Tavsiye Edilenler

« tümünü görüntüle

Sokakta Çaly?an Çocuklara Yardym Derne?i

Faaliyetlerimiz

Dernek sokaktaki çocuklar sorunun kamusal alanda bir sorun olarak belirmeye ba?lady?y bir dönemde 1999 yylyndan itibaren gönüllü bir grup olarak ba?layan çaly?malaryn 2003 yylynda kurumsalla?masy kuruldu. Dernek Tüzü?üne bakyldy?ynda da görülebilece?i gibi, bu sorunun çözümünün esas olarak kamunun önderli?inde ve kamuyla i?birli?i çerçevesinde çözülebilece?ine olan inanç üzerinden kuruldu. Bu nedenle Dernek ba?tan beri ba?ymsyz faaliyetleri yanynda yerel, ulusal ya da uluslar arasy çaly?malarynda esas olarak SHÇEK Beyo?lu 75. Yyl Çocuk ve Gençlik Merkezi ile i?birli?i içinde gerçekle?tirdi.

 Dernek çaly?malaryny esas olarak sokakta çaly?an, sokakta çaly?ma riski içinde bulunan çocuklar ve aileleri üzerine yo?unla?tyrmaktadyr. Bu çocuklaryn gerek ev içinde ve gerek sokakta kar?yla?tyklary ?iddet, ihmal, davrany? bozukluklary gibi birçok toplumsal sorunla kar?y kar?yya olduklary bilinmektedir. A?yr iklim ko?ullary,  organize suç örgütleri, alkolikler, yetersiz beslenme, bula?ycy hastalyklar, gece kulüpleri-barlar, fiziksel-psikolojik-zihinsel di?er birçok risk arasynda sayylabilir. Bu risklerin sonunda çocuklar, e?itimden uzak kalma, ki?ilik bozukluklary, davrany? bozukluklary, geli?im gerili?i, psikolojik yypranma da riskler arasynda sayylabilir.

 
Dernek olarak çaly?malarymyzdaki amaçlarymyzdan biri de Ystanbul’da korunmaya/bakyma muhtaç çocuklaryn fiziksel, ruhsal ve sosyal tehlikelerden uzak, her türlü haklaryn gözetildi?i, güvenli ve sa?lykly bir ya?am sürmelerini, ebeveynleri tarafyndan ekonomik sömürü aracy olarak görülmeden ve çocukça ya?amalaryna olanak sa?layarak topluma yararly bireyler olarak yeti?melerini sa?lamaktyr.

Yapty?ymyz uzun süreli çaly?malar sonucunda özellikle sanatsal atölye çaly?malarynda çocuklaryn büyük ba?ary gösterdikleri, uyum içinde çaly?tyklary, organizasyon olduklary, yaratycy yönlerini geli?tirdikleri, grup çaly?malarynda uyumlu olduklary gözlemlenmi?tir.

Tüm yapty?ymyz çaly?malar sonunda ki?ilerin üretime pozitif katylmalary, çocuklaryn yararyna bir ?eyler yaparken onlaryn da i?in içine katylmalary, sokakta çaly?an, çaly?tyrylan ve yardyma muhtaç çocuklaryn üretim süreçlerine ki?isel yaratycylyklary ve yeteneklerinin geli?imini sa?lamak, ayny zamanda ileride aile bütçelerine katkyda bulunabilecek bilgi ve becerilere sahip olmalary hedeflenmektedir.

Derne?imiz geçmi?te Beyo?lu 75. Yyl Çocuk ve Gençlik Merkezi’ne yardym amacyyla kurulmu? olup, halen yapylan birçok çaly?mada ayny hedef gözetilmektedir.
 

Esin SEVGYN

Sokakta Çaly?an Çocuklara Yardym Derne?i Ba?kany

 
Resmi adresi: Dereyolu Sultan?ah Sokak No: 10 Okmeydany

Yrtibat adresi: Tepeba?y Akarca Sokak No: 39, Beyo?lu

34430 Ystanbul

Turkey


Y. Esin Sevgin – Dernek Ba?kany:
esevgin@iski.gov.tr
 
 

» Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Sokakta Çaly?an Çocuklara Yardym Derne?i

Çocuklaryn sokakta olmamasy, çocuklara özgü mekanlarda olmasy için çaly?yyoruz.... » Devamını Okuyun!

Playland

Samanyolu Oyuncak Firmasy tarafyndan kurulan Playland oyun alanlarynda, çe?itli oyuncular yer alyyor. Çaly?ma Saatleri: 10:00-22:00 saatleri arasynda... » Devamını Okuyun!

Erken Büyüyen Çocuklar Dr.Erdal ATABEK

Kar?ymda sessizce oturan, bir yany küçük bir çocuk, bir yany olgun bir insan olan genç kyza bakyyorum. Nasyl da yalnyz, nasyl da kendi synyrlaryna çek... » Devamını Okuyun!

Merhaba Bebek (Sinem Olcay Kademo?lu)

Merhaba Bebek Merhaba Bebek, Sinem Olcay Kademo?lu... » Devamını Okuyun!

Erkanly At Çiftli?i

Ystanbul?dan 60 km uzaklykta, Marmara Denizi?ne 10 dk mesafedeki Erkanly Country Resort, Spa & Riding Club, e?lence ve rahatly?y, spor ve sa?lykly ya... » Devamını Okuyun!

Cavidan Hanym Çiftli?i

Hedefimiz, tüm ziyaretçilerimizin memnuniyetidir. ?ehir ve çaly?ma hayatynyn getirdi?i bazy olumsuzluklary azaltabilmek için, rahatlatycy, sa?ly?a des... » Devamını Okuyun!

Çocuklar Yararyna Kurulan Vakyf ve Dernekler

Ara?tyrma, E?itme Ve Kazandyrma Vakyflary... » Devamını Okuyun!

Yyi Cüceler

Biz çocuk kitapçysyyyz. Ma?azamyzdaki her ?ey çocuklar için.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi