E?YTYM

SINAV KAYGISI

Bu kategoride TOPLAM 2 Yazı bulunmaktadır. Synav kaygysy ö?rencinin synav anynda potansiyeli tam olarak kullanamamasydyr. Ö?renciler synav anynda olumsuz iç konu?malarla kendilerini etkiler ve dü?ünülen bu olumsuz konularyn do?rulu?una inanyrlar. Bunun sonucu ö?renci çaly?masynyn kar?yly?yny alamamaktadyr. Kaygy, insan davrany?yny yönlendiren motive eden bir özelli?e sahiptir. Ancak a?yry düzeyde ya?anmasy bizi engellemektedir.

Bu Kategorideki Popüler Yazılar

» Performans Kaygysy » Synav Kaygysy » Tüm Yazılar

Ö?RENME GÜÇLÜ?Ü ÇÖZÜMLERY

Bu kategoride TOPLAM 4 Yazı bulunmaktadır. Çocuklar cümle ya da fikrin ortasyndan ba?layabilirler ya da bir cümlenin ortasynda durabilirler. Bazy durumlarda toplama, çarpma yapabilirler; ama çykartma ya da bölme yapamazlar. Kimi zamanda matemati?i yalnyzca zihinden yapabilirler, ama yazamazlar. Kelimeleri yüksek sesle okurken harfleri ve heceleri atlayabilirler ya da ekleyebilirler.

ÇOCUKLARDA DYKKAT EKSYKLY?Y VE HYPERAKTYVYTE

Bu kategoride TOPLAM 1 Yazı bulunmaktadır. Dikkat Eksikli?i ve Hiperaktivite Bozukluk?u (DEHB) çocukluk ça?ynyn en önemli psikiyatrik sorunlarynyn ba?ynda gelir. Aileyi, okulu ve toplumu ilgilendiren yönleriyle ve geni? anlamyyla bir e?itim ve ö?retim sorunudur. Sorunun erken te?hisinde tedaviden elde edilen sonuçlaryn yüz güldürücü olmasy hiperaktivitenin sa?lyk ve e?itim alanynda çaly?anlar tarafyndan mutlak bilinmesi gerekli konular arasynda yer almasy gerçe?ini göstermektedir.

FARKLI ÇOCUKLAR

Bu kategoride TOPLAM 5 Yazı bulunmaktadır.
1 2
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi