0-12 YA? » 0-3 YA?

« önceki sayfaya dön

Bebeklikte Cinsel E?itim

Cinsel E?itim Nedir ve Ne Zaman Ba?lamalydyr? 

Cinsel e?itim; bireyin fiziksel, duygusal ve cinsel geli?imini anlamasy, olumlu bir ki?ilik kavramy geli?tirmesi, insan cinselli?ine, ba?kalarynyn haklaryna, görü? ve davrany?laryna saygyly bir baky? açysy edinmesi ve de?er yargylary geli?tirmesidir.

Ayryca cinselli?in ki?iler arasyndaki öneminin algylanmasyna; erkeklik, di?ilik kavramlary, cinselli?e ili?kin toplumsal norm ve de?erler hakkynda bilgi edinilmesine; bireylerin cinsel uyumu bozacak, korku, utanç ve suçluluk gibi psikolojik duygulardan uzakla?masyna; sevmeye yetenekli ki?ilerin yeti?tirilmesine yardymcy olur.

Ço?u anne baba bebekleri olaca?yny ö?rendiklerinde hemen cinsiyet tahmini ve tercihleri yapmaya ba?larlar. Aslynda bebe?in cinsiyetini dü?ündükleri bu ilk andan itibaren cinsel e?itimin ba?lady?y söylenebilir. Yakyn zamanda tany?ty?ymyz ultrason gibi bazy yöntemlerle günümüzde do?umdan önce bebe?in cinsiyeti ö?renilebilmektedir. Bundan sonra bebe?in odasy, giysileri, oyuncaklary, biberonlary hatta annenin hastanede giyece?i geceli?in rengi bile bebe?in cinsiyetine göre ayarlanmaya çaly?ylmaktadyr. Buda cinsel e?itimin gizli bir ?ekilde ve ayny zamanda aslynda bilinçsiz olarak ba?lady?yny dü?ündürmektedir. Çünkü anne baba, henüz bebe?i do?madan onun cinsiyetine ba?ly dü?ünce ve tutumlar geli?tirmi?lerdir. O halde anne babalar açysyndan cinsel e?itimin hamilelik döneminde ya da en geç do?umla ba?lady?y söylenebilir. Bu plansyz ve bilinçsiz e?itim bebekle oynanan oyunlarda, ona hitap ?eklinde, giysilerinde, oyuncaklarynda hep sürer gider.

Çocuk biraz büyüyüp yakla?yk iki buçuk üç ya? civarynda iken cinsellikle ilgili ilk sorusunu sordu?unda anne babalar tela?a kapylyr, ?a?yryr hatta bir kysmy korku duyar oysa cinsel e?itim gerçekte çoktan ba?lamy?tyr, ancak anne baba ilk kez somut olarak kar?yla?maktadyr. Bu anlamda da bilinçli cinsel e?itimin ilk sorularla yakla?yk iki buçuk, üç ya? civarynda ba?lady?y söylenebilir

Çocuklara cinsel e?itim verilmedi?inde gerçekleri kendileri bulmaya çaly?acaklardyr. Bu durumda anne babanyn istemedi?i ki?ilerden bilgi edinebilirler, gözetleme, takip etme yolaryna ba?vurabilirler, ya?ytlaryndan bilgiler alabilirler. Tüm bu durumlarda yanly? sonuçlara ula?ma olasyly?y çok yüksektir. Bu da ileride geli?tirecekleri cinsel tutumlarda çekingenlik, suçluluk, korku, utanç, kyzgynlyk ve tutuklu?a yol açabilir. Bu nedenle cinsel e?itim ?ansa ve fyrsatlara byrakylmamaly, önce aile içinde sonra okul öncesi e?itim kurumlarynda ve daha sonra e?itimin di?er tüm basamaklarynda mutlaka ele alynmaly, gereken önem verilemelidir.

Cinsel konular konu?ulurken nelere dikkat edilmeli;

• Rahat ve sakin bir ortam seçilmeli

• Savunucu veya özür dileyici ses tonuyla konu?mamaly

• ?ok olmu?, ?a?yrmy?, rahatsyz olmu? yüz ifadesi olmamaly

• Göz konta?y kurulmalydyr.

• “Nereden bulursun böyle sorulary” , “aklyn fikrin bu i?lerde” gibi küçümseyici cümleler kullanylmamalydyr. (“bende senin ya?yndayken bunu merak etmi?tim, do?rusu iyi bir soru” gibi ifadeler kullanylabilir).

• Sorunun yanyty bilinmedi?inde “bunu ben de bilmiyorum ama en kysa zamanda ö?renip sana söylemeye çaly?aca?ym denilebilir.

• Herkesin bedeni çok özeldir ve kendisine aittir fikri çocuklara kazandyrylmalydyr.

Artan, Ysmihan; Bayhan, Pynar(2004) Çocuk Geli?imi ve E?itimi, Morpa-Ystanbul

Çocuk Geli?imcisi Ebru AYYILDIZ 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi