Hamilelik Takvimi

« önceki sayfaya dön

3.Hafta


HAYATIN BA?LADI?I ANDASINIZ

Yumurtalyklardan atylan yumurta hücresi ile erkekden gelen sperm fallop tüplerinde kar?yla?yr. Pekçok sperm, yumurta etrafynda kümelenmesine ra?men bunlardan sadece 1 tanesi yumurtanyn zaryny geçerek içine girer ve kendi genetik materyali ile yumurtanyn genetik materyali birle?ir. Yani döllenir. Döllenme ile birlikte adyna ya?am denilen mucize ba?lar. Fertilizasyon yani döllenme tek bir spermin yumurta hücresinin içine girmesi ile ba?lar ve zigot ady verilen olu?umun ortaya çykmasy ile sonlanyr. Fertilizasyon süreci yakla?yk 24 saat kadardyr. Bir sperm yakla?yk 48 saat canly kalabilir. Yli?ki esnasynda vajina içine yakla?yk 300 milyon sperm byrakylyr. Spermlerin sadece %1’i yani 3 milyon kadary rahim içine girebilir. Rahim içine giren spermler kadynyn üreme organlary içinde ilerleyerek tüplere kadar ula?yrlar. 10 saat süren bu seyahat sonunda yumurta hücresine kadar gelen spermleri ba?ka bir görev bekler; yumurta hücresinin kabu?unu kyrarak içine girmek. Yumurta hücresi zona pellucida ady verilen bir zar ile çevrilidir. Spermlerden sadece 1 tanesi bu zary delerek yumurtanyn içine girebilir. Penetrasyon ady verilen bu i?lem 20 dakika kadar sürer ve bir sperm penetre olduktan sonra zona pellucida tamamen kapanarak ba?ka bir spermin giri?ine izin vermez. Sperm ve yumurta hücrelerinin çekirdeklerinin birle?mesi ile zigot ortaya çykar ve döllenme sona erer.
 
Zona pellucida’nyn içindeki tek hücreli zigot döllenmeden 1.5-3 gün sonra bölünmeye ba?lar. Bu ilk bölünmeye klivaj ady verilir. Ortaya çykan hücrelere ise blastomerdir. Klivajy takiben hyzly bir bölünme süreci ba?lar. Yakla?yk her 20 saatte bir hücre sayysy ikiye katlanyr ve her bölünme ile birlikte zona pellucida içinde bulunan blastomerlerin çapy küçülür. Hücre sayysy 16’ya ula?ty?ynda artyk zigot morula adyny alyr.Tüm bu olaylar gerçekle?irken zigot tüp içinde rahim bo?lu?una do?ru olan seyahatini devam ettirmektedir. 4. güne gelindi?inde morula uterus içine ula?my?tyr. Bu a?amada hücre bölünmesi hyzla devam etmektedir ve morulanyn merkezinde bir bo?luk olu?maya ba?lar. Bu a?amadaki olu?uma blastokist ady verilir. Zona pellucida boyutlary sabit olmakla birlikte içindeki hücreler düzle?ir ve yo?unla?yr. Blastokist a?amasynda artyk hücre faklyla?masyda bal?amaktadyr. Hücrelerin bir kysmy embryoyu olu?turacak olan embryobalastlar iken geri kalan hücreler plasentayy yapmak üzere trofoblast olarak farklyla?yr.
 
Döllenmeden 5-6 gün sonra implantasyon yani rahim içine yerle?me ba?lar. Blastokist zona pellucida’yy yyrtarak çykar. Buna Hatching ady verilir. Bu esnada trafoblastlar bir enzim salgylayarak rahim içindeki hücre yapysyny de?i?tirir ve blastokist için bir implantasyon alany sa?lar. Ayny anda trofoblastlardan hCG hormonu da salgylanmaya ba?lar. Bu hormon gebelik testlerinin pozitif olmasyny sa?layan hormondur. Ymplantasyonu takiben endometriumun (rahim iç zary) o bölümünde kanlanma artar ve gebeli?in devamy için gerekli olan kan dola?ymy ba?lar.
 
Döllenme anynda bebe?in cinsiyeti bellidir. E?er dölleyen sperm X kromozomu ta?yyor ise bebek kyz, Y kromozomu ta?yyor ise erkek olacaktyr. Dolayysy ile bebe?in cinsiyetini belirleyen erkek, yani babasydyr. Kadynyn bebek cinsiyetinde en ufak bir rolü yoktur. Bu devrede cinsiyeti saptamak ancak genetik inceleme ile mümkündür. Bu a?amada belli olan sadece cinsiyet de?ildir. 38 hafta sonra dünyaya merhaba diyecek olan bireyin göz renginden kan grubuna kadar bütün genetik yapysy bellidir ve de?i?tirilemez.
 
Annedeki de?i?iklikler
Bu a?amada anne adayynda herhangi bir fiziksel ya da ruhsal de?i?iklik yoktur. Yanlyz implantasyon esnasynda hafif bir lekelenme ?eklinde kanama olabilir.
 

Etkinlikler Takvimi

Yakında gerçekleşitirilecek bazı etkinlikler ile ilgili önerilerimize aşağıdaki linklerden ve ilerleyen tarihlerdeki diğer tüm etkinler için gerekli bilgilere etkinlik takvimizden ulaşabilirsiniz.
Hayal Etti?im Dünya (Müzikal)
07.04.2012, Cumartesi
Uluslar arasy Lösemili Çocuklar Haftasy
28.05.2011, Cumartesi
Yeryüzünde Bir Gün projesi
22.04.2012, Pazar
Ekim 2021
Etkinlikleri Liste Olarak Göster
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Pzr
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ropörtajlar

Tüm Ropörtajlar
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi