Otizm

Yleri düzeyde ve karma?yk bir geli?imsel yetersizliktir.
Do?u?tan varolabildi?i gibi, üç ya?a kadar olan dönemde de ba?layabilir. Bununla birlikte otizmde 18 ayyn altynda güvenilir biçimde tany koymak mümkün de?ildir.
 
Kimlerde Görülür?
Yakla?yk her 500 çocuktan birinde görülür.
Erkeklerde görülme sykly?y kyzlardan dört kat fazladyr.
Kyzlarda daha ileri düzeyde seyreder.
 
Nedenleri Nelerdir?
—Otistik bozuklu?un ilk ortaya çykty?y yyllarda, otizmin anne-baba özellikleriyle ve çocuk yeti?tirme biçimleriyle ilgili olabilece?ine yönelik görü?ler öne sürülmü?tür.
Yapylan ara?tyrmalar, otistik bozuklu?un anne-babalaryn ki?ilik özelikleriyle, çocuk yeti?tirme biçimleriyle ve ailesel özelliklerle (etnik köken ya da sosyoekonomik durum gibi) ili?kili olmady?yny göstermi?tir.
 
Bazy ailelerde daha syk rastlanmasy nedeniyle kalytsal (genetik) olabilece?i dü?ünülmektedir. Ancak henüz geni ya da genleri belirlenmi? de?ildir.
Nörolojik, beyindeki yapysal ya da i?levsel bozukluklardan kaynaklanan bir yetersizlik oldu?u kabul edilir.
 
Otizm
—Yleri derecede bir geli?imsel yetersizlik kategorisidir.
Üç ya?tan önce ba?lar.
(a) Sosyal etkile?imde
(b) ileti?imde ve hayali oyunda önemli geriliklerle ve
(c) çe?itli takyntylarla kendini gösterir
 
Yaygyn Belirtiler
—Otizmin belirtileri ve özellikleri farkly düzeylerde görülebilir.
Her bir otistik birey farkly özellikler gösterebilir.
En yaygyn belirtiler ?unlardyr:
Nesne Takyntylary: Nesneleri döndürme, onlary syraya dizme, koklama, yalama vb.
Hareket Takyntylary: El çyrpma, sallanma, ko?ma, zyplama, dönme gibi yinelemeli davrany?lary uzun sürelerle yapmak
Ylgi Takyntylary: bilgisayarlar, uçak kazalary gibi konularla a?yry derecede ilgilenmek
Düzen Takyntylary: Günlük ya?amda belli rutinleri belli ?ekillerde yapma konusunda a?yry ysrarcy olma (örne?in, okula ayny yoldan gitmek, hep ayny tabaktan yemek yemek vb)
Ba?kalarynyn yaptyklaryna ilgisiz kalma
Di?er çocuklarla ileti?imde isteksizlik
Uygun olmayan gülmeler
Göz konta?ynda synyrlylyk
Acyya kar?y duyarsyzlyk
Çevreye ya da kendine yönelik saldyrganlyk
A?yry hareketlilik ya da hareketsizlik
Tehlikeler kar?ysynda duyarsyzlyk
Dil ve konu?ma sorunlary
Gülümseme, sarylma, ok?ama gibi duygu gösterimlerine kar?y duyarsyzlyk
Seslenildi?inde duymuyormu? gibi davranmak
Gereksinimlerini ifade etmede zorluk
Öfke nöbetleri
Bazy becerilerde di?er becerilere kyyasla daha ileri ya da geri olmak
Yalnyzly?y ye?lemek
Bazy duyularda a?yry duyarlylyk; örne?in otistiklerin %40’ynda belli seslerden rahatsyzlyk duyulmasy vardyr
Sembolik (temsili ve i?levsel (nesneleri gerçek i?levleri do?rultusunda kullanmak) oyun eksikli?i vardyr.
Bu belirtilerin yakla?yk yarysy ya da daha fazlasy görülürse otizmden ?üphelenebiliriz.

Syra Dy?y Yetenekler
Otistik bireylerin yakla?yk %10’unda üstün yeteneklere rastlanyr. Bunlardan bazylary ?öyledir:
Çok küçük ya?ta okuma-yazma ö?renmek
Enstrüman çalmak
Uzun metinler ezberlemek
Karma?yk aritmetik i?lemler yapmak
Dil ve Konu?ma Özellikleri

—Otistik bireylerin yakla?yk yarysy ömür boyu hiç konu?mazlar
Seçici konu?mama olabilir
Belli bir süre hiç konu?mama
Belli bir süre konu?ma
Belli bir ki?iyle konu?ma
Sadece kendi kendine konu?ma
Konu?mayanlar i?aret ya da sembol sistemi gibi alternatif ileti?im yöntemlerini ö?renebilirler.
Konu?an otistikler genelde kendilerine özgü konu?ma biçimlerine sahiptirler
 
Anynda ya da gecikmeli olarak duyduklaryny tekrarlamalary yaygyndyr
 
Ki?i zamirlerini kullanmada zorluk ya?arlar
Konu?malar çok hareketli melodik ya da çok düz robotik olabilir
Vücut dilini kullanamazlar; söyledikleriyle jest ve mimikleri birbirini tutmaz
Akycy konu?anlar, kar?ylykly konu?mada zorlanyrlar. Konu?malary genellikle onlaryn favori konularynda olur.
 

http://www.otizmplatformu.org

http://www.tohumotizm.org.tr/

http://www.otistiklerdernegi.org.tr/

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

En Çok Okunan Yazılar

Hayali Arkada?

Uydurma oyunlar genellikle iki ve üstü ya?larda ba?lar.... » Devamını Okuyun!

Otizm

Yleri düzeyde ve karma?yk bir geli?imsel yetersizliktir..... » Devamını Okuyun!

Aile Yçi ?iddet

Kültürel açydan kadyna davrany? ve katy rol biçilmi? olmasy Evlilikle ilgili gelenek ve görenekler Erkek egemenli?inin aile içinde ko?ulsuz kabu... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi