Hangi mezunlar, aile dany?many merkezlerinde çaly?abilecek?

Aile dany?ma merkezlerine ili?kin yönetmelik 4 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazetede yayymlanarak yürürlü?e girmi?tir.

Yönetmeli?e göre gerçek ki?iler ile özel hukuk tüzel ki?ileri ve bu yetkiye sahip kamu kurum ve kurulu?lary, aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?ynyn il müdürlülerine ba?vurarak Aile Dany?ma merkezleri açabilecektir.

Peki bu merkezlerde kimler görev alabilecek?

Bu hususlar yönetmeli?in 12, 14 ve 15. maddelerinde gösterilmi?tir.

Merkez çaly?anlary

MADDE 12 – (1) Merkez açylabilmesi için, farkly lisans programlaryndan mezun en az bir aile dany?many ve bir meslek elemany ile büro, teknik ve temizlik i?lerini yürütecek en az bir personelin bulunmasy gerekir.

(2) Merkezler, ihtiyaç durumuna göre zorunlu personele ek olarak sa?lyk, hukuk ve benzeri konularda dany?manlyk hizmetlerini yürütecek personel çaly?tyrabilir veya bu konularda hizmet satyn alabilirler.

(3) Yl müdürlü?ünce onaylanan aile dany?many dy?ynda, herhangi bir ki?i aile dany?many olarak çaly?tyrylamaz.


Aile dany?manynyn e?itimi ve nitelikleri

MADDE 14 – (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik dany?manlyk ve rehberlik, typ, hem?irelik ve çocuk geli?imi alanlaryndan birinde en az dört yyllyk lisans programlaryndan mezun olanlar, Milli E?itim Bakanly?y, Yüksekö?retim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafyndan uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon e?li?inde olmak üzere yüz elli saati uygulamaly toplam dört yüz elli saatlik aile dany?manly?y alanynda bir e?itim programyny ba?aryyla tamamladyktan sonra sertifika alanlar, aile dany?many unvany alabilir.

(2) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik dany?manlyk ve rehberlik, typ, hem?irelik ve çocuk geli?imi lisans programlaryny tamamladyktan sonra aile dany?manly?y alanynda yüksek lisans veya doktora e?itimini tamamlamy? olanlar aile dany?many sayylyr ve ayryca bunlardan merkezlerde çaly?mak için sertifika istenmez.

Meslek elemanynyn e?itimi ve nitelikleri

MADDE 15 – (1) Merkezde çaly?acak meslek elemanlary; typ, psikolojik dany?manlyk ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk geli?imi, okul öncesi ö?retmenli?i, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hem?irelik, psikoloji alanlaryndan birinde asgari dört yyllyk lisans programyny tamamlamy? olmalydyr. Milli E?itim Bakanly?y, Yüksekö?retim Kurulu veya üniversitelerin, biri tarafyndan uygun görülen en az seksen saati teorik ve kyrk saati uygulamaly olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik e?itim programyny ba?aryyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemany olabilir.

(3) Psikoloji, typ, psikolojik dany?manlyk ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk geli?imi, okul öncesi ö?retmenli?i, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hem?irelik lisans programyny tamamladyktan sonra bu alanlaryn birinde yüksek lisans veya doktora e?itimini tamamlamy? olanlar meslek elemany sayylyr ve ayryca bunlardan merkezlerde çaly?mak için sertifika istenmez.
 
 
Kaynak: www.memurlar.net

» Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

ÇOCUK GELY?YMCY KYMDYR?

ÇOCUK GELY?YMCY KYMDYR?... » Devamını Okuyun!

Kre? Parasy Devletten

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y, kadyn istihdamyny arttyrmak için devrim gibi bir çaly?ma hazyrlyyor.... » Devamını Okuyun!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y´ndan ´Aile Dany?manly?y´ Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik dany?manlyk ve rehberlik, typ, hem?irelik ve çocuk geli?imi alan... » Devamını Okuyun!

Özel E?itime ´4+4+4´ Düzenlemesi Geldi

Özel e?itime ´4+4+4´ düzenlemesi geldi... » Devamını Okuyun!

Sömestr 3´e Çykty, Ylk Yyl 100 Saat Ders Yok!

MEB, 3 sömestr uygulamasyna geçiyor. Gelecek yyldan itibaren ö?renciler 3 ayda bir tatil yapacak. ... » Devamını Okuyun!

Hangi mezunlar, aile dany?many merkezlerinde çaly?abilecek?

Aile dany?ma merkezlerine ili?kin yönetmelik 4 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazetede yayymlanarak yürürlü?e girmi?tir.... » Devamını Okuyun!

Kepçe kulak okula ba?lamadan tedavi edilmeli

Bu sorun, çocuklaryn psikolojisini ve ba?arysyny olumsuz etkileyebiliyor.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi