Didem KÜTÇocuk ve Ergen Psikolojisi ve E?itimi Uzmany Yeti?kin ve Aile Terapisti

Lise e?itimimi (2000) Ankara’da tamamladyktan sonra, Üniversite E?itimim için Ailemden ayrylyp Ystanbul’a yerle?tim.

Marmara Üniversitesi (2004) yylynda bitirdikten sonra, akabinde Maltepe Üniversitesi Geli?im ve Klinik Psikolojisi master e?itimimi tamamlayyp (2006).

Güvenlik Birimlerine Gelen Getirilen çocuklar üzerinde yapty?ym tez ile uzmanlyk almaya hak kazandym, Ayny dönem içerisinde Felsefe Yüksek lisansymyda tamamladym. Halen Aile ve

Çift terapisi doktora e?itimimi sürdürmekteyim. 8 yyldyr Özel okullara dany?manlyk yapmaktayym.

Bu süre zarfynda 35’e yakyn anaokulu ve kolejlerle çaly?tym. Birçok Anaokulunun kurulma a?amasynda ve e?itim programlarynyn hazyrlanmasynda görev aldym.

Halen 8 farkly okulun dany?manly?yny yapmakta, Üniversitede Çocuk Geli?imi ve Psikolojisi derslerini okutmakta ve kendi dany?anlarymy görmeye devam etmekteyim. Sanata kar?y olan dü?künlü?ümden dolayy resim, seramik, vitray, mozaik , ebru ve cam ile ilgilenmekte. Piyano, tango ve yelken e?itimi alamaya devam etmekteyim.

Dany?manlyk yakla?ymymda Bütüncül terapi yöntemini benimsemi? olsam da syklykla Bili?sel,Davrany?çy Terapi ve Gerçeklik Terapisi kullandy?ym terapi yakla?ymlaryn-dandyr.


Aldy?ym E?itimler
EFTA-TIC (Avrupa Aile Terapisi Derne?i – E?itim Birimi Aile ve Çift Terapisi Programy (2009_…)
Ystanbul Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Daly Sosyal Psikiyatri Servisi Sanat Psikoterapi Çaly?ma Grubu Atölye Çaly?masy(2009_…)
Bili?sel Davrany?çy Terapi Teknikleri E?itimi (2010_…)
Travma Geçiren Çocuklara Müdahale Yöntemleri E?itimi
Oyun Terapisi E?itimi (Psikologlar Derne?i)
Prof.Dr. Mucahit Ozturk Cocukluk ve Ergenlik Donemi Ruh Sagligi Egitimi
“IACAPAP 2008, 18. DÜNYA Çocuk ve Ergen psikiyatrisi Kongresi”
“18. ULUSAL Çocuk ve Ergen Ruh Sa?ly?y ve Hastalyklary Kongresi”
“Çocukta CBT Uygulamalary ve Agresyonu Azaltmakta Kontrol Becerilerinin Kazandyrylmasy”
“Çocukluk ça?y TYK, Epilepsi, Ystemsiz Hareketlerin Tany Yöntemleri”
“Dikkat Eksikli?i ile Birlikte GörülenTYK ve TAKINTILAR”,
“Çocuk ve Yeti?kinler için Algy,Ki?ilik, Projektif TESTLER, E?itim ve Süpervizyon”
Ö?renme ve Ö?renme Problemlerine Yönelik Bili?sel Müdahale Programy
“Gözlem Görü?me Teknikleri”
“Dü?ler Atölyesi E?itimi
“Okul Öncesinde E?itim Yolculu?u” – Uluslararasy Okul Öncesi E?itim Konferansy
“Kariyerin Küçük Adymlary 3” Kendini Yenileyen Okul Öncesi E?itimcisi Sempozyumu
Ulusal Psikoloji Ö?rencileri Kongresi    Kurgudan Gerçe?e Korkularymy
*Çocuk Psikiyatrisinde Tany ve tedavi
*Psikiyatrik Hastalyklarda Tany ve Tedavi
Küçük Adymlar Programy ( Zihinsel Engeliler derne?i)

ÇOCUK DE?ERLENDYRME TESTLERY
Denver II Geli?im Tarama Testi
Wisc-r, Weschler Çocuklar Yçin Zeka Testi
Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
Çocuk Çizimleri Testleri
CAT Projektif Testi
Bir Adam Çiz Testi
Cümle Tamamlama (Beier) Testi
Duygu Durum Ölçekleri Uygulama
Çocuk Çizimlerini De?erlendirme

METROPOLYTAN OKUL OLGUNLU?U TESTY E?YTYMY VE SÜPERVYZYON
FROSTYG GELY?YMSEL – GÖRSEL ALGI TESTY E?YTYMY VE SÜPERVYZYON
BENDER GE?TALT GÖRSEL – MOTOR ALGILAMA TESTY E?YTYMY VE SÜPERVYZYON
BENTON GÖRSEL BELLEK TESTY E?YTYMY VE SÜPERVYZYON
ANKARA GELY?YM TARAMA ENVANTERY E?YTYMY VE SÜPERVYZYON
PORTEUS LABYRENT TESTY E?YTYMY VE SÜPERVYZYON
GESSEL TESTY E?YTYMY VE SÜPERVYZYON
 


 

Gönüllü Çaly?malarym: KEYAP (Kendine Yardym Projesi) Sokak Çocuklaryn Topluma Kazandyrylmasy Projesi E?itim Koordinatörü.
Bu uzmana ait TOPLAM 4 Yazı bulunmaktadır.

Didem KÜT Ait Makaleler

Hayali Arkada?

Uydurma oyunlar genellikle iki ve üstü ya?larda ba?lar.... Devamını Okuyun!

Otizm

Yleri düzeyde ve karma?yk bir geli?imsel yetersizliktir..... Devamını Okuyun!

Aile Yçi ?iddet

Kültürel açydan kadyna davrany? ve katy rol biçilmi? olmasy Evlilikle ilgili gelenek ve görenekler Erkek egemenli?inin aile içinde ko?ulsuz kabulü ?iddetin çözümün bir parçasy oldu?unu dü?ünm... Devamını Okuyun!

» Bunlar da İlginizi Çekebilir

GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi