GEBELYK » DO?UM

« önceki sayfaya dön

Suda Do?um

Suda do?umda amaç nedir?

Su altynda do?umdaki ana amaç, ki?ilerin streslerinin azaltylmasy, do?umda kullanylan a?ry kesici ilaçlaryn azaltylmasy, do?umun daha hyzly, daha konforlu ve rahat bir ?ekilde seyretmesi ve perine-vajina kaslarynyn mümkün oldu?unca gev?etilmesidir.

Suda do?um yaptyran hekimler; ylyk suyun sakinle?tirici ve a?ry giderici etkileri oldu?unu ve bu etkinin gebenin kendisini daha rahat hissetmesine ve do?umun daha kolay geçmesine yardymcy oldu?unu ileri sürmektedirler.  

Tarihçe
Aristotle (MÖ 6.yy), suyun hayatyn en önemli prensibi odu?unu ifade etmi?tir.  Yine eski Mysyr´da seçilmi? bazy bebekler su içinde do?urtulurdu. 

Bilimsel kayytlara geçen ilk su alty do?um ise 1803 yylynda Fransa´da ya?ayan bir kadynyn, hekim yardymy olmaksyzyn bir tesadüf sonucu, do?umu kendi kendine  gerçekle?tirmesidir.

1960´ly yyllarda  ilk defa eski Sovyetler Birli?i´nde Igor Charkovshy bu konuda deneme çaly?malaryna ba?lamy?,  Onu 1978-1985 yyllary arasynda Fransa´da ya?ayan Dr. Michel Odent izlemi? ve su altynda pek çok do?umu gerçekle?tirmi?tir.

Suda do?um uygulamalary daha sonralary bir ara güncellik kazansa da belirli bölgeler dy?ynda yaygynla?mamy?tyr.  Günümüzde eski Sovyet Cumhuriyetleri, Yngiltere ve Fransa´nyn bir kysmy ile Amerika Birle?ik Devletlerinde synyrly sayyda klinik ve hastanelerde uygulanmaktadyr.

1994-1996 yyllary arasynda Yngiltere´de gerçekle?en do?umlaryn %0.6´sy suda olmu? ve bu do?umlaryn da %9´u evde ebe yardymy ile gerçekle?mi?tir.  Bu do?umlarda bebek ölüm orany binde 1.2 olup istatistiksel olarak normal do?umdan farkly de?ildir.

Suda do?um nasyl gerçekle?ir?
Tam te?ekküllü hastanelerin bazylarynda suda do?um için özel olarak hazyrlanmy? küvetler mevcuttur. Ydeal olarak 37 santigrad dercede su içine gebe ve hekimin özel ekipmanlar ile girerek do?umun gerçekle?mesi sa?lanmaktadyr.

Burada suyun çok sycak olmasy durumunda anne adayynyn kan dola?ymynda de?i?im olabilir ve ani tansiyon dü?üklü?ü ile plasentaya giden kan akymlarynda azalmalar ya?anabilir. Bu da hem anne adayyny hem de bebe?i risk altyna sokabilir. Ayryca suda uzun süre kalynmasy durumunda anne adayynda terlemeye ba?ly syvy kayby da görülebilir.

Suda do?umun avantajlary nelerdir?
Teorik olarak en büyük avantajy; ylyk suyun kaslary gev?etmesi,  zihinsel rahatlyk sa?lamasy ve bu sayede plasentaya giden kan akymynyn artarak daha az a?ryly ve daha kysa bir do?um sürecinin ya?anmasydyr. 

Di?eri ise 38 hafta boyunca suda geli?en fetüsün yine syvy bir ortamda ya?ama adym ataca?y dü?üncesidir. 

Suda do?umdaki amaçlar nelerdir?
Amaçlar Do?um Eyleminde ve Do?um sonrasynda olarak ikiye ayrylabilir:

A- Do?um Eylemindeki Amaçlar
 Hidroterapinin hem hidrotermal (perinede,vajinada ve servikste rahatlama ) ve hem hidrokinetik (suyun meme ba?yny uyarmasyna ba?ly olarak endojen oksitosin salynymy) etkilerini sa?lamada faydasy bulunmaktadyr.
 A?a?ydaki temel kavram dikkate alynarak tybbi giri?im için gereksinimi en aza indirmek amacyyla giri?imsel olmayan bir gev?eme ve a?ryyla ba?a çykabilme yöntemi sunmaktadyr:

Anne adayynyn sudaki göreceli a?yrlyksyzly?y su içindeki bedenin tüm yüzeylerinde e?it basynç yaratarak ( bedenin altyndaki yatak ?iltesinin sürekli ayny noktada uygulady?y basyncyn zyddy olarak) harcanan enerjiyi azaltyr ve anneyi destekler.
Gev?emeyle birlikte anne adayy daha az a?ry hisseder. Daha az a?ry,daha az endi?eye neden olur ve bu durum da adrenalin düzeylerini dü?ürerek endojen oksitosin ve oksijen aky?ynyn sürekli olmasyny sa?lar.
Kalpten çykan Ynferior vena cava damaryna dy?arydan basy olmady?y için rahme giden kan akymy artacak ve rahimdeki kas dokusuna daha fazla oksijen gitmesi daha etkili kasylmalara neden olacaktyr.
Suda hafif vazodilatasyon (damarlarda geni?leme) gerçekle?ir ; bu durum anne adayynyn kan basyncyny hafif dü?ürür ve nabzyny hafif yükseltir. Sonuçta uterusa ve fetusa giden oksijen miktary artar.
Anne adayynyn do?um eylemi esnasynda fetal ini?e yardymcy olabilecek bir konum almasyny sa?lar.   
 
B- Do?um Sonrasy Amaçlar
 Do?um yapan kadyna do?um masasyna oranla, daha esnek ve daha dü?ük riskli bir ortamda do?urma seçene?i sunmaktadyr.
 Do?um eyleminin normal fizyolojik sürecini hyzlandyrarak; bu eylemin hastalyk gibi görülmesinden çok, bir iyilik durumu oldu?unun dü?ünülmesini sa?lamaktadyr.
Anne adayynyn kendi do?um yapma sürecinin denetimini sa?lamasyna yardymcy olmaktadyr.
Yenido?anyn yeni bir dünyaya daha yumu?ak bir ?ekilde geçi?ini sa?lamaktadyr.

Suda do?um kimler için uygundur?                             
   Öncelikle anne adayy hidroterapi iste?ini belirtmi? ve do?umunu yaptyracak ki?iye onay vermi? olmalydyr.
   Anne adaylarynyn tekrar eden, tedavi edilmemi? vajen, idrar yolu ve cilt enfeksiyonlary olmamalydyr.
   Anne adayynyn ve fetusun ya?amsal bulgulary normal synyrlar içinde olmalydyr ve sycak suya girmeden önce bebe?in reaktif bir NST´si olmalydyr.
   Sycak su içindeyken anne adayynyn ve fetusun ya?amsal bulgulary aralykly olarak izlenmelidir.

Kimler için uygun de?ildir?
 Anne adayynyn ate?inin 38 santigrad de?erinden yüksek olmasy veya anne adayynda enfeksiyon ?üphesi olmasy
 Amnionit (plasental zarlaryn enfeksiyonu)
 Fetal distres (rahim içindeki bebe?in sykyntyya girmesi)
 Fetal kalp atymyny dinlemenin uygun olmady?y ve sürekli elektronik fetal kalp atymy izleminin gerekti?i her türlü durum. 
 
 Yüksek Riskli Gebelikler:   
-  A?yry vajinal kanama
-  Fekal materyal (koyu mekonyum vb ) tarafyndan kirletilmi? amniotik syvy
-  Pozitif  HIV (Aids testi) durumu 
-  Malprezentasyon (Bebe?in kanal içine giri?indeki farklylyklar)
-  Koyu  partiküllü mekonyum ( Perinede aspirasyonu gerektirebilecek derecede)
-  Ylk trimester USG ile do?rulanan gestasyon ya?ynyn 36 haftadan küçük olmasy
-  Cheshire Typ Merkezi’nin veya hekimin inisiyatifinde olan herhangi bir di?er durum

Suda do?umun dezavantajlary nelerdir?
Gebenin "travay" yani a?ry eylemi syrasynda bebe?in NST (Eksternal tokografi) ile kalp atymlarynyn izlenememesi bir dezavantajdyr.

Yine, bebe?in göbek kordonunun kysa olmasy gibi durumlarda aniden su yüzüne çykan kordon kopabilir ve bebek kan kaybedebilir.  Bu da kan transfüzyonu gereksinimini arttyrabilir. 

Sonuç olarak...
Konuyla ilgili yapylan ve normal do?um ile suda do?umu kar?yla?tyran pek çok ara?tyrmalarda yarar veya zarar etkisi açysyndan her iki do?um ?eklinin birbirine kar?y çok üstün avantaj ya da dezavantajlary bulunmamakla birlikte, suda do?um özellikle son yyllarda pek çok çift tarafyndan tercih edilen "alternatif bir do?um yöntemi" haline gelmi?tir..

Bu konuda hekim tecrübesi, hastane ko?ullary ve çiftlerin görü?leri ortak olarak de?erlendirilmeli ve karar bu yönde ?ekillendirilmelidir.  

Bilimsel Yayynlar:
I.  Eberhard et al. Experience of pain and analgesia with water and land births. J. Psychosom. Obstet. Gynecol. 2005.Jun; 26(2). 127-33)
II. Am J Obstet Gynecol. 2004 May;190(5):1211-5. The risks of underwater birth.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi