SA?LIK » HASTALIKLAR

« önceki sayfaya dön

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr.

Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreterler, idraryn birikti?i kese, mesane ve idraryn bo?altym kanaly üretra (erkekte penis).

Ydrarda böbreklerde olu?ur ve üreterler içinde a?a?y akarak mesaneye dolar. Mesaneye üreterlerin girdi?i yerde idraryn yukary kaçmasyna engel olacak tek tarafly bir kapak sistemi vardyr.
 
Yani idrar yukarydan a?a?y mesaneye akar ama mesaneden yukary (amuda bile kalkylsa) çykmamalydyr. Mesane dolunca gerginli?in etkisi ile i?eme ihtiyacy ortaya çykar.
 
Mesane kaslary kasylyr. Bo?altym kaslary gev?er, i?eme gerçekle?ir. Y?eme sonunda mesanede çok az miktarda idrar kalabilir ve mesane söner. Bol syvy alymy ile mesane yine dolar ve yukarydaki i?ler defalarca tekrarlanyr. Bu sayede mesane syk syk bo?altylmy? olur.

Normalde idrar sterildir yani mikropsuzdur. Ancak bakteriler virüsler veya mantarlar idrar yolu iltihaby yapabilir. Peki, bu mikrop idrar yollaryna nasyl bula?yr? Genel olarak iki olasylyk vardyr:

1-Dy?arydan bula?ma: Özellikle kyz çocuklarynda genital bölge temizli?ine dikkat edilmezse olur. Ayryca kyzlarda üretra deli?i anüse yakyndyr. Buradan bula?ma olur. Erkeklerde de sünnetsiz bebeklerin sünnet derisi altynda biriken bakterilerin bula?masyyla olabilir.

2- Kan yoluyla bula?ma: Vücudun ba?ka bölgelerindeki mikroplaryn kan yoluyla gelmesi sonucudur.

3- Üçüncü bir olasylyk ise do?umsal anomalilerdir. Bazen idrar yollarynda do?u?tan i?levsel veya yapysal bozukluk vardyr. Normal ?artlarda syk syk idrar yollarynda idraryn beklemesine engel olunurken do?u?tan anomalilerde mesane ve hatta üreterlerde bo?altylamayan idrar göllenmesi olabilmektedir. Bekleyen idrarda ise mikrop üreyerek idrar yolu enfeksiyonuna neden olur.

Belirtiler ve Tany: Belirtiler ya?a göre de?i?iklik göstere bilir. Yeni do?an ve süt çocu?unda ate?, a?lama ( Ydrar yaparken yanmadan dolayy?) olabiliyorken sadece i?tahsyzlyk,  büyüme gerili?i, kusma ve hatta sarylyk bile yapabiliyor. Daha büyük çocuklarda bulanty, kusma, karyn a?rysy, ate?, idrar yaparken yanma, idrara çykma ve idrar kaçyrma syk olur.  

Dikkat: Bir kyz çocuk 2 kez idrar yolu iltihaby geçirebilir ama daha fazla sayyda iltihap geçiriyorsa idrar yollarynda Anomali ara?tyrmasy yapylmalydyr. Erkek çocuklarda ise bu ara?tyrmanyn daha ilk idrar yolu iltihaby saptanmasy ile yapylmasy gerekti?i bildirilmi?tir.

Ydrar yolu iltihaby geçirdi?i ?üphe edilen çocu?un idrar tahlili ve idrar kültürü yapylyp hemen antibiyotik tedavisi ba?lanyr. Ba?lanan antibiyoti?in idrar kültüründe üreyen bakteriye etkili olup olmady?yna bakylyr; etkili ise tedavi 10 güne tamamlanyr. Ba?lanan antibiyotik antibiyogramda etkisiz görülüyorsa etkili olan antibiyotikle de?i?tirilmesi gerekir.

Korunma: Özellikle kyz çocuklarda genital hijyen, önden arkaya do?ru silinme ö?retilmelidir. Okul ça?y çocuklaryn syk idrara çykyp mesanelerini bo?altmalary temin edilmeli, iyice syky?ana kadar idrary bekletmelerine engel olunmalydyr. Genital bölgenin nemli kalmasyna engel olmak için dar çama?yr, syky kot pantolon vs giydirilmemelidir. Erkek çocuklarda ise sünnet en önemli korunma yöntemidir.
 
 

Uzm. Dr. Erdem UZUNO?LU / Çocuk Hastalyklary Uzmany
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Enfeksiyon Hastalyklarynda Beslenme

Hastalyklarda beslenme ilkeleri bilinirse, çocu?un beslenmesi de sorun olmaktan çykacaktyr.... » Devamını Okuyun!

Gaucher Hastaly?y

http://www.mpsturk.org/GaucherHastaligi.aspx... » Devamını Okuyun!

Bula?ycy Hastalyklar Listesi

Bula?ycy hastalyk ya da enfeksiyon hastalyklary, intaniye olarak da bilinir, hastalyk yapycy herhangi bir yolla insana geçme özelli?indeki mikroplaryn... » Devamını Okuyun!

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i ve Genetik Hastalyklar

Ynsan 23 çift kromozomdan ibarettir. ... » Devamını Okuyun!

Fenilketonüri (Zeka Testi)

Kalytsal bir metabolik hastalyktyr.... » Devamını Okuyun!

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr. Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreter... » Devamını Okuyun!

Niemann-Pick Hastaly?y

http://www.mpsturk.org... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi