GEBELYK » BESLENME

« önceki sayfaya dön

Gebelikte Beslenme

Gebelikte beslenme di?er dönemlerdeki beslenmeden çok daha önemlidir. Bebe?in tek besin kayna?y vardyr : Siz.Gebelikte beslenme hem bebe?in büyüyüp ve olgunla?masy hen de annenin gereksinimlerinin kar?ylanmasy nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Uygun kilodayken gebe kalan sa?lykly bir kadynda do?ru beslenmeyle, gebeli?in sonunda yakla?yk 9 ile 12 kilo civarynda bir a?yrlyk arty?y görülür.
 
Gebeli?in de?i?ik safhalaryndaki de?i?ik ihtiyaçlar dolayysyyla bu arty? ilk üç ay içinde ayda 1 kg, ikinci ve üçüncü üçaylarda ise ayda 1 ile 1,5 kilo düzeyinde tutulmalydyr. A?yry bir a?yrlyk arty?y ise hem annede hem de bebekte istenmeyen sonuçlar do?urabilmektedir.

Gebelik ne beslenme aly?kanlyklarynyn nede damak zevkinin de?i?tirilmesini gerektirmez. DENGELY ve ÇE?YTLY beslenmek önemlidir. Yapaca?ynyz tek ?ey do?al, taze ve bol çe?itli besinler almaktyr.
 
Gebe oldu?unuzu anlady?ynyzda bunlardan hangilerini düzenli olarak yedi?inizi ve yiyecekleriniz arasynda bebe?e zarar verecek bir ?ey olup olmady?yny ara?tyryn.
Bu rehber gebeli?iniz syrasynda düzenli beslenmenize y?yk tutabilmek amacyyla hazyrlanmy?tyr.
 
SA?LIKLI BEBEK YÇYN BESLENME
Kalsiyum
Bebe?inizin gebeli?in 8. Haftasynda olu?maya ba?layan kemik ve di?lerinin geli?imi için kalsiyum önemlidir. Gebelikte, normalde gerek duydu?unuz miktaryn iki katy kadar kalsiyum gereklidir. Kalsiyum açysyndan zengin besinler arasynda peynir, süt, yo?urt, ve ye?il yaprakly sebzeler sayylabilir. Ancak süt ürünlerinin ya? açysyndan da zengin oldu?unu unutmayyn. Bu nedenle ya?y alynmy? süt ve yo?urdu ye?lemelisiniz.
Günlük fazla kalsiyum gereksinimini ?unlarla giderebilirsiniz : 85 gr ya?syz peynir , 7 dilim beyaz ekmek, 2 bardak süt, 170 gr sardalye.
Beyaz Ekmek
Ya?y Alynmy? Süt
Yarym Ya?ly Peynir
Lor Peyniri
Taze Badem
Sardalye

Protein
Gebelikte protein gereksinimi artty?y için protein içeren çe?itli besinleri almalysynyz. Balyk, et, kuru baklagiller ve sütten yapylan besinler protein açysyndan zengindir. Ancak hayvansal besinler ya? açysyndan zengin oldu?u için a?yry alynmamaly, etin ya?syz tarafy ye?lenmelidir.
Tavuk Eti
Ya?syz Kyrmyzy Et
Balyk
Yumurta
Yo?urt
Mercimek
Yer Fysty?y
Ka?ar peyniri
Fystyk Ezmesi

C Vitamini
C Vitamini plasenta için yararlydyr, vücudunuzun hastalyk etkenlerine kar?y direncini arttyryr ve demirin ba?yrsaklarda emilimini kolayla?tyryr. C vitamini taze meyve ve sebzelerde bulunur. Vücutta depolanmady?y için her gün belli bir miktar alynmalydyr. Uzun süre saklanan ve pi?irilen besinlerde C vitaminin ço?u kaybolur. Besinleri tazeyken tüketmeli, sebzeleri ya çi? yada az ha?layarak yemelisiniz.

Lahana
Bürüksel Lahanasy
Greyfurt
Portakal
Domates
Patates
Karnybahar
Çilek
Kyrmyzy ve Ye?il biber

Lifli Gydalar
Günlük beslenmenizin büyük bir bölümünü olu?turmasy gereken lifli (posaly) yiyecekler, gebelikte syk görülen kabyzly?yn önlenmesinde çok yararlydyr. Sebze ve meyveler lif açysyndan zengindir. Her gün bolca yiyebilirsiniz. Kepekli besinler de lif içerir, ancak di?er bazy besinlerin emilimini bozdu?undan fazla yenmemelidir.
Kepekli Ekmek
Kuruyemi?
Ahududu
Kepekli Makarna
Bezelye
Kuru kayysy
Esmer pirinç
Pyrasa
Kuru Üzüm
 
Folik Asit
Bebe?in merkezi sinir sisteminin geli?mesi için özellikle ilk haftalarda folik asit gereklidir. Vücutta depolanmady?y ve gebelik süresince normamden fazlasyna gerek duyuldu?u için her gün alynmalydyr.
Taze ye?il sebzeler folik asit kayna?ydyr. Pi?irme ile içlerindeki folik asit azalaca?y için çi? ya da az ha?layarak yemelisiniz.
Ispanak
Yer Fysty?y
Fyndyk
Karnybahar
Kepekli Ekmek

Demir
Gebelikte, hem bebe?in do?umdan sonra kullanaca?y demirin depolanmasy hem de gebelik nedeniyle artan kanynyza yeterli oksijenin ta?ynabilmesi için normalden fazla miktarda demire ihtiyaç vardyr. Hayvansal yiyeceklerdeki demir, sebze ve kuru meyvelerde olandan daha kolay emilir. Et yemiyorsanyz, demirin emilimin arttyrmak için aldy?ynyz besinlerin C vitamini açysyndan zengin olmasy gerekir. Diyet demir eksikli?ini gidermek için tek ba?yna yeterli olaz. Dolayysyyla artan demir ihtiyacyny kar?ylamak için demir içeren ilaçlaryn alynmasy gerekir. Demir, bebe?in ve annenin ana ihtiyaçlaryndan biridir. Demir eksikli?i sonucunda yorgunluk hissi ve konsantrasyon güçlü?ünün yany syra cilt ve mukozada solukluk, saç dökülmesi gibi bazy fiziksel belirtiler de ortaya çykar.
Ya?syz Kyrmyzy Et
Ton Baly?y
Karaci?er
 
BEBE?YNYZY KORUYUN
Gebeli?iniz syrasynda aldy?ynyz besinler plesanta aracyl?y ile bebe?inize de geçmektedir. O yüzden bebe?inize zararly olabilecek besin maddelerinden korumanyz gerekir.
Ya?lar
Den?eli bir diyette toplam enerji ihtiyacynyn %30′u ya?lar tarafyndan kar?ylanmaktadyr.
Tüketilecek ya?laryn seçiminde bitkisel kökenli olanlar (zeytin ve mysyrözü ya?lary) hayvansal olanlara (tereya?y, iç ya?y) tercih edilmelidir.
Y?lenmi? Yiyecekler
Konserve gibi i?lenmi? yiyeceklerden gebeli?iniz süresince uzak durmalysynyz. Bu tür yiyeceklerde genellikle fazladan ?eker ya da tuz katylmy?tyr; fazlaca ya? içerebilirler, içlerinde
gereksiz koruyucu, tatlandyrycy, renklendiriciler bulunabilir. Ürünlerin etiketlerini dikkatlice okuyup yapay maddeleri içermeyenleri ya da en az içerenleri seçmelisiniz.
 
Dondurulmu? Yiyecekler
Y?yeri yemekhanelerinden verilen sycak yemeklerden, önceden pi?irilmi? süpermarket yiyeceklerinden, yeni pi?irilmi? ve sycak olmayan tavuk etinden sakynmanyz gerekir. Bunlarda bebe?inize geçip tehlike yaratabilmek bakteriler bulunabilir.
 
Süt ve Peynir
Tam mayalanmamy? peynir ve pastörize edilmemi? süt de zararly olabilir. Mutlaka pastörize edilmi? süt içmelisiniz.
 
Syvylar
Gebelikte böbrekleri çaly?tyrmak ve kabyzly?y önlemek için bolca syvy içilmesi çok yararlydyr. En iyi içecek sudur. Bu nedenle gebelikte istedi?iniz kadar bol su içebilirsiniz.
 
Çay, Kahve, Kakao
Bunlaryn hepsinde bulunan kafeinin sindirim sistemine bazy zararlary etkileri vardyr. Kafein içeren içmemeniz do?ru olur. Hatta dayanabilseniz, bu tür içeceklerden gebeli?iniz boyunca uzak durun. Bunlaryn yerine bol bol maden suyu içebilirsiniz.
 
Bitki Çaylary
Gebelik syrasynda bitki çaylary içmek istiyorsanyz bunlaryn etkilerini iyiçe ara?tyrmakta yarar vardyr. Paketlenmi? olarak satylan hazyr bitki çaylarynyn bir bölümünde bebe?i etkileyebilecek katky maddeleri olabilir, ancak ço?unun bebe?e zarary yoktur. Hatta ahududu yapra?yndan hazyrlanan çayyn do?umu kolayla?tyrdy?yna eskiden beri inanylyr.
 
?eker
Kek, bisküvi, reçel ve me?rubat gibi ?ekerli yiyecek içecekte gerekli temel besin maddeleri azdyr, kilo almanyza neden olabilirler. Enerjinizi ekmek gibi karbonhidratlardan almanyz, ?ekeri azaltmanyz yararlydyr.
 
Tuz
Ço?u insan gere?inden fazla tuz yer. Gebelikte ise aldy?ynyz tuzun miktaryny dü?ürmeniz önemlidir. Fazla tuz bacaklarda ?i?melere ve sonuç olarak tansiyonunuzun yükselmesine yol açar.
 
A?erme
Gebelikte tur?u, muz, karpuz, so?an gibi bazy yiyeceklere kar?y a?yry istek do?abilir. Çok arzulady?ynyz bu yiyecekleri sindirim düzeninizde bozuklu?a neden olmuyorsa ve ?i?manlamanyza yol açmayacaksa uygun miktarda yemenizde bir sakynca yoktur.
 
SA?LI?INIZI KORUYUN
Gebelikte En Yararly Besinler
Süt, yo?urt, peynir : Kalsiyum , protein
Ye?il yaprakly sebzeler : C vitamini, lif, folik asit
Ya?syz kyrmyzy et : Protein , demir
Tavuk eti : Protein , demir
Sardalye : Kalsiyum, demir , protein
Balyk : Protein
Kepekli ekmek : Protein , lif, folik asit
Gebelikte En Zararly Besinler
Genel olarak tatly ve ?ekerlemeler
?ekerli marmelatlar
Likörler
Gazly ve ?ekerli içecekler (Kola,gazoz vb.)
Aperatifler
Kyzartmalar
Çok fazla kahve ve/veya çay
Yki ki?ilik yemek
 
Hastalyklardan Korunun
Gebelik süresince beslenmeye ba?ly olan bazy rahatsyzlyklar görülebilir.
Bunlar genellikle rahatsyz edici semptomlar olmakla birlikte hamileli?in iyi neticelenmesini engelleyecek derecede de?ildirler. Yine de bunlary kendi doktorunuzla görü?meniz gerekir.
 
Bulanty
Gebeli?in ilk aylarynda syklykla rastlanan bu rahatsyzlyk gastrik aktiviyeti etkileyen hormonal de?i?imlere ba?lydyr. Bu de?i?iklikler kimi zaman kusmaya ve bazy gydalardan tiksintiye yol açabilir. Böyle bir tiksinti olu?ursa bu gydalar için zorlanmayyp ba?ka gydalara geçilmesi gerekir.
Küçük ve syk ö?ünlerden olu?an hafif diyet, gastrik aktiviteyi azaltarak hazym müddetini kysaltyr. Bu nedenle gün içinde da?ytylmy? 5, hatta 6 küçük ö?ünle beslenilmesi tavsiye edilir.
Sadece ender durumlarda ve kendi doktorunuzun iste?i do?rultusunda ilaca ba?vurmanyz gerekebilir.
Mide Yanmasy
Bu rahatsyzlyk da hamilelikte syk görülür ve özellikle de büyüyen rahmin midede syky?maya yol açmasy nedeniyle tüm hamilelik müddetince devam edebilir. Bu durum için de küçük ve syk ö?ünler halinde beslenilmesi tavsiye edilir.
Kabyzlyk
Gebelikte hormonal faktörlere ba?ly olarak barsak motilitesi (hareketlili?i) azalmaktadyr. Bu nedenle gebe kadynlara kepekli ekmek, hububat, meyva, çi? ve pi?mi? sebzeler gibi lif açysyndan zengin gydalary bol miktarda almalary tavsiye edilir. Kabyzly?a yönelik ilaçlaryn kullanyymy ise tavsiye edilmez.
Kilonuzu Kontrol Edin
En az haftada bir defa olmak üzere düzenli tartylyn. Tartylma i?ini sabahlary aç karnyna ve giyinmeden yapyn.
Ayda ortalama 1 kiloluk bir arty?la gebeli?in sonunda vücut a?yrly?ynyzyn 9 ile 12 kilodan fazla artmamy? olmasy gerekti?ini hatyrda tutun. Ancak, ilk üç aylyk dönemde gebeli?in normal geli?imi için herhangi bir kilo arty?y gerekmedi?ini de unutmayyn.
 
Özellikle de el ve ayaklarda ?i?me görülüyorsa, a?yry hyzly kilo arty?laryny (10 günde 1 kilo gibi) derhal doktorunuza bildirin. Ayny ?ekilde, kilonuzda belirgin bir dü?ü? olursa doktorunuzu durumdan hemen haberdar edin.
 
GEBELYKTE ÖNERYLEN GÜNLÜK BESYN MYKTARLARI
Sabah Kahvaltysy
1 su barda?y süt (200 cl)
Beyaz peynir (1-2 kibrit kutusu kadar) 30-60 gr
1 yumurta
1 dilim ekmek
?eker 15-30 gr.
Ö?le Yeme?i
1 porsiyon et
(Izgara-ha?lama) 200 gr.
1 porsiyon sebze (200 gr.)
½ su barda?y yo?urt 100 gr.
1 porsiyon meyva 200-250 gr.
Ak?am Üzeri Kahvaltysy
1 Su barda?y süt 200 cc.
Ak?am Yeme?i
1 porsiyon et veya balyk (200 gr.)
1 porsiyon sebze 200 gr.
1 dilim ekmek 50 gr.
1 su barda?y meyva suyu.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi