AKTYVYTELER » E?LENCE VE TARYHY MEKANLAR

« önceki sayfaya dön

Ystanbul Oyuncak Müzesi

 Ystanbul Oyuncak Müzesi 23 Nisan 2005 yylynda Sunay Akyn’yn ailesinden kalma Göztepe’deki kö?künde kurulmu?tur. Yazar, müze kurma fikrinin temellerini daha çocukluk yyllarynda atmy?tyr. Sunay Akyn 6 ya?ynda ailesi ile birlikte Ystanbul’a yapmy? oldu?u bir seyahatte Arkeoloji Müzesini ziyaret eder. Bu geziden o kadar etkilenir ki müzecili?i oyunlaryna katar ve en çok sevdi?i oyun haline gelir. Ancak di?er çocuklar pek ilgi göstermediklerinden oyunu hep kysa sürer.

Oyuncak müzesi fikrinin temelleri ise ?airin, 20 yyl önce Almanya’nyn Nürnberg kentine yapmy? oldu?u seyahatine uzanyyor. Ylk kez o zaman böyle bir müzeyle kar?yla?an Sunay Akyn, kendini oyuncaklardan saatlerce alamady?yny itiraf ediyor. Akyn daha sonra gitti?i tüm ülkelerde oyuncak müzesi aramaya ba?lar ve bu gezilerin sonunda geli?mi? her ülkenin mutlaka oyuncak müzesi oldu?unu ve teknolojik açydan kendini geli?tiren ülkelerin oyuncak sanayisinde lider olmayy ba?ardyklaryny fark eder. ?air o müzeleri gezerken ?unlary dü?ünür “Hayal etmenin ve dü? kurmanyn tarihi var. Bu tarih o müzelerde ya?atylyyor. Türkiye’de de böyle bir müze olmaly ve hayaller korunmalyydy.”

Yazar bu müzeyi kurma amacyny ise ?u sözlerle ifade etmekte “Oyuncak Müzelerini gezerken içimde hep anla?ylmaz, garip bir duygu ta?ydym. Neden benim ülkemde oyuncak müzesi yok diye. Bu beni rahatsyz etti. Hani istiridyenin içine bir kum taneci?i girer, istiridye bundan rahatsyzlyk duyar ve o kum taneci?ini izole etmek için etrafynda bir salgyya çevirir ya; hani böylelikle inci olu?ur ya… Y?te oyuncak müzesi de böyle bir inci. Yçime bir kum taneci?i girdi ve bu beni rahatsyz etmeye ba?lady. Çünkü bütün uygar ülkelerin oyuncak müzeleri var, o zaman bir salgy ortaya çykardym ve bu müzeyi kurdum”

15 yylda gezdi?i ülkelerdeki antikacylardan ve açyk arttyrmalara katylarak satyn aldy?y oyuncaklarla bu müzeyi kuran sanatçy insanlara masalsy bir dünya kurmak istemi?. Sunay Akyn oyuncak Müzesi hayalini gerçe?e ta?yrken sahne tasarymcysy Ayhan Do?an ile çaly?my?tyr. Yazar, Ayhan Do?an ile çaly?masynyn sebebini ise ?öyle açyklamakta; “Bu müzede hayallerimizdeki kahramanlary sergileyece?imize göre, her odanyn bir sahne görünümünde olmasy gerekliydi. Bu i?i de en iyi ba?arabilecek olan isim Ayhan Do?an’dy.

Müze sözcük olarak ilham perisi anlamyny ta?yyor. Müze mitolojideki Zeus’un 9 güzel kyzy “Musa”lardan gelir. Akyn hiçbir müzenin kar amaçly kurulmayaca?yny ilham perilerinin ona kazandyrdy?y ne varsa onlarla müze kurdu?unu, sevenlerinin kendisi için harcady?y parayy onlara hizmet olarak sunmaya çaly?ty?yny ifade ediyor.

Müzedeki oyuncaklaryn sayysy ve çe?idi konusunda synyr bulunmamaktadyr. Oyuncak müzesinden içeri adymynyzy atty?ynyz anda sizi masalsy bir dünya beklemektedir. Evcilik oynady?ynyz bebe?iniz, kur?un askerleriniz, metal arabalarynyz, çocuklu?unuz, anylarynyz sizleri bekliyor. Sunay Akyn, yurt içinden ve yurt dy?yndan yakla?yk dört bin adet antika oyuncak toplady. En eski oyuncak 1817 yylyna ait, Fransa`da yapylan bir oyuncak keman… 1820 yylynda Amerika`da yapylan bir bebek, yine ayny ülkeden 1860 yylyna ait misketler, Almanya`da yapylan yüz ya?ynda teneke oyuncaklar ve porselen bebekler müzenin en eski eserleri arasynda.

Müze 5 kattan olu?maktadyr. Konferans salonunun bulundu?u en alt katta kendinizi bir denizaltynyn içinde bulacak, çayynyzy kahvenizi yudumlayaca?ynyz cafede ise bir oyunca?yn di?lilerinin içinde hissedeceksiniz. Girdi?iniz her odada farkly bir macera ya?ayacak ve çocukluk dostlarynyzla kar?yla?acaksynyz.

 

Ziyaret Gün ve Saatleri: Pazartesi günleri haricinde, 09:30-18:00 saatleri arasynda ziyarete açyktyr.

Ziyaret Ücretleri: Tam:8 TL Yndirimli:5 TL`dir.

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Okçuluk

Okçuluk. Kökeni insano?lunun avcylyk günlerine dayanan, oku bir yay aracyly?yyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor daly. Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimp... » Devamını Okuyun!

Uzakdo?u Sporlary

Birçok sporun kökeni dövü?e dayanyr, ama Çin´de ve Japonya´da dövü? sporlary çok uzun bir za*man dilimi içinde geli?erek manevi, hatta dinsel bir boyu... » Devamını Okuyun!

Antalya Oyuncak Müzesi

?Oyunca?y küçümseyen bir toplumun gelece?i olamaz."... » Devamını Okuyun!

Çocuk Kütüphaneleri

http://www.ekutuphane.org/web/catalog/search.php http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Binicilik

Ata bini? ve çaly?tyrma kurallaryny içine alan bir e?itim sporu. insanla at arasyndaki yakynlyk binlerce yyl önce ba?lamy?tyr. Bu yakynlyk, bir sanat ... » Devamını Okuyun!

Ara?tyrma Kütüphaneleri

http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Bale Müzik ve Dans Kurslary

Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarynyn ileri standartta birle?tirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanymlanabilir. Asyl eleman olar... » Devamını Okuyun!

Dans

DANS, en eski sanatlardan biridir. Ylk insanlar isteklerini içgüdüsel bazy ritmik hareketlerle anlatyrlardy. Aslynda, dansyn insanly?yn yeryüzünde var... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi