GEBELYK » DO?UM

« önceki sayfaya dön

Epidural Anestezi Nedir?

Epidural Anestezi vücudun belden a?a?ysynda belirli bir bölgede a?ry iletimini engelleyen bölgesel Anestezi türlerinden birisidir. Anestezi uzmany, deneyimli bir doktor tarafyndan uygulanyr. Do?um a?rysyny kontrol altyna almanyn en etkili yöntemi olmakla birlikte sezaryen ba?ta olmak üzere bel seviyesi altynda yapylan pek çok operasyonda Epidural Anestezi uygulanabilir.
 
Uygulamada dura ady verilen zaryn önüne ula?ylyr ve buraya lokal Anestezik madde verilerek a?ry uyarylarynyn beyine ula?masy engellenir. Epidural ady da buradan gelir. Bu bölgedeki motor fonksiyonlary sa?layan sinirler de etkilenirse tam bir Anestezi meydana gelir ve uygulama yapylan bölgenin altynda kalan kysymda duyu ile birlikte hareket kabiliyeti de ortadan kalkar. Hasta bu durumda bacaklaryny ne hissedebilir ne de oynatabilir. Bu sezaryen ameliyatlarynda uygulanan Epidural Anestezidir. Do?umda ise amaç sadece a?ryyy gidermek oldu?undan Epidural araly?a daha az dozlarda Lokal Anestezik ile birlikte güçlü a?ry kesiciler de verilir. Bu sayede motor kayyp olmayaca?yndan anne adayy a?ry duymady?y halde dokunmalary hissedebilir ve bacaklaryny oynatabilir. Bu nedenle bu uygulamaya ise Epidural Aneljezi denir. Lokal Anestezik ilaç miktary çok dü?ük dozlarda verilirse anne adayynyn do?um eylemi syrasynda yürüyebilmesi dahi sa?lanabilir.
 
Epidural Anestezi ne zaman ve nasyl yapylyr?
Vajinal do?umda rahim kasylmalary düzenli hale geldikten sonra ya da rahim açykly?y 4 santimetreye ula?ty?ynda Epidural Anestezi yapylabilir. Kasylmalar düzensiz ise ya da erken dönemde takyldy?ynda kasylmalaryn durmasyna neden olabilece?inden bu konuya dikkat edilmelidir. En iyi uygulama anne adayy rahat iken kateteri yerle?tirip, ilaç uygulamasy için do?ru zamany beklemektir.
 
Do?um uzady?ynda ve ilacyn etkisi azalyp hasta a?ry duymaya ba?lady?ynda ek dozlar verilir. Bu ?ekilde do?um gerçekle?tirildikten sonra e?er kesi ve diki? gerekmi?se ek bir anesteziye gerek kalmadan kolaylykla dikilebilir.
 
Vajinal do?umu takiben, hemen; sezaryeni takiben ise 24 saat sonra kateter çykartylarak uygulamaya son verilir. Kateterin çykartylmasy syrasynda hasta hiçbir rahatsyzlyk duymaz.
 
Epidural Anestezi uygulamasynda en önemli nokta i?lemi yapan Anestezi uzmanynyn deneyimidir.
 
Epidural Anestezinin avantajlary nelerdir?
Do?um a?rylarynyn giderilmesinde en etkili yoldur
Genel Anesteziye göre çok daha az riskli ve çok daha konforlu oldu?undan tercih edilmelidir.
Annenin bilinci açyk oldu?u için sezaryen syrasynda do?uma katylabilir, ameliyat devam ederken bebe?ini kuca?yna alabilir.
Verilen ilaçlar kana ve süte geçmeyece?inden bebe?e ilaç geçi?i olmaz. Böylelikle genel anestezide oldu?u gibi çocuk çykarylana kadar geçen sürede anesteziden etkilenme olmaz.
Uygun zamanda takyldy?ynda normal do?umun ilerlemesini hyzlandyryr
 
Epidural Anestezinin komplikasyonlary ve yan etkileri nelerdir?
Epidural Anestezide risk zannedilenin aksine deneyimli uzmanlar tarafyndan yapyldy?ynda son derece azdyr.
En syk görülen yan etki tansiyon dü?mesidir. Bu ani tansiyon dü?mesinin önüne geçmek için i?lemden hemen önce damar yolundan yakla?yk 1 litre syvy hyzly bir ?ekilde verilerek damar yolunun dolmasy sa?lanyrsa sorun ya?anmaz.
Anestezinin yetersiz olmasy ya da tek tarafly olmasy. Bu gibi durumlarda kateterin çykartylarak yeniden takylmasy gerekebilir.
 
Dura zarynyn yyrtylyp syvynyn dy?ary kaçmasyna ba?ly olarak % 2-4 syklykla görülebilen ba? a?rysy. Nadir olarak görülen bu durumda i?lemden sonra 1-3 gün içinde ?iddetli ba? a?rylary ya?anabilir. Avantajy, hasta syrt üstü istirahat ederken a?ry hissetmez aya?a kalkynca ?iddetlenir. A?rylar dayanylmaz olur ise Epidural kateterin yerle?tirildi?i alana pyhty yamasy yapylabilir.
 
Kullanylan ilaçlara ba?ly olarak hastada yaygyn ka?ynty ortaya çykabilir.
Anne adayy etkili bir ?ekilde ykynamaz ise do?umun ikinci evresi uzayabilir ve vakum ya da forseps uygulanmasy gerekebilir.
Nadiren i?lem sonrasy idrar yapmada geçici zorluk görülebilir.
 
Kimlerde Epidural Anestezi uygulanmaz
Kanama bozuklu?u olmasy
Antikoagülan tedavi alynmasy
Uygulama bölgesinde enfeksiyon varly?y
Trombosit dü?üklü?ü saptanmasy durumlarynda Epidural Anestezi uygulanmaz.
 
Epidural Anestezi hem vajinal hem de sezaryen ile do?umlaryn son derece konforlu ve keyifli geçmesini sa?layan, uzun yyllardyr yaygyn bir ?ekilde güvenle uygulanan modern bir tybbi yakla?ymdyr. Her anne adayy bu uygulamadan yararlanmasy için te?vik edilmelidir.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi