SA?LIK » HASTALIKLAR

« önceki sayfaya dön

Hepatitler

Hepatit’in kelime anlamy karaci?er iltihabydyr. Hepatite neden olabilen çok sayyda virüs vardyr. Bu virüsler mikrobiyologlar tarafyndan alfabenin harfleri kullanylarak kodlanmy?lardyr: A, B, C, D, E, F ve G virüslerinin her birinin özelli?i ve yapty?y hastalyk farklydyr.

HEPATYT A
Hepatit A’nyn bula?ma yolu fekal - oral yolarak adlandyrylyr. Virüsün vücuttan atylymy dy?ky ile olur. Öyleyse bu dy?kynyn bu dy?kynyn ba?kalarynyn a?zyna gitmesi ile (!) bula?acaktyr. Peki, bu nasyl olur? Yçme sularynyn kanalizasyon sularyna kary?masyyla, tuvalet hijyenine dikkat etmeyen ki?ilerin pis elle hazyrladyklary gydalarla vs… Özetle dy?ky ile bula?an su ve gydalaryn a?yz yoluyla alynmasy sonucu bula?yr.

Geli?memi? ülkelerde eri?kinlerin ço?u hepatit A’yy geçirmi?tir. Küçük çocuklarda hastalyk çok daha hafif seyreder. Hepatit A geçirmek hastaly?a kar?y kalycy ba?y?yklyk byrakyr. Hepatit B gibi kronikle?ip siroz ve karaci?er kanseri ile sonuçlanmaz ama nadir de olsa hyzly ve ölümcül akut hepatite neden olabilmektedir.

Korunmasy a?y ile mümkündür. 2 ve 2,5 ya?ynda 2 kez yapylan a?ynyn koruyuculu?u % 100’dür. 5–6 ya?tan büyük çocuklar henüz a?ylanmamy?sa, a?y öncesinde hepatit A geçirip geçirmedi?i ö?renilir.  

Belirtileri ve Tanysy: Hastaly?yn belli ba?ly 2 seyri vardyr.

    Klasik hastalyk: ciltte sararma, karyn a?rysy, halsizlik, i?tahsyzlyk, bulanty, kusma, idrarda koyula?ma yapar.
    Hafif seyirli Hastalyk: (Halk arasynda gizli sarylyk da denir). Hastalyk hafif bir gribal enfeksiyon gibi geçirilebilir. Ya da hafif kusma-ishalle seyreden bir sindirim sistemi enfeksiyonu ?eklinde seyrede bilir. Bu sessiz seyirli hastalyk ancak laboratuar testleri ile anla?ylabilir.

Hastaly?yn özel bir tedavi yoktur. Ystirahat, kusmanyn önlenmesi ve iyi beslenme gerekir. Hastalyk syrasynda ba?kalaryna bula?mayy önlemek için gerekli tedbirler alynmalydyr: Hastanyn e?yalary (tabak, bardak vs) ayrylyr. Tuvalet sonrasynda ve yemek öncesinde eller çok iyi yykanyr. Bula?ycylyk hastalyk ba?lamadan 2 hafta önce ortaya çykar. Hastalyk bittikten sonra 1–2 hafta daha devam eder.

A Hepatitli ki?ilerle temas sonrasynda, a?ylamadan daha hyzly bir koruma yöntemi olan hepatit A serumu (Hepatit A gamma globülini) enjeksiyonu gerekebilir. Ancak temas sonrasy koruma yerine temas öncesi a?ylama her zaman daha öncelikli olmalydyr. Hepatit A a?ysy 2 ya? üzerinde 6 ay ara ile 2 kez yapylyr(Bkz A?ylar). 
 
HEPATYT B 
Bula?ma Yolu: Kan, kan ürünleri, cinsel temas, pis enjektörler (uyu?turucu ba?ymlylarynyn ortak kullandyklary gibi) ba?lyca bula?tyrma yoludur. Ayryca hepatit B’li annenin do?umda bebe?ine hepatit B bula?tyrmasy da mümkündür. Hastalyk kronikle?erek uzun yyllar sonra siroz veya karaci?er kanserine neden olabilir. Hastalyk ne kadar erken ya?ta ba?larsa kronikle?me ihtimali o kadar artar.

Belirtiler ve tany: Kuluçka süresi yakla?yk 4 aydyr. Hepatit B hastaly?ynda ço?u kez belirti yoktu. Bu yüzden bula?tyrycylyk da daha kolaydyr. Sarylyk, bulanty, kusma vs klasik bulgular hastalaryn sadece %25’inde vardyr. Belirtiler 1.5 – 2 ay sürebilir. Hepatit B çocuklarda hepatit A’dan daha a?yr seyreder. Tany kan testleriyle konur

Hepatit B’nin inteferon adly bir madde ile tedavisine ba?lanmy?tyr Ancak tedavi çok pahaly, yan etkisi fazla ve ba?arysy % 100 de?ildir.

HEPATYT C:
Hepatit C ilk kez 1988 yylynda bulunmu?tur. Hepatit B gibi, kan, kan ürünleri, enjektörlerin ortak kullanymy ve cinsel temasla bula?yr. Bula?ma sonrasy kuluçka dönemi 1,5 – 2 ay olup hastalyk sinsi seyirlidir. Sarylyk, bulanty kusma ve karyn a?rysy vs klasik bulgular çok nadirdir.

Vakalaryn %85 – 90’y kronik karaci?er hasary ile seyreder. Te?his kan testleri ile konur.

Tedavisi ve a?ysy yoktur. Ynterferon tedavisi denemeleri yapylmaktadyr ama sonuçlar hepatit B’ninki kadar bile yüz güldürücü de?ildir.

Bula?tyrycyly?yn önlenmesi için bu ki?ilerin hijyen malzemelerinin (di? fyrçasy, tarak, tyrnak makasy, tra? makinesi vs) kullanylmamalydyr.
 
 

Uzm. Dr. Erdem UZUNO?LU / Çocuk Hastalyklary Uzmany

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Enfeksiyon Hastalyklarynda Beslenme

Hastalyklarda beslenme ilkeleri bilinirse, çocu?un beslenmesi de sorun olmaktan çykacaktyr.... » Devamını Okuyun!

Gaucher Hastaly?y

http://www.mpsturk.org/GaucherHastaligi.aspx... » Devamını Okuyun!

Bula?ycy Hastalyklar Listesi

Bula?ycy hastalyk ya da enfeksiyon hastalyklary, intaniye olarak da bilinir, hastalyk yapycy herhangi bir yolla insana geçme özelli?indeki mikroplaryn... » Devamını Okuyun!

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i ve Genetik Hastalyklar

Ynsan 23 çift kromozomdan ibarettir. ... » Devamını Okuyun!

Fenilketonüri (Zeka Testi)

Kalytsal bir metabolik hastalyktyr.... » Devamını Okuyun!

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr. Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreter... » Devamını Okuyun!

Niemann-Pick Hastaly?y

http://www.mpsturk.org... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi