0-12 YA? » 0-3 YA?

« önceki sayfaya dön

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.

Bu dönemde bebe?in gelecekteki ki?ili?inin temelleri atylyr. Bir ya?yna gelinceye kadar bebe?in beyni geli?iminin %70ini tamamlar.

Bebek dünyaya geli?inin ilk üç yylynda ola?anüstü bir geli?me sergiler. Bebekler ba?lanty için hazyr konumda olan yakla?yk 100 milyar sinir hücresi ile do?arlar. Ynsan ya?amynyn ilk yyllarynda, beynin kabuk bölgesinin her cm2sinde saniyede 30,000 ba?lanty olu?ur.
 
Beynin kabuk bölgesi bebeklerin do?u?tan getirdikleri muhte?em bir yapydyr.

Geli?meye en yatkyn beyin bebeklerin beynidir.  
Ö?renmek bebekler için biyolojik bir ihtiyaçtyr. Bebek do?du?u günden itibaren ö?renmeye ba?lar. Ö?renme süreci içinde 5 duyu organy çok önemli bir rol oynar. Bebek etrafyndaki dünyaya duyulary ile anlam verir. Bakarak, dinleyerek, dokunarak, koklayarak çevresi ve insanlarla ili?ki kurmaya ba?lar. Tüm bunlaryn yany syra kendini besleme konusunda son derece yararly emme refleksini de beraberinde getirir. Ya?amynyn ilk yyly, bebe?in beyin geli?imindeki en hyzly süreçtir.

Beynin beslenmesi için oksijen ve ?eker dy?ynda ba?ka beslenme kaynaklaryna da ihtiyacy vardyr. Bu kaynaklar bebe?in bedeninin dy?ynda, yakyn çevresinden gelen 5 duyu organy kanaly ile bilgi ve deneyim sunan ses, y?yk, koku ile dokunu?tur. Bunlaryn uygun zamanda ve yeterli düzeyde olmasy gerekir. Aksi takdirde beyin/zeka ve bunlaryn bile?kesi olan yeteneklerinin üst synyryna hiçbir zaman ula?amayaca?y büyük bir olasylyk olarak dü?ünülmektedir.

Çocuk, dünyanyn pasif alycysy de?ildir. Bilgiyi kazanmada aktif bir role sahiptir.

Do?umdan dil ö?renmeye kadar geçen dönemde (0-2 ya? arasynda) beyin ola?anüstü bir geli?me gösterir.
Anne ve babalar ço?u kez bebe?in ilk üç aylyk döneminde beslenme ve uyumaktan ba?ka bir ?ey yapmadyklaryny dü?ünürler. Bunun sebebi zekânyn ve duygunun geli?imini izlemeye olanak veren konu?manyn bu döneme e?lik etmemesidir. Bebek bir ya?yna geldi?inde beyin tüm geli?iminin %70´ini tamamlamaktadyr.

Bebe?in ileti?imi do?umla birlikte ba?layan ve tüm ya?am boyu devam eden bir süreçtir. Bebekler do?duklary andan itibaren çevrelerindeki sesleri algylamaya, sesler çykarmaya ve içinde ya?adyklary toplumda konu?ulan dilin temel yapysyny kazanmaya ba?lamaktadyr.

Dil geli?imi do?umla birlikte ba?lar ve bu süreç insanyn tüm ya?amy boyunca devam eder. Dil, tüm kurallary ile birlikte geçirilen ya?antylar syrasynda do?al olarak ö?renilmektedir.

Okuma ve yazma daha sonraki dönemlerde Dil Geli?imine katylyr

Çocuklar dili, çevresindekileri dinleyerek, taklit ederek, geri iletimi algylayarak deneyimlerini ve dü?üncelerini payla?arak ö?renmektedir.

Ö?renmek bebekler için biyolojik bir ihtiyaçtyr. Bebek etrafyndaki dünyaya duyulary ile bir anlam verir. Bakarak, dinleyerek, dokunarak, koklayarak çevresi ve insanlarla ili?ki kurmaya ba?lar.

Bebek dünyaya geldi?i andan itibaren çevresini anlama çaly?masyny sürekli bir ?ekilde sürdürür. Basitten ba?layarak gittikçe karma?ykla?an zihinsel bir süreç geli?tirir. Çocu?un çevreyi ke?federken kullandy?y temel araçlar, do?u?tan getirdi?i duyusal ve hareketsel yetenekleridir.

Dokunma gibi basit duyusal verilerden, tutma, emme gibi basit hareketlerle i?e ba?layan bebek, temel süreçlerin üstüne yenilerini koyarak çevresini anlayabilecek bili?sel sistem geli?tirmeye ba?lar.

Bili?sel geli?imin devam edebilmesi için çocu?un çevre ile etkile?im içinde olmasy gerekir. Di?er geli?im a?amalaryndaki geli?imler de bili?sel geli?ime yapylan bir yatyrymdyr. Çocuk bu geli?im a?amalarynda edindi?i deneyimleri zihnine kaydeder ve kullanmaya ba?lar.

Çocu?a bakan ki?ilerin (anne, baba ve bakan ki?i) alacaklary dany?manlyk çok önemlidir

Bebeklik döneminde geli?im alanlarynyn geli?mesine katkyda bulunmak amaçly bebe?e verilecek e?itim ve bilinçli olarak bebe?e be? duyusu dikkate alynarak uyaran verilmesi çok önemlidir.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi