GEBELYK » DO?UM SONRASI

« önceki sayfaya dön

Do?um Sonrasy Depresyon

Do?um sonrasy depresyon bulgularynyn, do?um sonrasyndaki günlerde syklykla görülen ‘postpartum blues’ ya da ‘lohusalyk hüznü’nden ayyrt edilmesi güç olabilir.

Bu durum, lohusalaryn yüzde 50-70inde görülür. Syk a?lama, endi?eli olma ve üzüntü ile ortaya çykar. Rahatsyzlyk genellikle en fazla 10 gün sürer ve belirtiler kendili?inden kaybolur.
Do?um sonrasy depresyon 2-8’nci haftalar arasynda ba?lar ve en çok 1 yyl sürer. Tedavi görmeyen kadynlarda 3 ay ile 1 yyl arasynda kendili?inden düzelebilir. Annenin bebe?ine kar?y ilgisizli?i ön plandadyr. Anne, bebe?ine yeterli bakymy gösterememekten, hatta ona zarar vermekten korkabilir. A?yr depresif belirtiler yanynda, intihar dü?ünceleri ya da giri?imleri görülebilir.
 
Destekle hafif atlatylyr
Bazy risk etmenlerini ta?yyan kadynlarda do?um sonrasy depresyonun daha syk görüldü?ü bilinmektedir. Bu risk etmenleri kadynyn ya da e?inin i?sizli?i, sosyal deste?in yetersiz olmasy, evlilik sorunlary, planmamy? gebelikler, önceki gebeliklerde depresyon geçirilmesi, yüksek riskli gebelik ya?anmy? olmasy, kayypla sonlanan gebelik ve do?um deneyimleri ile ilgili duyulan kaygylardyr.
Bu yüzden bir ya da daha fazla risk etkeni ta?yyan kadynlaryn do?um sonrasy depresyon için taranmasy öneriliyor. Tarama için en syk kullanylan yöntem Edinburgh Postpartum Depresyon Skalasy.

Ne yapylmaly?
- Sa?lyk çaly?anlary, anne ve bebek için ciddi tehdit olu?turan bu hastaly?a kar?y daha duyarly olabilir, zamanynda müdahale edilebilir.
 - Do?um sonrasynda annenin uyku düzenini sa?lamak konusunda yardymcy birinin varly?y ile ço?unlukla annedeki kaygylary ve hüzün hali kendili?inden kaybolur.
-  Bazen bu depresyonun belirtileri öyle ?iddetli olur ki, annenin emzirmeyi byrakmasy önerilir ve antidepresantedavisine ba?lanyr.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi