AKTYVYTELER » SPOR

« önceki sayfaya dön

Buz Pateni

 Buz Pateni Nedir ?

Buz Pateni olimpik ölçü olarak kabul edilen 30 x 60 metrelik buz pistinde yapylyr. Türkiye´nin olimpik ölçülerdeki ilk buz pisti
Türkiye Cumhuriyeti Kuzey yarymkürede Avrupa ve Asya kytalarynyn kesi?me noktasynda bulunan bir ülke. Ülke topraklarynyn büyük bir bölümü Anadolu yarymadasynda kalany ise Balkan Yarymadasy´nyn uzantysy olan Trakya´da bulunur. Ülkenin üç yany Akdeniz Karadeniz ve bu iki denizi birbirine ba?layan Bo?azlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Kom?ulary YunanistanBulgaristan Gürcistan Ermenistan Yran Irak ve Suriye´dir.
Ankara Türkiye Cumhuriyeti´nin Ba?kenti dünyanyn 40. büyük ?ehri. Nüfusu 2007 nüfus sayymyna göre 4.466.756 ki?idir. Topraklarynyn büyük bölümü Yç Anadolu Bölgesi´nin Yukary Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti´dir. Rakymy ortalama 890 metredir. 
1987 yylynda açylan ve kysaca Bel-Pa olarak bilinen Büyük?ehir Belediyesi´nin Buz Pateni Sarayy´dyr.  
Yzmit´te 1999´da hizmete giren ve Büyük?ehir Belediyesi tarafyndan yaptyrylan Buz Pateni Pisti deülkemizin ikinci olimpik buz tesisidir. 
Müzik insan yada çalgy seslerinin belli bir biçimsel güzellik yada duygusal ifade yaratacak biçimde düzenlenerek biraraya getirilmesini içeren sanat daly. Bu düzenleme kültürlere göre belirlenmi? ayry melodi ve ritm (Baty müzi?inde armoni) standartlaryna uygun olarak gerçekle?tirilir. Sözcük kökeni Yunan mitolojisindeki esin perilerine verilen Musa adyna dayanyr. 
Tüm vücudun bir müzik ritmi e?li?inde estetikle birlikte çaly?tyrylabildi?i bir spor ve gösteri ?ekli. 
Buz pateni sporu bünyesinde birle?tirir. Bu unsurlaryn bir arada olmasy nedeniyle son derece estetik ve rafine bir spor daly olarak kabul edilir. Figür Pateni özellikle son 30 yylda teknik ve artistik planda büyük bir ilerleme gösterdi?i için günümüzde bütün dünyada televizyon naklen yayynlary açysyndan en çok ilgi çeken spor daly olmu?tur. 
Spor belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren yary?maly ve e?lenceli etkinlikler. Önceleri spor kavramy bo? zamanlan de?erlendirmeye yönelik balykçylyk avcylyk ve atycylyk gibi açyk hava etkinliklerini belirlenmi? kurallara göre bireyler ya da takymlar arasynda yapylan düzenli atletik yary?malardan ayyrmak için kullanylyrdy. 
Ystanbul Marmara Bölgesi´nde il ve Türkiye´nin en büyük kenti. Tarih boyunca çe?itli imparatorluklara ba?kentlik yapan 133 milyar dolarlyk yyllyk üretimiyle Dünyada 34. syrada yer alyr. Türkiye´nin kültür ve finans merkezidir. Ystanbul 41° K 29° D koordinatlarynda yer alyr. Marmara kyyysy ve Ystanbul Bo?azy (Bo?aziçi) boyunca Haliç´i de çevreleyecek ?ekilde Türkiye´nin kuzeybatysynda kurulmu?tur. 
Yzmir´de olimpik ölçülere uyan buz pisti henüz yoktur. Ystanbul´da patenciler Galleria aly?veri? merkezinde bulunan küçük bir buz pistinde Yzmir ve Antalya´daki patenciler de ayny ?ekildekurallara uygun olmayan küçük pistlerde çaly?maktadyrlar. 
Yzmir Türkiye´nin nüfus sanayi ticaret turizm ve kültür yönlerinden üçüncü büyük ?ehridir. 
Tarihi ve tabii güzellikleri ile de Türkiye´nin en güzel llerinden biridir.. 37° 45´ ve 39° 15´ kuzey enlemleri ile 26° 15´ ve 28° 20´ do?u boylamlary arasynda yer alyr. Balykesir Manisa Aydyn ve Ege Denizi ile çevrilidir. Yzmir renkli bir tabiata zengin bir tarihi mirasa ve bol ürün veren topraklara sahip bir ildir. Trafik plaka numarasy 35´tir. 
Türkiye Buz Sporlary Federasyonu 1991´de kuruldu. Daha önceleri ba?ka Federasyonlaryn bünyesinde faaliyetleri yürütülen Artistik Buz Pateni ancak o tarihten sonra ba?ymsyz bir Federasyon çatysy altynda örgütlenmi? oldu. 
Artistik Buz Pateni yapan sporcularyn giydikleri patenler Buz Hokeyi ve Sürat Pateni sporcularynyn giydikleri patenlerden farklydyr. Figür patencilerinin patenlerinin altyndaki çeliklerin ucundafrenlemeyi ya da syçramayy sa?layan alty adet tyrtyl vardyr. 
Artistik Buz Pateni´nin ö?renilmesi disiplinli ve uzun süreli çaly?mayy gerektirir. Hemen hemen her gün antrenman yapylmasyna ve iyi bir patenci olmak isteyen sporcu adaylarynyn bykmadan yylmadan çaly?masyna ihtiyaç vardyr. Buz patencilerinin teknik beceri kazanmak için iyi bir antrenöre oldu?u kadar artistik yanlaryny geli?tirmek için iyi bir de koregrafa ihtiyaçlary vardyr. Uluslararasy yary?malaryn özellikle son 20-30 yylda televizyondan naklen yayynlanmalary bu spor dalynyn halk arasynda yaygynla?masyna önemli ölçüde katkyda bulunmu?tur.
 

TÜRKIYE´DEKI BUZ PiSTLERI

ANKARA
BÜYÜK?EHIR BELEDIYESI BUZ PATENi SARAYI BELPA  
OPTIMUM OUTLET BUZ PATEN PYSTY

ADANA
OPTYMUM OUTLET  
ANTALYA
PENGUEN BUZ PYSTY 

YSTANBUL
TRUEBLUE BEACH BUZ PYSTY / FENERBAHÇE MARINA KAR?ISI
OPTYMUM AVM BUZ PYSTY /  KADIKÖY
MEYDAN ALI?VERY? MERKEZY BUZ PYSTY  / ÜMRANIYE
MAXI CITY ALI?VERY? MERKEZY BUZ PYSTY /  ÇENGELKÖY
GALLERIA AVM / ATAKÖY
ICE PARK ?ENLYKKÖY / FLORYA
ICESSPORTO / LEVENT PARKORMAN
FORUM YSTANBUL BUZ PYSTY / BAYRAMPA?A
SNOW PARK TORIUM AVM /  BEYLYKDÜZÜ

YZMYR
BÜYÜK?EHIR BELEDIYESI’NIN KÜÇÜK BIR BUZ PISTI MEVCUTTUR.

BURSA
ASMERKEZ OUTLET  
KORUPARK AVM
 
YZMYT
BÜYÜK?EHIR BELEDIYESI BUZ PATENI TESISI 

ISPARTA
IYA?PARK AVM

  

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

E?LENCE VE TARYHY MEKANLAR

» Akvaryum» Bowling» Uzakdo?u Sporlary

En Çok Okunan Yazılar

Okçuluk

Okçuluk. Kökeni insano?lunun avcylyk günlerine dayanan, oku bir yay aracyly?yyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor daly. Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimp... » Devamını Okuyun!

Uzakdo?u Sporlary

Birçok sporun kökeni dövü?e dayanyr, ama Çin´de ve Japonya´da dövü? sporlary çok uzun bir za*man dilimi içinde geli?erek manevi, hatta dinsel bir boyu... » Devamını Okuyun!

Antalya Oyuncak Müzesi

?Oyunca?y küçümseyen bir toplumun gelece?i olamaz."... » Devamını Okuyun!

Çocuk Kütüphaneleri

http://www.ekutuphane.org/web/catalog/search.php http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Binicilik

Ata bini? ve çaly?tyrma kurallaryny içine alan bir e?itim sporu. insanla at arasyndaki yakynlyk binlerce yyl önce ba?lamy?tyr. Bu yakynlyk, bir sanat ... » Devamını Okuyun!

Ara?tyrma Kütüphaneleri

http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Bale Müzik ve Dans Kurslary

Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarynyn ileri standartta birle?tirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanymlanabilir. Asyl eleman olar... » Devamını Okuyun!

Dans

DANS, en eski sanatlardan biridir. Ylk insanlar isteklerini içgüdüsel bazy ritmik hareketlerle anlatyrlardy. Aslynda, dansyn insanly?yn yeryüzünde var... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi