Her Aileye Bir Sosyal Dany?man

 

Her Aileye Bir Sosyal Dany?man

 

 Aile bütünlü?ünün korunmasy, aile içi ?iddetin önlenmesi ve yardyma muhtaç ailelere düzenli destek sa?lanmasy amacyyla "her aileye bir sosyal dany?man" sloganyyla hayata geçirilen programyn ayryntylary belli oldu. 2012-2017 yyllary arasynda 30 bin aile dany?manyny göreve ba?latmayy hedefleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y, bu alymlarda önceli?i atanamayan ö?retmenlere, ileti?im fakültesi mezunlaryna ve sosyoloji, psikoloji gibi alanlary bitirenlere verecek. Dany?manlar, ortalama 2 bin lira maa? alacak.


YKY YLDE PYLOT UYGULAMA

Sosyal Yardymlar Genel Müdürlü?ü´nce alt yapysy tamamlanan Aile Sosyal Destek Programy (ASDEP) ile aile hekimli?i uygulamasyna benzer bir yapyda vatanda?lara "hane" odakly sosyal dany?manlyk sa?lanacak. Bu kapsamda ilk pilot uygulama Kyrykkale ve Karabük´te hayata geçirildi. Hacettepe Üniversitesi´nde e?itim alan yakla?yk 400 dany?man, durumu "riskli" olarak belirlenen ailelerle görü?meye ba?lady. 


30 BYN DANI?MAN ASDEP

ile birlikte ba?ta atanamayan ö?retmenler olmak üzere çok sayyda ki?iye de istihdam kapysy aralanacak. Aile Bakanly?y, ihtiyaçlar do?rultusunda 2017 yyly sonuna kadar 30 bin aile dany?manyny göreve ba?latmayy hedefliyor. Bakanlyk, aile dany?manlaryny ö?retmenler, ileti?im fakültesi mezunlary ile sosyoloji, psikoloji, iktisat gibi alanlary bitirenler arasyndan seçecek. KPSS puanlaryna göre alynacak dany?manlar öncelikle teorik ve pratik e?itime tabi tutulacak. Aile Dany?manlary yakla?yk 2 bin lira maa?la göreve ba?latylacak. 
600 aileye bir dany?man Her bir aile sosyal dany?many ilk etapta 600 aileden sorumlu olacak. Aileler için tek tek formlar tutacak olan dany?manlar, ailenin maddi ve manevi gidi?atyny yakyndan takip edecek. Özellikle yoksullu?u tespit edilen aileyle ilgili bildirimleri de üstlenecek olan dany?manlar, hak temelli, düzenli, süreli, geçici yardymlar olarak çe?itlendirilen sosyal yardymlaryn, aileye istihdam sa?landykça kademeli azaltylmasyny sa?layacak. Aile içinde ya?anan sorunlarda yol gösterici olmakla beraber, aile fertlerinin geçim durumlary, içinde ya?ady?y ?artlar da düzenli olarak izlenecek. Y?siz olanlara Y?KUR ortakly?ynda istihdam olanaklarynyn yaratylmasy sa?lanacak. 


613 BYN AYLE RYSKLY GRUPTA

Sosyal Yardymlar Genel Müdürlü?ü´nün saptamalaryna göre, sosyal yardym alan 3 milyon ailenin 613 binine "yo?un hizmet" götürülmesi gerekiyor. Ylk etapta ba?layacak olan aile sosyal destek uzmanlarynyn da birinci önceli?ini bu 613 bin aile olu?turacak. Her gün ilgilenilmeyi gerektiren ailelerin sayysy ise 70-100 arasynda hesaplandy. 


Kaynak: 
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/05/15

» Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

ÇOCUK GELY?YMCY KYMDYR?

ÇOCUK GELY?YMCY KYMDYR?... » Devamını Okuyun!

Kre? Parasy Devletten

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y, kadyn istihdamyny arttyrmak için devrim gibi bir çaly?ma hazyrlyyor.... » Devamını Okuyun!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y´ndan ´Aile Dany?manly?y´ Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik dany?manlyk ve rehberlik, typ, hem?irelik ve çocuk geli?imi alan... » Devamını Okuyun!

Özel E?itime ´4+4+4´ Düzenlemesi Geldi

Özel e?itime ´4+4+4´ düzenlemesi geldi... » Devamını Okuyun!

Sömestr 3´e Çykty, Ylk Yyl 100 Saat Ders Yok!

MEB, 3 sömestr uygulamasyna geçiyor. Gelecek yyldan itibaren ö?renciler 3 ayda bir tatil yapacak. ... » Devamını Okuyun!

Hangi mezunlar, aile dany?many merkezlerinde çaly?abilecek?

Aile dany?ma merkezlerine ili?kin yönetmelik 4 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazetede yayymlanarak yürürlü?e girmi?tir.... » Devamını Okuyun!

Kepçe kulak okula ba?lamadan tedavi edilmeli

Bu sorun, çocuklaryn psikolojisini ve ba?arysyny olumsuz etkileyebiliyor.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi