Üyelik Sözle?mesi

« önceki sayfaya dön

Üyelik Sözle?mesi

 

 

WEB SYTESY KULLANIM KO?ULLARI VE ÜYELYK SÖZLE?MESY

 

1. Kullanym Ko?ullary

1.1 Bu web sitesini (Kysaca "SYTE" olarak anylacaktyr) kullanmak için lütfen a?a?yda yazyly ko?ullary okuyunuz. Bu SYTE´de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir ?ekilde SYTE´ye eri?im sa?layan her gerçek ve tüzel ki?i a?a?ydaki kullanym ko?ullaryny kabul etmi? sayylmaktadyr.

1.2 Bu SYTE´de sunulan hizmetler Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.Tic. Ltd. ?ti. tarafyndan sa?lanmaktadyr ve SYTE´nin yasal sahibi Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.olup, SYTE üzerinde her türlü kullanym ve tasarruf yetkisi Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.e aittir.

1.3 Y?bu kullanym ko?ullaryny Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.gerekti?i zaman de?i?tirebilir; ancak bu de?i?iklikler düzenli olarak SYTE´de yayynlanacak ve ayny tarihten itibaren geçerli olacaktyr.

1.4 SYTE hizmetlerinden yararlanan ve SYTE´ye eri?im sa?layan her gerçek ve tüzel ki?i, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.tarafyndan i?bu kullanym ko?ullary hükümlerinde yapylan her de?i?ikli?i, önceden kabul etmi? sayylmaktadyr.

1.5 Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti., bu SYTE´ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formlary ve içeri?i diledi?i zaman de?i?tirme hakkyny sakly tutmaktadyr.

2. Tanymlar

2.1 SYTE: Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.tarafyndan belirlenen çerçeve içerisinde çe?itli hizmetlerin ve içeriklerin sunuldu?u çevrimiçi (on-line) ortamdan eri?imi mümkün olan web sitesidir.

2.2 ÜYE: Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´den ürün alymy yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmi? oldu?u üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.tarafyndan üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel ki?idir. Bu sözle?mede kysaca "ÜYE" olarak anylacaklardyr. 18 ya?yndan gün almy? bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SYTE´deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen ?irketler (?ahys ve ortaklar), Kolektif ?irketler, Adi Komandit ?irketler, Sermayesi Paylara Bölünmü? Komandit ?irketler, Limited ?irketler, Anonim ?irketler, Kooperatiflerin ve di?er kurumlaryn tüzel bilgileri ile 18 ya?yndan gün almy? yasal yetkilisi SYTE´deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumlary adyna i?lem yapabilir. "Üye ady" üyeye özeldir ve ayny "Üye ady" iki farkly ÜYE´ye verilmez.

2.3 KULLANICI: Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.web sitesini aly?veri? yaparak ya da aly?veri? yapmaksyzyn ziyaret eden ki?idir. 2.4 LYNK: SYTE üzerinden bir ba?ka web sitesine, dosyalara, içeri?e veya ba?ka bir web sitesinden SYTE´ye, dosyalara ve içeri?e eri?imi mümkün kylan ba?lantydyr.

2.5 YÇERYK: SYTE´de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayynlanan veya eri?imi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazynsal ve i?itsel imgelerdir.

2.6 WEB SYTESY KULLANIM KO?ULLARI VE ÜYELYK SÖZLE?MESY: SYTE vasytasyyla sunulmakta olan ticari ve ki?iye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel ki?ilerle Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.arasynda elektronik ortamda akdedilen i?bu sözle?medir.

2.7 KY?YSEL BYLGY: Üyenin kimli?i, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarasy, IP adresi, SYTE´nin hangi bölümlerini ziyaret etti?i, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

3. Hizmetlerin Kapsamy

3.1 Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.‘in, SYTE üzerinden sunaca?y hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatynda tanymlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2 Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´in, SYTE üzerinden verece?i hizmetler synyrly sayyda olmamak üzere; Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´e ait www.mcmmozaik.com adresinde saty?a sunulan ürünlerin; ÜYE tarafyndan bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olmasy halinde "yani sözle?menin satycyya yükledi?i; malyn teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olmasy durumunda; taahhüt edilen sürede malyn mü?teriye kargo firmasy tarafyndan Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.adyna ayypsyz olarak teslimidir.

3.3 Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti., SYTE üzerinden sunaca?y hizmetlerin kapsamyny ve niteli?ini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ili?kin olarak yapaca?y de?i?iklikleri SYTE´de yayynlamasyyla yürürlü?e koymu? addedilir.

3.4 SYTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanycylaryn Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.tarafyndan belirlenecek ve SYTE´nin ilgili bölümünün içeri?inde belirtilecek özellikleri ta?ymasy gereklidir. Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti., bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ili?kin olarak yapaca?y de?i?iklikleri SYTE´de yayynlamasyyla yürürlü?e koymu? addedilir.

4. Genel Hükümler

4.1 SYTE üzerinden, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´in kendi kontrolünde olmayan ve ba?kaca üçüncü ki?ilerin sahip oldu?u ve i?letti?i ba?ka web SYTElerine ve/veya ba?ka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI´lara ve ÜYE´lere yönlenme kolayly?y sa?lamak amacyyla konmu? olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi i?leten ki?iyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdi?i bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteli?i ta?ymamaktadyr. SYTE üzerindeki linkler vasytasyyla eri?ilen web siteleri ve içerikleri hakkynda Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.in herhangi bir sorumlulu?u yoktur ve bu sitelerin kullanymyyla do?abilecek zararlar, KULLANICI´laryn ve ÜYE´lerin kendi sorumlulu?undadyr. Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.bu tür link verilen web sitelerine eri?imi, kendi yazyly muvafakatine ba?layabilece?i gibi, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´in uygun görmeyece?i linklere eri?imi her zaman kesebilir.

4.2 Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti., SYTE´de mevcut olan bilgilerin do?ruluk ve güncelli?ini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya ra?men, SYTE üzerindeki bilgiler fiili de?i?ikliklerin gerisinde kalabilir. SYTE muhteviyatynda yer alan materyal ve bilgiler SYTE´ye verildi?i anda sunulmaktadyr, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SYTE´de yer alan durumu arasynda farklylyk olabilir. SYTE´de yer alan bilgilerin, güncelli?i, do?rulu?u, ?artlary, kalitesi, performansy, pazarlanabilirli?i, belli bir amaca uygunlu?u ve Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´in SYTE´de mevcut ve bunlarla synyrly olmayan, bunlarla ba?lantyly veya ba?ymsyz di?er bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamly?y hakkynda herhangi bir sarih ya da zymni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadyr.

4.3 KULLANICI ve ÜYE, SYTE´deki, yüklenmeye (download) ve/veya payla?yma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlaryndan, dialer programlaryndan spam, spyware veya bunlar gibi di?er her türlü kötü ve zarar verme amaçly kodlardan veya materyallerden aryndyrylamamy? olabilece?ini ve bu hususlarda SYTE´nin garanti vermedi?ini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçly programlaryn, kodlaryn veya materyallerin önlenmesi, veri giri? - çyky?larynyn do?rulu?u veya herhangi bir kayyp verinin geri kazanylmasy için gereken tüm yazylym ve donanym ihtiyaçlaryny kar?ylamak, bakym ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI´nyn ve ÜYE´nin sorumlulu?undadyr. Bu tür kötü amaçly programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabilece?i, veri yanly?lyklary veya kayyplaryndan dolayy KULLANICI ve ÜYE´nin veya üçüncü ki?ilerin u?rayabilece?i hiçbir zarardan Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.sorumlu de?ildir. Bu tür kötü amaçly programlar, kodlar veya materyaller, veri yanly?lyklary veya kayyplaryndan dolayy KULLANICI´nyn ve ÜYE´nin veya üçüncü ki?ilerin u?rayabilece?i hiçbir zarardan Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.sorumlu de?ildir.

4.4 Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti., i?bu SYTE ve SYTE uzantysynda mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SYTE´yi kullanma ko?ullary ile SYTE´de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksyzyn de?i?tirme, SYTE´yi ve içeri?ini yeniden düzenleme, yayyny durdurma ve/veya duraklatma hakkyny sakly tutar. De?i?iklikler, SYTE´de yayynlanmalaryyla yürürlü?e girerler. SYTE´nin kullanymy ya da SYTE´ye giri? ile bu de?i?iklikler de kabul edilmi? sayylyr. Bu ko?ullar link verilen di?er web sayfalary için de geçerlidir. Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti., sözle?menin ihlali, haksyz fiil, ihmal veya di?er sebepler neticesinde; i?lemin kesintiye u?ramasy, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayyp, i?lemin veya ileti?imin gecikmesi, bilgisayar virüsü, ileti?im hatasy, hyrsyzlyk, imha veya izinsiz olarak kayytlara girilmesi, de?i?tirilmesi veya kullanylmasy hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5 SYTE dâhilinde üçüncü ki?iler tarafyndan sa?lanan hizmetlerden ve yayynlanan içeriklerden dolayy Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´Yn, i?birli?i içinde bulundu?u kurumlaryn, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.çaly?anlarynyn ve yöneticilerinin, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.yetkili satycylarynyn sorumlulu?u bulunmamaktadyr. Herhangi bir üçüncü ki?i tarafyndan sa?lanan ve yayynlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve i?itsel imgelerin do?rulu?u ve hukuka uygunlu?unun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekle?tiren üçüncü ki?ilerin sorumlulu?undadyr. Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti., üçüncü ki?iler tarafyndan sa?lanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenli?ini, do?rulu?unu ve hukuka uygunlu?unu taahhüt etmemektedir.

4.6 SYTE´yi kullananlar, yalnyzca hukuka uygun ve ?ahsi amaçlarla SYTE üzerinde i?lem yapabilirler. KULLANICI´laryn ve ÜYE´lerin, SYTE dâhilinde yapty?y her i?lem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluklary kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.ve/veya ba?ka bir üçüncü ki?inin haklaryna tecavüz te?kil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayaca?yny taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE´lerin SYTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü ki?ilerin u?radyklary veya u?rayabilecekleri zararlardan dolayy Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´Yn do?rudan ve/veya dolayly hiçbir sorumlulu?u yoktur.

4.7 Y?bu SYTE´nin sahibi Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´tir. Bu SYTE´de bulunan bilgiler, yazylar, resimler, markalar, slogan ve di?er i?aretler ile sair synaî ve fikri mülkiyet haklaryna ili?kin bilgilerin korunmasyna yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SYTE´nin sunumu Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´in ya da Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´in izin ve lisans aldy?y kurulu?laryn mülkiyetindedir. Y?bu SYTE´deki bilgilerin ya da SYTE sayfalaryna ili?kin her tür veritabany, web sitesi, software-code´laryn html kodu ve di?er kodlar vs. ile SYTE içeri?inde bulunan ürünlerin, tasarymlaryn, resimlerin, metinlerin, görsel, i?itsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyalaryn, kataloglaryn ve listelerin kysmen ya da tamamen kopyalanmasy, de?i?tirilmesi, yayynlanmasy, online ya da di?er bir medya kullanylmak suretiyle gönderimi, da?ytymy, satylmasy yasaktyr. KULLANICI ve ÜYE, yukaryda sayylan ve bunlarla synyrly olmayan SYTE yazylym, donanym ve içeri?ini ço?altmayaca?yny, kopyalamayaca?yny, da?ytmayaca?yny, i?lemeyece?ini, gerek bu eylemleri ile gerekse de ba?ka yollarla Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.ile do?rudan ve/veya dolayly olarak rekabete girmeyece?ini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, TCHIBO hizmetlerini, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.bilgilerini ve Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´in telif haklaryna tâbi çaly?malaryny yeniden satmak, i?lemek, payla?mak, da?ytmak, sergilemek veya ba?kasynyn Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´in hizmetlerine eri?mesi veya kullanmasyna izin vermek hakkyna sahip de?ildir. Bu sayfadaki bilgilerin kysmen kopyalanmasy, basylmasy, i?lenmesi, da?ytylmasy, ço?altylmasy, sergilenmesi ancak ticari olmayan ki?isel ihtiyaçlar için ve Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´in yazyly izni ile mümkündür.

4.8 Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti., SYTE üzerinden KULLANICI´lar ve ÜYE´ler tarafyndan kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikasy" ve "Web Sitesi Kullanym Ko?ullary" hükümleri do?rultusunda kullanabilir. Bu bilgileri i?leyebilir, bir veritabany üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.ayny zamanda; KULLANICI ve ÜYE´nin kimli?i, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarasy, IP adresi, SYTE´nin hangi bölümlerini ziyaret etti?i, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki de?erlendirme, kampanyalaryn duyurusunu yapma ve ki?iye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI´lara ve ÜYE´lere ait ki?isel bilgiler, kanunla yetkili kylynan mercilerin talebi ve a?a?yda sayylan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü ki?ilere açyklanmayacaktyr. Ki?isel bilgi ender olarak Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.için veya onun adyna davranan üçüncü taraflara veya Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´in i?i ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanym amaçlaryny daha iyi i?lemek ya da KULLANICI´laryn ve ÜYE´lerin önerdi?i amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9 Y?bu SYTE Kullanym Ko?ullary dâhilinde Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.tarafyndan açykça yetki verilmedi?i hallerde Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.; Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.hizmetleri, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.bilgileri, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.telif haklaryna tâbi çaly?malary, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.ticari markalary, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.ticari görünümü veya bu SYTE vasytasyyla sa?lady?y ba?kaca varlyk ve bilgilere yönelik tüm haklaryny sakly tutmaktadyr.

5. Sorumlulu?un Synyrlandyrylmasy

Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti., SYTE´ye eri?ilmesi, SYTE´nin ya da SYTE´deki bilgilerin ve di?er verilerin programlaryn vs. kullanylmasy sebebiyle, sözle?menin ihlali, haksyz fiil, ya da ba?kaca sebeplere binaen, do?abilecek do?rudan ya da dolayly hiçbir zarardan sorumlu de?ildir. Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti., sözle?menin ihlali, haksyz fiil, ihmal veya di?er sebepler neticesinde; i?lemin kesintiye u?ramasy, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SYTE´ye ya da link verilen di?er web sitelerine eri?ilmesi ya da SYTE´nin kullanylmasy ile Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´in, kullanym/ziyaret sonucunda, do?abilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve di?er masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkyndan ayry kylyndy?y kabul edilmektedir.

6. Devir

Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti., bu sözle?meyi bildirimsiz olarak istedi?i zaman kysmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözle?meyi veya herhangi bir kysmyny ba?ka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir giri?imi geçersizdir. 7. Mücbir Sebepler Hukuken mücbir sebep sayylan tüm durumlarda, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.i?bu "WEB SYTESY KULLANIM KO?ULLARI"ny geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayy yükümlü de?ildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.açysyndan, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´in herhangi bir tazminat yükümlülü?ü do?mayacaktyr.

8. Uygulanacak

Hukuk ve Yetki Y?bu "WEB SYTESY KULLANIM KO?ULLARI VE ÜYELYK SÖZLE?MESY"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku´na tabidir ve Yzmir Merkez Mahkemeleri ve Ycra Daireleri yetkilidir. Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.´in, KULLANICI ve ÜYE´nin bulundu?u ülkede dava açma hakky saklydyr.

9. Yürürlülük ve Kabul

Y?bu "WEB SYTESY KULLANIM KO?ULLARI VE ÜYELYK SÖZLE?MESY", Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti.tarafyndan SYTE içeri?inde ilan edildi?i tarihte yürürlülük kazanyr. KULLANICI´lar ve ÜYE´ler, i?bu sözle?me hükümlerini SYTE´yi kullanmakla kabul etmi? olmaktadyrlar. Nos Bili?im Hizmetleri Ltd.?ti., diledi?i zaman i?bu sözle?me hükümlerinde de?i?ikli?e gidebilir, de?i?iklikler, sürüm numarasy ve de?i?iklik tarihi belirtilerek SYTE üzerinden yayynlanyr ve ayny tarihte yürürlü?e girer.

 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi