Site Kullanym Ko?ullary

« önceki sayfaya dön

Site Kullanym Ko?ullary

 

 YASAL UYARI 

Sayyn Üyemiz ve Site Ziyaretçisi; www.gelisimuzmani.com web sitesi, kullanycylaryny herhangi bir ücret kar?yly?y olmaksyzyn bilgilendirmeyi hedefleyen elektronik bir rehberdir. 

Her hizmette olabilece?i gibi, bu web sitelerindeki bilgiler de zamanla geçerlili?ini kaybedebilir. www.gelisimuzmani.com web sitesi ve web sitelerindeki hiçbir ?ey bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel olu?turmamalydyr. Kendinizin veya bebe?inizin ya da ailenizdeki veya çevrenizdeki di?er bireylerin sa?lyk durumu ile ilgili her konuda lütfen doktorunuza dany?ynyz.

Bu siteyi kullanmaya ba?lady?ynyz andan itibaren a?a?yda yazyly tüm hususlary tamamen anlamy? ve kabul etmi? sayylyrsynyz.
www.gelisimuzmani.com web sitesi içeri?indeki bilgilerin do?ruluk ve güvenilirli?ini; kullanycylaryn ihtiyaçlaryny kar?ylayaca?yny, bölünmeyece?ini, süresinde, güvenli ve hatasyz olaca?yny garanti etmez.

Yçerik bilgilerinin kullanylmasyndan do?an dolaysyz veya dolayly zararlardan sorumlu de?ildir.  Kullanycylar, www.gelisimuzmani.com web sitesinin sa?lamy? oldu?u bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü ?ahyslardan almy? oldu?u mal ve hizmetlerdeki ayyplardan www.gelisimuzmani.com web sitesinin hiç bir surette sorumlu olmady?yny, Tüketicinin Korunmasy Hakkyndaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde www.gelisimuzmani.com web sitesine izafe edilebilecek her türlü sorumluluk kar?ysynda www.gelisimuzmani.comv web sitesini ?imdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler. www.gelisimuzmani.com web sitesinin veya herhangi bir parçasynyn kopyalanmasy, satylmasy veya ticari bir amaç için istismar edilmesi yasaktyr. www.gelisimuzmani.com web sitesi di?er internet sitelerine ba?lantylar, bilgiler ve yönlendiriciler sa?lamaktadyr. Bu ba?lantylar, link verilen sitelerin denetlendi?ini göstermez. Ba?lanty verilen sitelerdeki malzemeler "oldu?u gibi" sa?lanmakta ve açyk ya da dolayly hiç bir garanti verilmemektedir. www.gelisimuzmani.com  web sitesi bu sitelerdeki malzemelerin kullanymy ya da kullanym sonuçlary, do?rulu?u, kesinli?i, güvenilirli?i, zamanynda oldu?u ve sair hiç bir konuda garanti vermez. Siteye gönderilen veya sitelerimiz kanalyyla üye ve ziyaretçilere ula?tyrylan yorum ve görü?ler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanym hakky, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu´nda yer alan tüm malî ve bunlara ba?ly haklar dahil olmak ve bunlarla synyrly olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksyzyn daimi ve gayrikabili rücu surette münhasyran www.gelisimuzmani.com web sitesi ve ilgili kurulu?laryna aittir. Siteye ziyaretçiler veya üçüncü ki?iler tarafyndan yayynlanmasy maksadyyla gönderilen yazy, resim, grafik vb. her türlü içerik üzerinde fikri hak sahibi oldu?unu iddia eden ki?iler, hak sahipli?ini kanytlar ?ekilde durumu derhal site yetkilerine bildirerek söz konusu içeri?in yayyndan kaldyrylmasyny istemek zorundadyr. Bu durumda tüm sorumluluk içeri?i gönderen ki?ilerdedir. Bu bilgilerin yanly? anla?ylmasy veya kullanylmasyndan do?abilecek ma?duriyetlerden www.gelisimuzmani.com web sitesi ve ba?ly ki?i ve kurulu?lar sorumlu tutulamaz. 

Blog, Twitter, Facebook üzerinde faaliyet gösteren
www.gelisimuzmani.com web sitesi, ileti?im platformu bölümlerinde yazylanlar ve site içeri?i altyna yazylan yorumlaryn tüm sorumlulu?u yazanlara ait olup www.gelisimuzmani.com web sitesi ve ba?ly ki?i ve kurulu?lar için bir ba?layycyly?y yoktur ve hiçbir ?ekilde sorumlu tutulamaz. www.gelisimuzmani.com web sitesi konuk yazarlaryn, katkyda bulunanlaryn, soru soranlaryn, forum aracyly?y ile bilgi ve dü?ünce payla?anlaryn veya herhangi bir kanaldan site veya ziyaretçileri ile ileti?im kuranlaryn görü? ve dü?ünceleri, site editörlerini moderatörlerini ve site hazyrlayycylaryny ba?lamamaktadyr. Bu görü? ve dü?üncelerin sorumlulu?u tamamen ki?ilere aittir. www.gelisimuzmani.com web sitesindeki bilgilerin kullanymy 5846 sayyly Fikir ve Sanat Hükümlerine, site editörleri ve site hazyrlayycylarynyn izinlerine ba?lydyr. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya ileti?im amaçly di?er kullanymlar kesinlikle izin alynarak ve kaynak gösterilerek yapylabilir. Siteyi kullanmanyz bu ?artlary kabul etti?iniz anlamyna gelmektedir.

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi