GELY?YM » DYL GELY?YMY

« önceki sayfaya dön

Dil Geli?imi

2 ya? çocu?unun konu?masy yabancylarca bile kolay anla?ylabilir ancak hala pek çok çocuksu ö?e içerir.

Sözcük da?arcy?y hyzla geli?mektedir. Yki sözcüklü cümleler kurabilir.
 
Syk syk "Kim?" ve "Niçin?" sorularyny sorar.
En zor kavrayabildi?i sözcükler kendi ile ilgili zamirlerin yerinde kullanylmasydyr.
Yo?un duygulanyma yol açan durumlarda kekeleme oldukça yaygyn ama geçicidir.
Tuvalet gereksinmesini uygun zaman ve yerde dile getirip önceden haber verebilir.
2 buçuk ya?yndan itibaren kelime da?arcy?y 200 ya da daha fazla sözcü?e ula?yr. Beni, bana, ben ve sen zamirlerini do?ru olarak kullanabilir.
 
3 ya? çocu?unun dil geli?imi
Bu dönem konu?ma dil kullanymy becerileri açysyndan zengin bir dönemdir. Çocu?unuz bu ya?ta sizi dikkatlice dinler ve söyledi?iniz her ?eyi anlayabilir. Üç ve hatta be? kelimelik cümleler kurar. bu beceriler bazy çocuklarda daha önce geli?ir. Birçok harfi, özellikle de kendi isminde olan harfleri tanyyabilir, alfabeden bazy harfleri ve hatta ona söylemi? oldu?unuz ninnileri söyleyebilir. Kelime hazinesi gün geçtikçe geli?ir. Duydu?u her yeni kelimeyi tekrarlamaya e?ilimli olaca?yndan kullanmasyny istemedi?iniz kelimeleri onun yanynda söylemeyin.

3 ya?yndaki çocu?unuz etrafyny saran dünya hakkynda merakly olur. Her ?eyi bilmek ister ve kysa zamanda en sevdi?i kelime “Neden?”  olaca?yndan bu kelime sayesinde büyük fikirlerin kapylaryny aralayabilir.”Gökyüzü neden mavi?”,”Neden dedem ?apka takyyor?”gibi. Bazen çok yorucu olsa da her zaman çocu?unuzun sorularyny cevaplamaya çaly?yn. E?er bir süre sonra cevaplayaca?ynyzy söylerseniz, bu sözünüzü gerçekten tutun.

3 ya?yndaki çocu?unuzun diksiyonu bebeksi olur ve bazen peltek peltek konu?abilir. Bir kelimeyi yanly? telaffuz etti?inde veya gramer hatasy yapty?ynda onu açykça düzeltmemeniz çok daha iyi olur. Düzeltmek yerine ona cevap verirken o kelimeyi siz do?ru ?ekilde kullanyn ve mümkünse detaylandyrarak onun ö?renebilme ?ansyny kuvvetlendirin.

Çocu?unuzun konu?masyny ve dil becerisini geli?tirmek için onunla syk syk konu?un. Konu?urken onunla mümkün oldu?unca göz temasy kurun. Bazy yeni kelimelerin seslerini daha yüksek söylemeye ihtiyaç duyabilirsiniz, ama ton olarak yeti?kin tonlamasyyla konu?un.

Duygular ve ruh halleri hakkynda konu?un. Bir hikâyedeki kahramanyn içinde bulundu?u durumda neler hissetti?i hakkynda konu?abilirsiniz. Mesela hikâye kahramanynyn oyuncak ayysyny kaybetti?inde ne hissetti?ini. Bu tür diyaloglar hem erkek hem kyz çocuklarynyn yararynadyr ancak özellikle erkek çocuklary açysyndan çok önemlidir. Çünkü erkek çocuklary bazen duygular hakkynda konu?ma iste?i olmadan ve onlary ifade edecek kelimeleri ifade edecek kelimeleri ö?renmeden büyürler.

Çocu?unuzla harf oyunlary oynayyn. Myknatysly harfler ve üzerinde harfler olan küpler veya puzzle’lar çocu?unuzun ilgisini çeker. Bu oyuncaklaryn üzerinde ki yazylaryn küçük harfli olmasy daha iyidir çünkü çocu?unuz yazmaya ba?lady?ynda küçük harfli olmasy daha iyidir çünkü çocu?unuz yazmaya ba?lady?ynda küçük harfleri kullanacaktyr.
 
Ona ninniler söyleyin. Bu çocu?unuzun konu?ma ritimlerini ö?renmesi açysyndan önemlidir. Ninnilerin içindeki tekrarlar sesleri kolayca anlamasyny sa?lar.

Beraber kukla oynayyn. Ele veya parma?a geçirilen kuklalarla oynanan oyunlar çocu?unuzun hayal gücünü me?gul eder ve yeni durumlarda diyalog olu?turabilmesi için onun kelime hazinesi geli?tirmesini sa?lar.

Cany istemedi?i zaman çocu?unuzu konu?maya veya oyun oynamaya zorlamayyn. Bazen daha içedönük veya yorgun olabilir.
 

 

 

 Çocuk Geli?imcisi Ebru AYYILDIZ 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi