Ailede Erke?in Rolü

Babalyk rolü ; Babalyk rolü typky annelik gibi çocu?a sahip olmayy istemekle ba?lar. Her iki e?in de çocuk sahibi olmaya karar vermeleri kendilerini bu göreve hazyr hissetmeleri önemlidir.

Baba adayynyn çocuklaryyla ilk ileti?imleri annenin hamilelik döneminde e?lerine yardymcy olmalaryyla ba?lar.

Hamileli?in her a?amasyny takip etmek, anneye bebe?e hazyrlyk a?amasynda psikolojik destek vermek, bebe?in geli?imini takip etmek, doktor kontrollerinde bulunmak bu role hazyrly?yn önemli adymlarydyr.

Do?umdan itibaren bebe?in ihtiyaçlarynyn kar?ylanmasynda anneye yardymcy olmak da yine bebekle ilk fiziksel-psikolojik etkile?imin olu?umunda etkilidir.

Özellikle babalaryn bebekleriyle beden temaslarynyn olmasy ve göz temasy kurmalarynyn önemi vurgulanmaktadyr.

Çocu?unun do?umundan itibaren çocu?uyla yo?un bir ileti?im halinde olan babalaryn hayatlary boyunca çocuklaryyla daha sa?lykly ileti?im kurma olasylyklary artacaktyr.

Ailede ebeveynlerden herhangi birinin eksikli?i çocukta kayyplar ve maddi manevi travmalar yaratyr.
 
Ancak babanyn yoklu?undan kaynaklanan maddi yetersizlikten daha önemli olan manevi kayyplardyr ki bunlaryn ba?ynda da güven eksikli?i gelir.

Çünkü çocuklar için baba = güvendir. Bu ihtiyaç erkek çocuklarda erkek rolünün tam olarak ö?renilmesi konusunda önem ta?yrken, kyzlarda da erkek rolünü tanymasy ve olumlu bir hayat imajy için gereklidir.
 
Özellikle erkek çocuklar cinsel rollerini babalaryndan ö?renir ve onlary taklit ederler. Bazen anneler, o?ullarynyn typky babalary gibi yürüdüklerini, konu?tuklaryny, jest ve mimiklerinin ayny babalary gibi oldu?unu ifade ederler

Çocuklaryn Ki?ilik Geli?iminde Babalaryn Rolü
Etkin bir baba rolü çocuklaryn her türlü geli?imlerine olumlu etki etmektedir. Babanyn çocu?u ile ili?ki kurma biçimi çocu?un ki?ili?ini etkiler.
Örne?in a?yry otoriter tavyr ve ilgisizlik çocuklaryn utanç, çekingenlik gibi ki?ilik özellikleri geli?tirebilmelerine neden olabilmektedir. Ylgili ve sevgi dolu bir tavyr ise çocuklaryn sosyal uyum yeteneklerinin artmasyna, liderlik özellikleri geli?tirebilmelerine etki etmektedir.
 
Babanyn sa?lykly bir otorite sa?layamady?y, disiplinsiz ve a?yry ho?görülü bir tutumda olmasy ise çocuklaryn bazy uyum ve davrany? bozukluklary ya?ama olasyly?yny artyrmaktadyr

Ayny ?ekilde kyz çocuklar için de babanyn rolü, kar?y cinsi anlamasy, kendine güven geli?tirebilmesi açysyndan önem ta?ymaktadyr. Babayla ileti?imde bulunarak erkeklere nasyl tepkide bulunacaklaryny ve erkeklerin kendi cinsiyetlerine nasyl tepkide bulunduklaryny ö?renmektedirler.
Yetersiz baba modeli ya da baba yoksunlu?u kyz çocuklary özellikle ergenlik döneminde etkilemekte ve ergenlik sykyntylarynyn daha ?iddetli ya?anmasyna neden olabilmektedir.

Babalaryn Çocuklaryyla Yleti?iminde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar

*Hamilelik döneminde e?inize ho?görü, anlayy? ve özel ilgi gösterin; bebe?inizin anne karnyndaki geli?imiyle ilgilenin. Çocu?unuzun geli?imi anne karnyndayken ba?lar.

* Bebeklik döneminde bakymynda görev alyn. Bebe?inizin sa?ly?y, beslenmesi, temizli?i, a?lady?ynda sakinle?tirilmesi ve tüm ihtiyaçlaryny kar?ylanmasy konusunda becerilerini geli?tirin. Bu ili?ki daha sonra sürecek olan sa?lykly bir ili?kinin önemli bir ba?langycydyr

* Çocu?unuz üzerinde korkuya dayaly bir disiplin uygulamayyn. Sizinle rahat ve açyk bir ili?ki kurabilmesi için ona fyrsat verin. Tam tersi olarak tamamen disiplinsiz, kuralsyz ve kontrolsüz bir disiplinin de çocuk üzerindeki olumsuz etkilerini göz ardy etmeyin

* Çocu?unuzla iyi ileti?im kurmanyz önemlidir. Typky annesiyle oldu?u gibi sizinle de yakyn ve sycak ili?ki kurabilmesi ve üzüntüsünü ve mutlulu?unu sizinle payla?abilmesi gerekmektedir.

* Babalaryn da typky anneler gibi çocuklaryny her ko?ulda (ba?arylarynda da ba?arysyzlyklarynda da) sevdiklerini hissettirmeleri, çocuklarynyn kendi hayatlaryndaki önemini çocuklaryna ifade etmeleri, sa?lykly bir güven geli?imi için çok önemlidir

Yyi bir baba çocu?uyla nasyl ileti?im kurmaly?
Babayla çocuk arasyndaki sa?lykly ileti?imde esas nokta; saygy, ilgi, dinleme ve anlamadyr. Baba, çocuklaryyla iyi bir ileti?im kurmalydyr. Yleti?im kurarken de bazy noktalara dikkat etmelidir.
 
Bu noktalary ?öyle syralayabiliriz;
• Çocu?un da bir birey oldu?u ve saygyyy hak etti?i unutulmamalydyr.

• Çocu?un büyümesine izin verilmelidir. Türk aile yapysynda erkek çocuklara sorumluluk verilmemesi, gelecekteki ya?amlarynda da sorunlara yol açar. Erkek çocuk, ailesi tatildeyken evde kalyp gitar kursuna gitmek istiyorsa faturalary yatyramayaca?y, kapyyy kilitlemeyi unutaca?y gerekçesiyle aile izin vermez. Çocuk da bu sorumlulu?u almady?ynda çaty?ma çykar.
 
Baba burada çocuk evde tek kaldy?ynda ona ne gibi sorumluluklary olaca?yny anlatmaly, bunlary yerine getirdi?i taktirde tek kalabilece?ini belirterek izin vermelidir.

• Çocuk dinlenmeli, anlamaya çaly?ylmaly, ilgilenilmelidir.

• Çocuk babadan korkmamaly, ili?kisi otorite saygy ve sevgi içermelidir. Çocuklar babadan korkusundan de?il, yanly? oldu?u için bazy ?eyleri yapmaktan çekinmeli.

• Çocuk, her zaman yönlendirilmeye ihtiyaç duyar. Evde mutlaka duyarly, tutarly kurallar olmalydyr. Bu kurallardan çok fazla taviz verilmemelidir.

• Çocu?un her istedi?i yapylyp, alynmamalydyr. Bu çocu?u doyumsuzlu?a iter.

• Fiziksel ve duygusal cezadan uzak durulmalydyr. (Dayak, rencide edici sözler, hakaret, küfür vs.)

• Çocukla arkada? olmak yerine ona arkada?ça davranylmaly. Ailelerin günümüzde en çok ‘ça?da? aileyiz’ tanymlamasyyla yaptyklary yanly?laryn ba?ynda anne baba kimliklerinden syyrylyp arkada?y gibi davranmalary geliyor. Özellikle genç erkeklere arkada?y gibi davranmak yerine ona babasy oldu?unuzu, daima ona destek verece?inizi hissettirerek baba olmalysynyz. Çünkü onun babaya ihtiyacy vardyr.

• Çocuklarynyzy ba?ka çocuklarla kyyaslamak onun kendini mutsuz ve yetersiz hissetmesine neden olur. Bunun yerine babanyn çocuktaki farklylyklary görüp, bu yönleri geli?tirmesine yardymcy olmasy gerekir.

• Çocuklarla inatla?maktan kaçynylmalydyr.  Çocuklar kendilerini ispatlamak amacyyla çaty?maya girebilirler. Bu durumlarda anne ve babalarynyn deste?ine ihtiyaç duyan çocuklarla inatla?mak, a?yry ve mantyksyz yasaklarda diretmek inatla?malaryna yol açar. Ynatla?mak da evden kaçma, okulu byrakma gibi olumsuz sonuçlar do?urur.

Evde baba figürü olmayan çocuklarda görülen olumsuz davrany?lar nelerdir?

Bo?anma ya da kayyp veya di?er durumlardan dolayy evde baba yoklu?u ya?ayan çocuklarda genelde 2 tip olumsuz davrany? gözlenir:

Saldyrganlyk ve davrany? problemleri
Evde, belli bir otoritenin olmayy?y, otorite bo?lu?u yaratyr. Çocuklar bu bo?lukta bocalar ve hareketlerini ayarlayamazlar; dikkatleri da?ylyr, ö?renme problemleri ya?arlar ve akademik ba?arysyzlyk ba? gösterir, yalan söyleme gözlenir. E?er evde anne de olumlu bir tutum sergileyemiyorsa bu tutumlar devam eder ve arty? gösterir.

Bu tip çocuklar ise içlerine kapanyrlar. Sosyal hayata ve tanymady?y ki?ilere kar?y oldukça mesafeli ve ürkektir, korkulary vardyr. E?er anne, yine babanyn yoklu?unu olumlu bir ?ekilde tolere edemezse bu sorunlar görülür ve devam eder. Güven eksikli?i nedeniyle hayata dair baky? açylary olumsuzdur. Erkek çocuklarda belirgin, a?yry ve abartyly erkeksi davrany?lar gözlenebildi?i gibi, efemine (Kadynsy) davrany?lar da görülebilir. Kyz çocuklarda da hemen hemen ayny özellikler gözlenir. A?yry erkeksi davrany?lar veya ya?laryndan büyük kadynsy davrany?lar gösterebilirler. Çocuklaryn bunu tek ba?yna yapmalary mümkün de?ildir. Mutlaka bir yeti?kinin yardymy olmalydyr. Birçok durumda anne bu rolü üstlenir. Baba figürü bulunmayan evlerde anneye oldukça fazla görev dü?mektedir.

Uzman Pedagog Didem KÜT
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi