Ailede Kadynyn Rolü

E? Rolü: Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir. Bunlardan biri  e? olma rolü di?eri ise anne olma rolüdür. Bu rollerin ve sorumluluklaryn aile içerisinde netlik kazanmasy ve ayny zamanda esnekli?e sahip olmasy, aile içi ili?kileri sa?lykly ve i?levsel hale getirecektir.

Günümüzde kadynlaryn en çok zorlandyklary konularyn ba?ynda, aile içerisindeki anne ve e? rollerinin birbirine kary?masy, E? ve anne sorumluluklarynyn birbirinden ayrylmasy oldukça önemlidir.

Çocuklaryna ayyrdyklary zaman sebebiyle e?lerinden bazy serzeni?ler i?iten kadynlaryn sayysy az de?ildir.

Çocuklaryn bakymy, okulu, dersleri, gündelik ihtiyaçlary ile ilgilenirken e?lerinin ihtiyaçlaryna cevap veremeyen kadynlar kendilerini sykyntyda hissedebilmektedirler.

E?leri ise, ihmal edildiklerini, önemsenmediklerini dü?ünüp mutsuz olabilmekteler.

?üphesiz, e?ler arasynda payla?ylanlar ile çocuklarla payla?ylanlar birbirinden çok farklydyr. Bu kadar ko?turmanyn arasynda aile hayaty içerisindeki kadyna yardymcy olabilecek neler vardyr? Y?i en çok kolayla?tyracak ?ey aile içerisinde rol da?ylymy ve i? bölümü yapmaktyr. Çünkü evlilik sadece ayny ortamy payla?mak de?il ayny duygulary da payla?maktyr.

Anne Rolü: Çocuk için anne; gözlerini açty?ynda ilk olarak gördü?ü ba?lanma ve sevgi nesnesidir. Varly?y güvence verir, sevgi ve bakym gereksinimini kar?ylar, çocu?un sa?lykly ki?ilik geli?iminde ayna görevi görür. Yoklu?u ise bütün bu gereksinimlerin kar?ylanmamasy veya (ileriki ya?larda) kesintiye u?ramasy anlamyna gelir.

Anne ve/veya bakym veren ki?inin sevgisinin dengeli, sürekli ve tutarly bir biçimde verilmesi, en az çocu?un beslenmesi için gerekli olan besin maddeleri kadar önemlidir. Annenin çocu?una verdi?i bakym ve çocu?u ile geçirdi?i süre de?il, niteli?i önemlidir.
 
Çocu?a verilen disiplinin ve ebeveyn-çocuk arasyndaki ili?kilerde belirlenen synyrlaryn, çocuklaryn davrany?larynyn ve ki?ili?inin geli?imindeki rolü büyüktür. Çocuklara synyrlary belli özgürlükler sa?lamak önemlidir. Çocu?a geli?imine uygun olamayan sorumluluklar yüklemek ve beklentiler geli?tirmek, çocu?un geli?imini ve davrany?laryny olumsuz yönde etkilemektedir.
 
Anne Yoklu?u Ve Etkileri:

Anneden ayrylma çocuk ile anne figürü arasynda anlamly bir ili?ki kurulduktan sonra bu ili?kinin kesilmesidir. Anne yoksunlu?u ise bu ili?kinin hiç kurulmamy? olmasydyr. Annenin yoksunlu?unda ise, annenin ölümü, çocu?u terk etmesi ve bir daha hiç görü?ülmemi? olmasy söz konusudur.

Anne yoksunlu?unun ya da anneden ayrylmanyn çocuk üzerindeki etkisi; çocu?un ya?yna, yoksunluktan ya da ayrylmadan önce annesi ile olan deneyimlerine göre farklylyklar gösterir.
 
Özellikle ayryly?yn uzamasy durumunda zihinsel ve duygusal geli?mede duraklamalara, depresyon belirtilerine ileri ya?larda ise okula uyum güçlüklerine ve davrany? bozukluklaryna rastlanabilir. Anne sevgisinden yoksun olan çocuklarda güven duygusunun yerini ku?ku alyr ve çocukta içe kapanykly?yn ba?lady?y görülür.
 
Bedensel gereksinimleri kar?ylanan fakat anne sevgisinden yoksun olan çocuk; güçsüz ve huzursuz olur, daha çok ve daha syk a?lar. Ayryca ba?kalaryna kar?y gerçek bir duygusal ba?lary bulunmaz, anti sosyal davrany?lar sergilerler.
 
Uzmanlaryn görü?lerine göre düzensiz anneli?e ba?ly olarak çocuklarda gözlenen tutum ve davrany?lar ?unlardyr:

1. Çocuk daha sonraki ya?larda a?yry ba?ymlylyk gösterir.
2.Yetersizlik ve a?a?ylyk duygulary geli?tirir.
3.Benli?ini ve di?er ki?ileri a?yry de?erli ya da de?ersiz bulur.
4.Çocuk kendi zihninde kendisi de dahil olmak üzere herkesin bir iyi bir de kötü görüntüsünü olu?turur.
5.Ayryly?yn sona ermesi durumunda da yeniden ayrylma korkusunun yaratty?y anne-babaya    endi?eli bir biçimde ba?lanma davrany?y görülür.
 
Tek Ebeveynin Dikkat Etmesi Gerekenler:

Yeni ev düzeninizde açyk ve net synyrlar koyun. Çocuklaryn synyra ve düzene ihtiyacy vardyr. Beklenti ve görü?lerinizi açykça belirtiniz ki onlar da nasyl davranmalary gerekti?ini, yanly? davranmadan ö?renebilsinler.

Tek ebeveyn olmak oldukça yorucu ve yüklü bir i?tir. Y?leri olabildi?ince payla?yn ve gerekti?inde yardym istemekten çekinmeyin.
Sevgi dolu ve duygusal anlamda besleyici bir ev ortamy hazyrlayyn. Çocuklarynyzy ne kadar çok sevdi?inizi ve onlarla ne kadar gurur duydu?unuzu söylemekten çekinmeyin.
 
Kendinizle ilgilenmekten ve kendinize zaman ayyrmaktan asla vazgeçmeyin. Tüm hayatynyzy çocuklara “adar” ?ekilde ya?amak kysa sürede enerjinizi tüketece?i gibi, ihtiyacynyz olan dinginlik ve rahatly?y da ortadan kaldyracaktyr.
 
Güvenebilece?iniz bir sosyal destek sistemi olu?turun. Yçinde anneniz, babanyz, akrabalarynyz veya yakyn dostlarynyzyn yer alaca?y, güç durumlarda bir telefonla ula?abilece?iniz yakynlarynyz size güven verecektir.
 
Çocu?unuz durumu ne kadar olgun kar?ylarsa kar?ylasyn, ona arkada?ynyzmy? gibi davranmayyn. Çocuklaryn her zaman anne ve babaya ihtiyacy vardyr. Ve onlar istediklerinde, zor anlarynda arkada?laryyla birlikte olmayy seçebilirler.
 
Yeni hayatynyz ve düzeniniz hakkynda gerçekçi beklentiler ve amaçlar koyun. Hangi ?artlar altynda sizi ve çocu?unuzu nelerin bekledi?i konusunda sahip olaca?ynyz öngörüler, herhangi bir durumla kar?y kar?yya kaldy?ynyzda daha so?ukkanly davranmanyzy sa?lar.
 
Hata yapabilece?iniz veya her ?eyin, her zaman  yolunda gitmeyece?i konusunda kendinizle bary?yk olun. Uyum sa?layabilmeniz için kendinize zaman tanyyyn ve elinizden gelenin en iyisini yapty?ynyza inanyn.
 
Akrabalarynyz ve aile bireyleri ile görü?meyi sürdürün. Bu hem çocu?un ailenin süreklili?i konusunda kendini güvende hissetmesini sa?lar hem de yalnyz kalmady?y mesajy kendine ula?yr.
 
Tek ebeveyn olmanyn ne kadar zahmetli bir ?ey oldu?unu söylemek veya di?er ebeveyn hakkynda olumsuz yargylarda bulunmak, çocu?un aklynda olu?turmaya çaly?ty?y ebeveyn rolüne zarar verecektir. Bu yüzden onun yanynda bu konularda konu?maktan kaçynyn.
 
Çocu?unuza uygun olmayan sorumluluklar vermeyin. Özellikle kültürümüzde çok rastlanan, erkek çocuklaryna “evin erke?i” rolü çocuk için oldukça a?yr bir sorumluluktur. Bu; çocu?un ya?ynyn gereklerini ya?amasyna ve bireyselle?mesine engel olur.
 
Tek kalan ebeveynler kendi rolleri dy?ynda kalan di?er rolü de üstlenmeye çaly?yrlar. Ancak bu rol karma?asy hem ebeveyni yorar hem de çocu?un aklynyn kary?masyna neden olur. Dolayysyyla her ebeveyn kendi rolünü üstlenmeyi sürdürmeli ve her türlü sorumluluk ve i?i tek ba?yna halletmeye çaly?manyn zorlu?unu ve yypratycyly?yny unutmamalydyr.

Uzman Pedagog Didem KÜT

 

 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi