ay sonra söz konusu hükümlere uymak zorunda olacak.

BEBEKLERY ZEHYRLEYEBYLYR
Uzmanlaryn verdi?i bilgiye göre, arylar bal yapmak için nektar toplarlarken botulizm bakteri sporlaryny da beraber alyp farkynda olmadan bal yapymynda kullanabilirler. Yeti?kinlerde bu balyn yenmesi sorun yaratmaz. Gerek vücudun savunma sistemi gerekse midenin asitli ortamy, bu bakterinin zarar vermesine müsaade etmezler. Bebeklerde ise hem savunma sistemi yeterli geli?memi?tir, hem de mide hala ancak anne sütünü hazmedebilecek durumdadyr. Yeti?kinlerin aksine bebeklerin sindirim sisteminde botulizm sporlaryny kontrol eden ve bakterinin ço?almasyny ve zehir üretmesini önleyen faydaly bakteriler henüz geli?memi?tir.

Bu bakteri bebeklerde botulizm ady verilen tehlikeli bir zehirlenmeye neden olabilir. Zehirlenen bebek nefes alma ve yutkunma zorlu?u çekebilir, kol, bacaklar ve boyunda güçsüzlük ortaya çykabilir, durum çok ciddi sonuçlara yol açabilir.

Bir ya?yny geçmi? çocuklara balyn bir zarary olmazken, bu nedenlerle doktorlar tarafyndan 12 aylyktan daha küçük bebeklere bal yedirilmemesi tavsiye ediliyor.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi