GEBELYK » GEBELY?E HAZIRLIK

« önceki sayfaya dön

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Hamilelik Öncesi Gözden Geçirmeniz Gerekenler
Anne ya da baba olmak, hayatynyzyn aky?yny de?i?tirecek büyük bir olaydyr. Hamile kalmadan önce yapaca?ynyz bazy planlar ve de?i?iklikler sayesinde, daha sa?lykly bir hamilelik geçirece?iniz muhakkaktyr. Sa?lykly bir ya?am tarzy, siz ve bebe?iniz üzerine büyük ve olumlu etkiye sahiptir.

Hamileli?in planly olmasy sizi ileride olacak olaylara hazyrlamaya yardymcy olur ve kar?yla?aca?ynyz zorluklary daha kolay, bilinçli bir ?ekilde atlatmanyzy sa?lar.

Hamilelik öncesi iyi bir sa?lyk bakymynyn yapylmasy bütün hamileli?iniz boyunca size yardym edecektir. Bir çok kadyn hamile kaldy?yny birkaç hafta geçmeden bilmemektedir. Bu ilk haftalar, fetus için en kritik dönemlerdir. Zira organlar bu dönemde olu?ur. Sigara, alkol ve bazy ilaçlaryn kullanylmasy bebe?in normal geli?imini engeller.

Hamile kalmayy dü?ünüyorsanyz en az 3 ay öncesinden bir doktora dany?manyz, size yol gösterilmesi ve bilgi verilmesi açysyndan önemlidir.

Sa?ly?ynyz ve vücudunuz hamile kalmaya uygun mu?
Hamileli?iniz öncesinde jinekologunuzla bir görü?me yapyn. Bu sizin için genel bir kontrol açysyndan harika bir fyrsat olacaktyr. Bu görü?mede de?i?mesi gereken aly?kanlyklarynyz varsa bunlary ele alabilir ve yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Ayryca yüksek tansiyon ve a?yry kilo gibi problemleriniz için gerekli tedavilere ba?layabilirsiniz.

Unutmayyn e?er obesite(a?yry ?i?manlyk)ve yüksek tansiyon gibi problemleriniz varsa riskli guruptasynyz demektir ve bunlary kontrol altyna almak için gerekenleri bir an önce yapyn. A?yry ?i?man kadynlar, yumurtlamalary düzenli olmady?yndan kolay hamile kalamamaktadyrlar. E?er hamile kalyrlarsa bu kez diyabet ve yüksek tansiyon onlary beklemektedir. Ayryca bu kadynlaryn bebeklerinin de normalden iri do?ma riski yüksektir, bu da beraberinde do?um yaralanmalaryny ve zorunlu sezaryany getirir.

Yüksek tansiyonu olan annelerde ise dü?ük do?um a?yrlykly ve prematüre bebek do?urma riski yüksektir. Bunlara ek olarak hamilelikte çok ciddi bir problem olan Plasenta Abruption yani plasentanyn bebek do?madan önce rahimden ayrylmasy ve önden do?masy riski yüksektir. Bütün bu riskleri tespit edip tedbirlerinizi alarak hamileli?inize daha sa?lykly ba?layabilir ve sa?lykly bir çocuk sahibi olabilirsiniz

Kilonuz ne durumda?
Düzenli bir egzersiz programy takip edin ve bir diyetisyen ile uygun bir diyet programy hazyrlayyn. Bu hamilelik öncesi bebe?iniz için yapaca?ynyz en önemli ?eylerin ba?ynda gelmektedir. Uygun bir kilonun sa?lanmasy iyi bir sa?lyk açysyndan önemlidir. Hamile kalmanyzyn en az 6 ay öncesinden boyunuzun kilonuzla orantyly bir düzeyde kalmasyny sa?lamalysynyz. Hamilelik syrasynda yüksek kilo annede yüksek tansiyon ve ?eker hastaly?yna sebep olabilmektedir. A?yry ?i?manlyk gebelik syrasynda kalp için ek bir yüktür. Normalden dü?ük kilo ise bebe?in geli?imini engellemekte ve dü?ük tartyly bebekler do?masyna sebep olmaktadyr.

Sizin yada e?inizin ailesinde kalytsal bir hastalyk var my?
Bazy kalytsal hastalyklaryn belirlenmesi ve ya?ynyza aile geçmi?inize bakylarak size genetik dany?manlyk verilmesi açysyndan önem ta?yr. Genetik dany?manlyk çiftlerin genetik hastalykly bir çocu?a sahip olma ?ansy hakkynda bilgi verir.

Kronik bir hastaly?ynyz var my?
Hamilelik vücudunuza yeni yükler yükleyece?i için, normalde kontrolünüz altynda olan sa?lyk problemleriniz tekrar sorun çykarabilir. E?er bazy özel tybbi durumlarla kar?y kar?yyaysanyz, hamile kalmadan önce kontrol altyna alynmaly ve hamileli?iniz boyunca bu kontrolleri sürdürmelisiniz.

Bazy önemli sorular ?unlardyr:
?eker, yüksek tansiyon, sara nöbeti gibi rahatsyzlyklarynyz var my?
Kansyzlyk rahatsyzly?ynyz var my, ?u an buna yönelik ?ikayetleriniz var my? (Halsizlik, Çarpynty, Solukluk, Çabuk yorulma)
Hiç ameliyat geçirdiniz mi?
Herhangi bir ?eye kar?y alerjiniz var my?

Daha önceki gebelikleriniz olduysa nasyl geçti?
Geçmi? gebelikleriniz ve varsa bunlarla ilgili komplikasyonlar da önemlidir. Çünkü sorunlar tekrar ya?anabilir. Özellikle daha önce dü?ük yapan kadynlar yeniden hamile kalyrken endi?e ta?yrlar. Gerçekten de daha önce yapylan dü?ükler; dü?ük tartyly bebek do?um riskini ve erken do?um riskini arttyrmaktadyr. Bu noktada önemli olan kendi kendinize endi?e etmektense bir hekimin de yardymyyla birlikte kontrollü bir hamilelik geçirmenizdir.

Kullandy?ynyz ilaçlar var my?
Aspirin, alerji ilaçlary (anti histaminikler), diyet tabletleri, do?um kontrol ilaçlary gibi günlük ilaçlar sorgulanacaktyr. Bazy ilaçlar fetüsu etkilemektedir ve hamileli?iniz boyunca alynmamasy gerekir. Örne?in bu günlerde akne tedavisi için yaygyn olarak kullanylan Retinol (Retinoik asit, vitamin A türevi bir ilaç)bebekte do?umsal sakatlyklara neden olmaktadyr ve ilaç tedavisi kesildikten sonra en az 6 ay hamile kalynmamasy gerekmektedir. Sakinle?tirici ilaçlaryn ve a?ry kesicilerin kullanymynyn da doktora dany?ylmasy gerekir.

Y?inizde gebeli?iniz açysyndan bir risk var my?
Sizin veya e?inizin i?inde radyasyon, kimyasallar , kur?un yada anestetik maddelere maruz kalma söz konusu ise bu hem hamile kalma ?ansynyzy hem de bebe?inizi riske sokabilir. Hamile kalmadan önce bu konuda i?veren den veya i?yeri doktorundan bilgi almak önemlidir.

Kyzamykçyk a?ysy oldunuz mu?
Kyzamykçyk (rubella) hastaly?y bebe?in iç organlarynyn geli?ti?i erken gebelik döneminde bebekte önemli bozukluklara neden olabilir(sa?yrlyk, körlük, beyin geli?iminin engellenmesi...). Bu nedenle hamileli?e karar verdi?inizde doktorunuza ba?vurup bu hastaly?a kar?y ba?y?ykly?ynyz bulunup bulunmady?yny bir kan testi ile ö?renmelisiniz. E?er ba?y?ykly?ynyz yoksa doktorunuz a?ynyzy yapacaktyr. Kan testini gebeli?inizden en az 3 ay önce yaptyrmalysynyz.

Yapylmasy gereken di?er testler
Hamilelik öncesi özellikle sosyal risk ta?yyan annelerin AIDS için ELYSA testini yaptyrmasy önemlidir. Bu anne adayyny kesinlikle korkutmamaly ve rahatsyz etmemelidir. Ayryca daha önce yüksek riskli davrany? öyküsü olsun olmasyn tüm hamilelere AYDS testi önerilmesi gittikçe kabul gören bir yakla?ymdyr. Bunun yany syra Hepatit-B testinin yapylmasy, sonuca göre bebe?in do?du?unda a?y ve tedavisinin yapylmasy da önemlidir.

Özellikle
Hepatit-B ta?yyycysy oldu?unu bilen anneler, bebeklerine zarar vermemek için muhakkak doktora dany?malydyrlar. Bazy hepatit ta?yyycylaryndan (belirli bazy antijenleri olan) do?an bebeklerde enfeksiyon riski yüksektir ve bu bebeklere do?umdan sonra 12 saat içerisinde Hepatit-B a?ysy ve immunoglobulin tedavisi yapylmasy hemen her zaman enfeksiyonu önler.

Bunlara ek olarak anne ve babanyn hamilelik öncesinde kan guruplarynyn bilinmesi, e?er bir kan uyu?mazly?y söz konusu ise hamileli?in özel olarak takip edilmesi, anneye do?umdan önce gerekli a?ynyn (rho-gam) yapylmasy bir sonraki hamilelikte tehlikeyi önleyecektir. E?er bu annenin ilk hamileli?i de?ilse ve anne ile baba arasynda kan uyu?mazly?y varsa ve de anneye ilk hamileli?inde gereken a?y yapylmamy?sa o zaman annenin kanynda ilk gebeli?inde antikor olu?up olu?mady?yna bakylmasy ve do?umun daha özel ?artlarda planlanmasy uygun olur 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi