Biz Kimiz

 

Biz kimiz: NOS Bili?im Teknoloji sektöründe kaliteli hizmet sloganyyla 2008 yyly Ocak ayynda i? ya?amyna  ba?lamy?tyr. Y? ya?amymyzda bilgisayar yazylym, donanym, e?itim ve kaliteli servis hizmetiyle farklylyk yarattyk. 

Ekibimizle yeni ça?yn getirdi?i teknolojik geli?meleride yakyndan takip ederek sektörel bo?luklary inceleme fyrsaty bulduk. 

Toplumun biçimlenmesini sa?layan sosyoekonomik ve kültürel ko?ullar  aileyi de biçimlendirecektir. Bunun içindir ki toplumlardaki de?i?im aile yapysyny da birebir etkileyecektir.

Ataerkil   Aile yapysyna sahip ülkemizde  gelece?imizi olu?uran çocuklarymyz ve aileleri için bir payla?ym olu?turabilecek sosyal altyapysy olan sa?lyk e?itim teknoloji hizmet sektörlerinde  farkly ürünleri sunacak bir web sitesi olu?turduk.

Türk ailesinin genel profili sergilendikten sonra, gelecekten beklentilerinin en önemlisi sa?lykly ya?amdyr. Bu konuda ilk syrayy çocuklarynyn gelece?i almaktadyr. Aile di?er toplumlarda oldu?u gibi zaman içersinde de?i?ikli?e u?ramy? ancak etkinli?ini ve önemini kaybetmemi? bir kurumdur.

Uzun bir hazyrlyk sürecinden sonra sahip oldu?umuz heyecan ile bu i?i daha iyi nasyl  yapabiliriz diye dü?ündük. Ailelerin, e?itimcilerin ve genç beyinlerin hayatyny nasyl bir araya getirirsiniz  dü?üncesini  göz önünde bulundurarak geli?im uzmany  sitesini tasarladyk.

Geli?im uzmany ; aileniz  için bir adym ötesine odaklanmy? kaliteli ya?am için bir e?itim ve e?lence portalydyr. Amacymyz, hyzla yenilenen ve geli?en teknolojiden yararlanarak, ailelerle çözüm odakly ileti?imi sa?lamak, dünyada olup biteni takip ederek,  ö?rendiklerimizi  interaktif sistemlerle payla?mak ve insanlary her konuda bilgilendirmektir.

Bu sitede, e?lenceli aktiviteler, güncel makaleler, aileler için öneriler, uzman görü?leri, e?itici seminer planlary, çocularynyzla  gidebilece?iniz tarihi mekânlar,  tatil yerleri ve ilginizi çekecek birçok konu yer alyyor. 

Ayryca  sitemize  aile ve çocuklary ilgilendiren kaliteli ürünler ekleyerek bu sektöre farkly bir hizmet kalitesi sunmak istiyoruz. Elektronik ticaret yapan bir çok web sitesi çok çe?itli ürünler satmaktadyr. Farkymyz Aileye yönelik e?itici kaliteli hijyenik ve kullany?ly ürünler sunmak. Ürün kartelamyz bunlaryn dy?yna çykmayacak ve geli?en ça?a uygun farkly ve kaliteli hizmet anlayy?yny hedeflemekteyiz.

Ana  felsefe olarak çaly?an, stresli ya?am ko?ullarynda kendisine özel zaman yaratamayan ailelerin ihtiyaçlaryny kar?ylamak, çe?itli nedenlerle gittikçe küçülen aile yapylaryna bir destek olu?turmayy hedefliyoruz. 

Olumlu ve olumsuzluklara ra?men do?ru bir i? yapty?ymyzyn farkynda olmak, bunu siz ailelerin ve çocuklaryn gözlerinden duyumsayarak payla?mak, kesinlikle hayatymyzdaki en güzel tatlardan biri olacak.

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi