GEBELYK » RYSKLY GEBELYK

« önceki sayfaya dön

10 Soruda Sa?lykly Gebelik

Hamilelik süreci ile ilgili do?ru bilinen yanly?lar ve di?er konularla ilgili olarak Anadolu Sa?lyk Merkezi Ata?ehir Typ Merkezi’nden Kadyn Hastalyklary Uzmany Op. Dr. Meltem Çam, on soruda bilgi verdi:


Anne adayy size geldi?inde ilk olarak hangi testleri yapyyorsunuz?
Gebelik ba?ladyktan sonra ilk etapta yani beklenen adet günü geçtikten sonra, gebeli?i tespit için kanla ya da idrarla bir gebelik testi yapyyoruz. Ultrasonla gebeli?i tespit etmeye çaly?yyoruz. Gebeli?in ultrasonla ilk de?erlendirilmesi son adetten 5 hafta sonra yapylyyor. 

Ylk üç ay içinde ba?ka testler uygulanyyor mu?
Ylk üç ay içerisinde herhangi bir genetik anormallik olup olmady?yny belirlemek için yapty?ymyz ilk test, ikili test dedi?imiz tarama testidir. Bu testle, kanda iki tane özelli?e bakyyoruz. Annenin kanyna bakylyrken ultrasonla da bebe?in bazy ölçümleri yapylyyor. Bebe?in ensesindeki kalynly?a bakylyyor. Çünkü ense kalynly?y artty?y zaman bebeklerde bazy genetik anormallikler ya da kalp anormalliklerinin riski artyyor.

Bu anormallikler neler olabiliyor?
Syk bilinen Down sendromu var, yani Mongolizm. Bir de daha ender görülen trizomi 13 ya da 18 dedi?imiz, döllenme syrasynda olu?an genetik kodlama hatalary görülebiliyor. Bizi en çok rahatsyz eden ise Down sendromu. Çünkü Down sendromlu do?an bazy çocuklar, uzun yyllar ya?ayabiliyor, e?itim alabiliyorlar. Ama bir ailenin Down sendromlu bir bebek sahibi olmasy gerçekten çok sykyntyly bir durum. Biz bu sorunu tespit edebiliyoruz. E?er ailenin onayy varsa, doktor onayy da varsa gebelik 3-3,5 aylykken sonlandyrylabiliyor. Fakat bu bebeklerin do?duktan sonra ya?ama olana?ynyn olmasy, gebeli?in sonlandyrylmasyny tarty?maly bir konu haline getiriyor.

Ykili testten sonra hangi testler yapylyyor?
Ykili testten sonra 16. ve 19. haftalarda üçlü test var. Yakla?yk olarak gebeli?in 3,5 ayynda ikili teste benzer ?ekilde anne kany alynarak yapylan bir testtir. Fakat her iki test için de bunlaryn tarama testleri oldu?unu belirtmemiz gerek. Anneden kan alarak bebekle ilgili fikir sahibi olmaya çaly?yyorsunuz. Bu testler hiçbir zaman yüzde yüz kesin sonuç vermiyor. Ancak size istatistiki veri sa?lyyor. Böyle bir çocuk sahibi olma riskiniz binde bir ya da yüzde bir gibi. Bu risk hep vardyr. Bu riski ortadan kaldyramazsynyz. Tarama testi oldu?u için annenin ku?kularyny da aslynda ortadan kaldyrmaz.

Yüzde 100 tespit sa?lamak için ne yapylabilir?
3,5-4 ay oldu?unda anne karnyndan ince bir i?neyle girip bebe?in suyundan örnek alynabiliyor. Bunu tahlile gönderiyoruz ve bebe?in genetik yapysy inceleniyor. Bu yöntem bebek hakkynda genetik olarak yüzde 100 kesin bilgi veriyor. Biz buna amniyosentez diyoruz. Ayny ?ekilde bebek kany alynarak da yapylabiliyor fakat bunun dü?ük riski daha yüksektir. 

Gebelikte diyabet riski çykty?ynda ne tür önlemler alynyyor?
Gebeli?iin 24-28 haftalary arasynda 50 gr. ?eker yükleme testini yaptyktan sonra sonuç belli bir synyryn üzerinde çyktyysa hastayy do?rudan gebeli?e ba?ly diyabet olarak kabul ediyoruz. 50 gram yüklemede bir tarama testi ve onun da bir yanylma payy var. E?er bu test de yüksek çykarsa bizi yanyltmasyn diye bir de 100 gram yükleme testi yapyyoruz. Bu yüklemeyi herkesten istememe nedenimiz ise güç olmasydyr. 3 saat takip gerektirir. Bunlaryn sonucunda hastanyn gebeli?e ba?ly diyabetli oldu?una karar verdi?imizde ilk etapta hastaya diyet öneriyoruz ve kontrole alyyoruz. Diyetle ?ekerini kontrol altyna alyrsak devam ediyoruz. Ama diyetle halledemezsek o zaman insülin kullanmaya ba?lyyoruz. Ynsülin kullanmamyzyn nedeni de insülin bebekle anne arasyndaki bariyeri a?myyor.

Gebelikte diyabet, ne tür riskleri beraberinde getiriyor?
Bebek sürekli çok ?ekerli bir ortamda oldu?u için normalden fazla büyüyor. Do?um travmalary artyyor. Çünkü o kadar büyük bir bebe?i do?urmaya çaly?ty?ynyzda normal do?umda hem anneye hem de çocu?a zarar verebiliyor. Diyabetik bebeklerin kilolary genelde gövde ve omuz çevresinde oluyor. Bebe?in kafasy çykyyor ama ondan sonra omuz takylyyor ve çok büyük bir risk olu?turabiliyor. Bebe?in iri olmasyny sezaryenle a?abilirsiniz. Ykinci problem bebeklerin akci?erlerinde bulunan sürfaktan denilen bir madde var ve bu madde akci?erlerinin düzgün geni?leyip, düzgün solunum yapmasyny sa?lyyor. Diyabetik bebeklerde akci?er geli?imi de problem oluyor. Akci?erler daha geç ve güç geli?iyor. Bu bebekler, akci?er geli?imi problemi ya?yyorlar. Diyabetik annelerin de bebeklerinde bazy anormallikler görülebiliyor. Kalp problemleri daha syk görülüyor. Diyabetik annelerin bebeklerinde 28. haftada mutlaka fetal eko da yapmak gerekiyor.

Erken do?um riski dönemi bittikten sonra, gebeler hangi a?amalardan geçiyor?
28. haftadan sonra erken do?um riskinin bitti?i dönem olan 37. haftaya kadar hastayy özel durumlar haricinde idrar tahlili ve kan sayymlaryyla takip ediyoruz. 37. haftadan sonra önemli olan do?um zamanyny tespit etmek ve sa?lykly olarak bebe?in do?umunu sa?lamaktyr. 37. Haftadan sonra bebe?in büyüklü?ünü ultrasonla takip ediyoruz. Bebe?in içinde bulundu?u su kesesine bakyyoruz; çünkü su miktary önemli. Bir de kardiyotokografi dedi?imiz bir alet var, bebe?in kalp atymlarynyn düzenli olup olmady?yny kontrol ediyoruz. Bebe?in kalp atymlary da çok önemli, çünkü bebek anneden rahat oksijen alabiliyorsa kalp atymlary da normal oluyor. Fakat bir sorun varsa annenin do?umunun ba?lamasyny beklemeden müdahale ederek bebe?in do?umuna karar veriyoruz.

Gebelikte vajinal muayenenin yanly? oldu?una dair bir inany? var. Bu ne kadar do?rudur?
Biz gebe hastayy gerek vajinadan elle muayene etti?imizde, gerekse vajinadan ultrasonla bakty?ymyzda hasta tarafyndan bir dirençle kar?yla?yyoruz. Özellikle hastanyn kanamasy oldu?unda ya da dü?ük ?üphesi oldu?unda do?ru karary verebilmek için mutlaka bu muayeneleri yapmak gerekir. Sadece bebe?in e?inin (plasenta) a?a?yda oldu?u özel durumlarda bu muayeneler sakyncaly olabilir.

Cinsel ili?ki kaçyncy aya kadar normal ?ekilde devam edebiliyor?
Erken do?um ya da dü?ük tehdidi varsa hastaya cinsel ili?kiyi yasaklyyoruz. O da sadece sperm faktöründen dolayydyr. Onun dy?ynda bilgi olarak son bir aya kadar anne adaylary normal bir ?ekilde aktif cinsel hayatyna devam edebilir.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi